งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ขา ย 2 2 3 ใบสั่ง ซื้อ ใบรับสินค้า 1 4 1 บัตร สิน ค้า สมุด รายวัน บัญชี แยก ประเภ ท แผนกจัดซื้อแผนกรับ สินค้า แผนก คลังสินค้า แผนกบัญชี ใบกำกับ สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ขา ย 2 2 3 ใบสั่ง ซื้อ ใบรับสินค้า 1 4 1 บัตร สิน ค้า สมุด รายวัน บัญชี แยก ประเภ ท แผนกจัดซื้อแผนกรับ สินค้า แผนก คลังสินค้า แผนกบัญชี ใบกำกับ สินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ขา ย 2 2 3 ใบสั่ง ซื้อ ใบรับสินค้า 1 4 1 บัตร สิน ค้า สมุด รายวัน บัญชี แยก ประเภ ท แผนกจัดซื้อแผนกรับ สินค้า แผนก คลังสินค้า แผนกบัญชี ใบกำกับ สินค้า 2 1 ใบสั่ง ซื้อ 2 ใบรับสินค้า 2 ได้รับสินค้า ครบถ้วน ใบขอ ซื้อ 1 I 1 2 2 ใบสั่ง ซื้อ I ใบรับ สินค้า 1 3 ใบสั่ง ซื้อ 4 ใบรับสินค้า 1 ใบกำกับสินค้า 1 4 ใบสั่ง ซื้อ I 5 3 1 2 3 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชี เกี่ยวกับการจัดซื้อ

2 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แผนกขาย แผนกผลิต คลังวัตถุดิบ แผนกบัญชี ผู้จัดการ โรงงาน คุมวัตถุดิบต้นทุนแยกประเภท ใบสั่ง จ้าง N 3 1 2 ใบสั่ง ผลิต 4 4 2 3 1 4 ใบเบิก วัตถุดิบ S 4 N 2 บัตร คุม วัตถุ ดิบ ใบสั่ง ผลิต 2 ใบเบิก วัตถุดิบ 2 3 บัญชี คุม วัตถุดิ บ ใบสั่ง ผลิต 3 งบ ต้นทุ น ใบเบิก วัตถุดิบ 2 สรุปยอด การใช้ วัตถุดิบ D สมุด รายวัน บัญชี แยก ประเภ ท ใบเบิก วัตถุดิบ 2 3 1 2 ใบสั่ง ผลิต 4 2 3 1 4 ใบเบิก วัตถุดิบ เมื่อสินค้า สำเร็จรูป หมด บันทึก ราคา เมื่องาน ผลิตเสร็จ สิ้น เดือน Dr. งานระหว่าง ทำ Cr. คุม วัตถุดิบ นำกลับพร้อม วัตถุดิบ

3 แผนผังทางเดินเอกสาร – การนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จจากโรงงาน แผนกผลิตคลังสินค้าแผนกบัญชี ผู้ควบคุมการผลิตต้นทุนสินค้าแยกประเภท 4 ใบนำส่ง สินค้าที่ ผลิตเสร็จ ใบสั่งจ้าง ใบสั่งผลิต ใบเบิก วัตถุดิบ D เมื่อผลิตเสร็จ 4 3 2 1 ใบนำส่ง สินค้าที่ผลิต เสร็จ พร้อมสินค้า 4 3 2 1 ใบนำส่ง สินค้าที่ผลิต เสร็จ D บัตร สินค้า ลงชื่อรับ สินค้า 3 2 ใบนำส่ง สินค้าที่ผลิต เสร็จ งบต้นทุน ตอน ใบนำส่ง สินค้า งบต้นทุน งาน ใบ สรุป ต้นทุ น สิ้น เดือน N 3 ใบนำส่ง สินค้าที่ผลิต เสร็จ บัญชี คุม สินค้า D ใบ สรุป ต้นทุ น N สมุด รายวั น บัญชี แยก ประเภท Dr. สินค้า สำเร็จรูป Cr. งาน ระหว่างทำ

