งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติด เชื้อของแผลผ่าตัดในผู้ป่วยที่มาใช้ บริการโดยการผ่าตัด ที่ห้องผ่าตัดใหญ่ รพ. พุทธชินราช โดย นสพ. ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติด เชื้อของแผลผ่าตัดในผู้ป่วยที่มาใช้ บริการโดยการผ่าตัด ที่ห้องผ่าตัดใหญ่ รพ. พุทธชินราช โดย นสพ. ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นสพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติด เชื้อของแผลผ่าตัดในผู้ป่วยที่มาใช้ บริการโดยการผ่าตัด ที่ห้องผ่าตัดใหญ่ รพ. พุทธชินราช โดย นสพ. ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นสพ. พัชรินทร์ อ่อนอารีย์ นสพ. รัศมีแข จงธรรม์

3 ทบทวนวรรณกรรม  การติดเชื้อของแผลผ่าตัด ร. พ. ราชบุรี โดย อนงค์ สุทธิพงษ์ 2539 - พบว่าปัจจัยทำให้เกิด SSI : Dirty wound และ การไม่โกนขนก่อนผ่าตัด - เชื้อที่เป็นสาเหตุมากที่สุด คือ E.coli  การติดเชื้อของแผลผ่าตัด ร. พ. สวรรค์ประชา รักษ์ โดย รัชนี โก ศัลวัฒน์ 2535 - พบว่า ผู้ป่วยที่มี SSI มากที่สุด : Dirty wound เชื้อที่เป็น สาเหตุมากที่สุด คือ Ps. aeruginosa

4 คำถามหลัก ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ ของแผลผ่าตัด (SSI) ในผู้ป่วยที่มาใช้ บริการโดยการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดใหญ่ ร. พ. พุทธชินราช

5 คำถามรอง  ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ SSI อย่างไร 1. ระยะเวลาที่อยู่ ร. พ. ก่อนการผ่าตัด 2. ประเภทของการผ่าตัด 3. ระยะเวลาในการผ่าตัด 4. ผู้ทำการผ่าตัด 5. ชนิดของแผลผ่าตัด 6. การใส่ท่อระบายหลังการผ่าตัด  เชื้อโรคชนิดใดที่เป็นสาเหตุ SSI มากที่สุด

6 วิธีการศึกษา  Matched -pair case control ( case: control = 1:2 ) โดย ใช้ ward, เพศ และ อายุ  ศึกษาย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ. ค.- 31 ก. ค. 2543  เครื่องมือการวิจัย - แบบเฝ้าระวังโรคติด เชื้อ - เวช ระเบียนผู้ป่วยใน - เเบบเก็บข้อมูล

7 วิธีการศึกษา ( ต่อ )  กลุ่มตัวอย่าง - case : 41 คน - control : 82 คน - รวมทั้งสิ้น 123 คน  วิธีวิเคราะห์ผล โดยใช้ odds ratio และ 95% CI

8 การคำนวณค่าทางสถิติของ Matched- pair case control กรณี case:control เป็น 1:2 Odds ratio ( OR ) = 2a + b e + 2f 95% CI : Var ( log OR) = (a + e ). 2OR + 2OR(b+f) -1 (OR +2) 2 (2OR+1) 2 OR L, OR U = OR exp { + - Z a/2 [ Var ( log OR )] 1/2 }

9 IC 55 คน Loss data 5 คน No M.R. 5 คน No control 3 คน DM 1 คน Case ที่ศึกษา 41 คน Surgical pts. 4,402 คน

10 ผลการวิจัย ข้อมูลแสดงอัตราการได้รับยาปฏิชีวนะจำแนก ตามชนิดของแผลผ่าตัด

11

12 ผลการวิจัย ( ต่อ ) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อของแผล ผ่าตัด

13

14 วิจารณ์ ผล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิง ทำให้เกิด SSI ได้แก่  ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลก่อนการ ผ่าตัด > 2 วัน  ระยะเวลาในการผ่าตัด > 3 ชั่วโมง  Dirty wound  การใส่ท่อระบาย * อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิง ป้องกัน SSI :  Emergency  Non-staff * อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ C ontaminate wound มีอัตรา การติดเชื้อมากกว่า Dirty wound เชื้อที่เป็นสาเหตุมากที่สุด คือ P s.aeruginosa

16 ข้อเสนอแนะ  ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในร. พ. ตามความจำเป็น  หากเป็นไปได้ควรใช้ เวลาในการผ่าตัดให้ น้อยที่สุด  ควรมีการเรียงลำดับ การผ่าตัดก่อนหลังตาม ชนิดของแผล  ควรใส่ drain ตาม ความจำเป็น  ควรตระหนักถึง ความสำคัญในการ ป้องกันการติดเชื้อ

17 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้ง ต่อไป  ควรศึกษาแบบ Prospective  ควรศึกษาในกลุ่ม ประชากรที่มี injury ของบาดแผล คล้ายคลึงกัน  ควรศึกษาระยะ เวลานานกว่า 3 เดือน  ควรมีค่า Estimate ก่อนการวิจัย  ปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

18 The end


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติด เชื้อของแผลผ่าตัดในผู้ป่วยที่มาใช้ บริการโดยการผ่าตัด ที่ห้องผ่าตัดใหญ่ รพ. พุทธชินราช โดย นสพ. ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google