งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SulperazonSulperazon. มูลค่าการใช้ยา • ปีงบ 2548 8,842,310 บาท • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 9,538,706 บาท • ปีงบ 2549 13,217 กรัม • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 14,522.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SulperazonSulperazon. มูลค่าการใช้ยา • ปีงบ 2548 8,842,310 บาท • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 9,538,706 บาท • ปีงบ 2549 13,217 กรัม • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 14,522.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SulperazonSulperazon

2 มูลค่าการใช้ยา • ปีงบ 2548 8,842,310 บาท • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 9,538,706 บาท • ปีงบ 2549 13,217 กรัม • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 14,522.5 กรัม

3 วัตถุประสงค์ • เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ยา Sulperazon ใน ผู้ป่วยโรคติดเชื้อภายในโรงพยาบาลของ โรงพยาบาลสระบุรี

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ทำให้เห็นภาพรวมของการใช้ยา Sulperazon ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาลสระบุรี • เป็นข้อมูลให้แก่ PTC / IC และผู้เกี่ยวข้อง ในการวางนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางที่ เหมาะสมในการใช้ยา Sulperazon ของ โรงพยาบาลสระบุรีต่อไป

5 การดำเนินการ • ทำการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ถูก คัดเลือกเข้าการศึกษา • รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Study)

6 กลุ่มตัวอย่าง • ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เข้ารับการ รักษาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสระบุรี • ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึง 31 กรกฎาคม 2548 • เก็บข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างจากเวชระเบียบ ผู้ป่วยจำนวน 25 ราย ที่มีการสั่งใช้ยา Sulperazon

7 Criteria Inclusion • ผู้ป่วยรายที่แพทย์สั่งใช้ยา Sulperazon ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา • ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยมากกว่า 48 ชั่วโมง Exclusion • ผู้ป่วยที่ได้รับยา Sulperazon นอกช่วงเวลา ที่ทำการศึกษา

8 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปจำนวน ( คน ) ร้อยละ เพศ ชาย หญิง 18 7 72 28 อายุ ( ปี )40 ปี ถึง 95 ปี ( เฉลี่ย 69 ปี ) สิทธิบัตร บัตรทอง ชำระเงิน ชำระเงิน ( เบิก ได้ ) / ต้นสังกัด 19 3 76 12

9 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปจำนวน ( คน ) ร้อยละ หอผู้ป่วย อายุรกรรม ศัลยกรรม 23 2 92 8 จำนวนวันนอน ( วัน ) 5 วัน ถึง 63 วัน ( เฉลี่ย 24 วัน )

10 จำนวนตำแหน่งที่ติดเชื้อ จำนวนตำแหน่งจำนวน ( คน ) ร้อยละ (%) 1 ตำแหน่ง 2080 2 ตำแหน่ง 520

11 จำแนกตามระบบ ตำแหน่งที่ติดเชื้อจำนวน ( คน ) ร้อยละ ระบบประสาท 416 ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 312 ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 832 ติดเชื้อในช่องท้อง 14 ระบบทางเดินปัสสาวะ 416 ระบบประสาท + ระบบทางเดินหายใจ ส่วนล่าง 14 ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง + ระบบ หัวใจและหลอดเลือด 14 ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง + ระบบ ทางเดินปัสสาวะ 28 ติดเชื้อที่ผิวหนัง + แผลจากการผ่าตัด 14

12 จำแนกตามชนิดของเชื้อ ชนิดของเชื้อจำนวน ( คน ) ร้อยละ Ps. aeruginosa28 A. baumaniii728 A. baumaniii MDR14 E.coli28 E.coli ESBL14 K. pneumoniae416 A. baumaniii MDR + E.coli 14 No growth728

13 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อ แกรมลบดื้อยา ปัจจัยจำนวน ( คน ) ร้อยละ ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดอื่น มาก่อน 2080 ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดออก ฤทธิ์กว้าง 2080 ใช้เครื่องช่วยหายใจ มากกว่า 7 วัน 1872 นอนในโรงพยาบาล มากกว่า 30 วัน 1040 รักษาตัวที่โรงพยาบาล อื่นมาก่อน 520

14 Antibiotic ที่ได้รับก่อน Sulperazon จำนวน Broad Spectrum Antibiotic จำนวน ( คน ) ร้อยละ 0 ชนิด 520 1 ชนิด 728 2 ชนิด 936 3 ชนิด 312 5 ชนิด 14

15 Antibiotic ที่ได้รับก่อน Sulperazon ชนิดยาปฏิชีวนะจำนวน ( คน ) ร้อยละ ไม่เคยได้รับยาปฏิชีวนะ 520 Penicillin28 3rd. gen Cephalosporin624 3rd. gen Cephalosporin + Fluoroquinolone 312 3rd. gen Cephalosporin + Aminoglycoside 28 3rd. gen Cephalosporin + Macrolide 28 3 rd. gen Cephalosporin + Carbapenam 14 3 rd. gen Cephalosporin + Penicillins 312

16 รูปแบบการให้ยา วิธีการรักษาจำนวน ( คน ) ร้อยละ Empirical Therapy * 1352 Mono Therapy728 Combination Therapy 520

17 วันนอน - ระยะเวลาที่ใช้ยา - มูลค่ายา ค่าเฉลี่ย ( ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด ) จำนวนวันนอนของ ผู้ป่วย 24 วัน (5 วัน – 63 วัน ) ระยะเวลาของการให้ Sulperazon 9 วัน (3 วัน - 26 วัน ) ราคายา 14,665 บาท (4,014 บาท - 40,140 บาท )

18 ผลการใช้ยา ขนาดยา Sulperazon อาการดีขึ้น ( คน / ร้อย ละ ) อาการไม่ดี ขึ้น ( คน / ร้อย ละ ) 1 กรัม IV ทุก 12 ชั่วโมง 10 (40)9 (36) 2 กรัม IV ทุก 12 ชั่วโมง 2 (8) 1 กรัม IV ทุก 12 ชั่วโมง แล้วเพิ่มเป็น 2 กรัม 1 (4) รวม 13 (52)12 (48)

19 ADR จาก Sulperazon ขนาดยา Sulperazon เกิด ADR ( คน / ร้อย ละ ) ไม่เกิด ADR ( คน / ร้อย ละ ) 1 กรัม IV ทุก 12 ชั่วโมง 0 (0)19 (76) 2 กรัม IV ทุก 12 ชั่วโมง 1 (4)3 (12) 1 กรัม IV ทุก 12 ชั่วโมง แล้วเพิ่มเป็น 2 กรัม 0 (0)2 (8)

20 Failure of treatment ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้อง 1) จากการเลือกใช้ยา - อาจเป็นการเลือกใช้ ขนาดยา หรือ ชนิดของยา 2) จากตัวผู้ป่วยเอง - ผู้ป่วยที่ทำการศึกษาส่วน ใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก และมีโรคแทรก ซ้อนหลายอย่าง 3) เกิดจากตัวเชื้อ - เชื้อที่พบเป็นเชื้อดื้อยาถึง ร้อยละ 12 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มี risk factor ที่จะก่อให้เกิดเชื้อที่มีแนวโน้ม ดื้อต่อยาได้ง่าย


ดาวน์โหลด ppt SulperazonSulperazon. มูลค่าการใช้ยา • ปีงบ 2548 8,842,310 บาท • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 9,538,706 บาท • ปีงบ 2549 13,217 กรัม • ต. ค.2548 – พ. ค.2549 14,522.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google