4 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดจ่าย จ่ายเช็คเซ็นเช็คเตรียมเช็คแยกประเภท ทั่วไป แยกประเภท ค่าใช้จ่าย หน่วยบัญชี เงินสด แผนกการเงินแผนกบัญชี ใบรับ สินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับ สินค้า ใบสำคัญ จ่าย 1 2 3 ใบรับ สินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับ สินค้า ใบสำคัญ จ่าย ทะเบียน สำคัญ จ่าย ใบสำคัญ จ่าย 2 บัญชี ย่อย ค่าใช้จ่ าย สิ้นเดือน Dr. ซื้อ ภาษีซื้อ Cr. ใบสำคัญจ่าย บัญชี แยก ประเภ ท ใบรับ สินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับ สินค้า ใบสำคัญ จ่าย ทะเบีย นเช็ค Dr. ใบสำคัญ จ่าย Cr. เงินสด เช็ค / เงิน สด 1 2121 ใบรับ สินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับ สินค้า ใบสำคัญ จ่าย เช็ค / เงินสด 1 ทะเบีย นคุม เช็ค ใบรับ สินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับ สินค้า ใบสำคัญ จ่าย เช็ค / เงินสด 1 ผู้รับ เช็ค จากระบบ ซื้อ

5 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด แบบพนักงานขายและพนักงานเก็บเงินเป็นคนเดียวกัน พนักงานเก็บเงินแผนกตรวจแผนกการเงินแผนกบัญชี 1 สลิปจาก เครื่อง ผู้ ซื้อ 2 D รายงานเงิน สดรับค่า ขาย 1 2 พร้อมเงิน สด รายงานเงิน สดจากค่า ขาย 3 สลิปจาก เครื่อง สิ้นวันไข กุญแจ เครื่อง บันทึก เงินสด พร้อมเงิน สด ใบนำฝาก ธนาคาร รายงานเงิน สดจากค่า ขาย สลิปจาก เครื่อง ใบนำฝาก ธนาคาร รายงานเงิน สดจากค่า ขาย สลิปจาก เครื่อง DD สมุด ขาย สด บัญชี แยก ประเภ ท สิ้นเดือน Dr. เงินสด Cr. ขายสด ภาษี ขาย

6 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายสด แบบพนักงานขายกับพนักงานเก็บเงินเป็นคนละคนกัน หัวหน้าพนักงาน ขาย พนักงานขายพนักงานรับเงินพนักงานบรรจุหีบ ห่อ แผนกบัญชี รายงาน การขาย สด ประจำวัน 1 บิล ขาย 3 รายงาน สินค้า คงเหลือ 2 รายงาน การขาย สด ประจำวัน รายงาน การขาย สดรวม ประจำวัน 1 2 บิล ขาย 1 2 3 รายงาน การขาย สด ประจำวัน 1 2 รายงาน สินค้า คงเหลือ 1 2 บิล ขาย 1 เมื่อสิ้นวัน นับเงินสด ส่งหัวหน้า แผนก รายงาน การขาย สด ประจำวัน รายงานรับ เงินสด ประจำวัน 1 2 ส่งหัวหน้า แผนกเพื่อ จัดทำ รายงานการ รับเงินรวม บิล ขาย 2 1 ลูกค้ า รายงานรับ เงินสด ประจำวัน 1 รายงาน การขาย สดรวม ประจำวัน 1 สมุด รายวัน บัญชี แยก ประเภ ท Dr. เงินสด Cr. ขายสด ภาษี ขาย


ดาวน์โหลด ppt ผู้ขา ย 2 2 3 ใบสั่ง ซื้อ ใบรับสินค้า 1 4 1 บัตร สิน ค้า สมุด รายวัน บัญชี แยก ประเภ ท แผนกจัดซื้อแผนกรับ สินค้า แผนก คลังสินค้า แผนกบัญชี ใบกำกับ สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google