งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิต สินค้า 1. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ 1.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.2 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.3 วิธีการเกี่ยวกับค่าแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิต สินค้า 1. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ 1.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.2 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.3 วิธีการเกี่ยวกับค่าแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิต สินค้า 1. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ 1.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.2 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.3 วิธีการเกี่ยวกับค่าแรงงาน 1.4 วิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโรงงาน 1.5 การนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จจาก โรงงาน

2 2. ระบบบัญชีต้นทุนตอน 2.1 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 2.2 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน ทางตรง 2.3 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โรงงาน 2.4 การโอนต้นทุนของแต่ละแผนกเมื่อ ผลิตสินค้าเสร็จ

3 ระบบต้นทุนงานสั่งทำ จะใช้กับอุตสาหกรรมการผลิต เฉพาะงาน โดยมีลักษณะของงานแต่ละ งานไม่เหมือนกัน ได้แก่ การผลิต เฟอร์นิเจอร์ โรงพิมพ์ โดยจะผลิตตาม คำสั่งของลูกค้า ดังนั้นในการบันทึกต้นทุน ของสินค้าจะบันทึกตามงานหรือตามคำสั่ง การผลิตแต่ละครั้ง

4 ค่าแรงที่นำมาบันทึกในงบต้นทุน มี 2 ประเภท ดังนี้  ค่าแรงงานทางตรง เป็นค่าแรงงานที่จ่าย ให้แก่คนงานที่ทำการผลิตสินค้าโดยตรง  ค่าแรงงานทางอ้อม เป็นค่าแรงงานที่จ่าย ให้คนงานที่มิได้ทำการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ค่าแรงงานคนทำความสะอาด เงินเดือนยาม

5 การบันทึกบัญชีเมื่อมีค่าใช้จ่าย โรงงานเกิดขึ้น  เมื่อมีจ่ายค่าน้ำมัน เดบิต ค่าใช้จ่ายโรงงาน xx เครดิต เงินสด / เจ้าหนี้ xx  เมื่อมีการเบิกวัสดุโรงงานไปใช้ เดบิต ค่าใช้จ่ายโรงงาน xx เครดิต วัสดุโรงงาน xx

6  เมื่อจ่ายค่าแรงงานทางอ้อม เดบิต ค่าใช้จ่ายโรงงาน xx เครดิต เงินเดือนและค่าแรงงาน xx

7 ระบบต้นทุนตอน เป็นระบบที่ใช้ในกรณีผลิตสินค้าที่มี ลักษณะเหมือน ๆ กัน ผลิตครั้งละมากๆ ต่อเนื่องกันไป เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง

8  เมื่อแบ่งค่าใช้จ่ายโรงงานให้แผนกต่าง ๆ เดบิต งานระหว่างทำ - แผนกที่ 1 xx งานระหว่างทำ - แผนกที่ 2xx งานระหว่างทำ - แผนกที่ 3xx เครดิต ค่าใช้จ่ายโรงงาน จัดสรร xx การบันทึกบัญชีเมื่อมีค่าใช้จ่าย โรงงานเกิดขึ้น

9 การโอนต้นทุนของแต่ละแผนก เมื่อผลิตสินค้าเสร็จ  เมื่อโอนต้นทุนจากแผนกผลิตที่ 1 ไปยัง แผนกผลิตที่ 2 เดบิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิตที่ 2xx เครดิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิต ที่ 1xx  เมื่อโอนต้นทุนจากแผนกผลิตที่ 2 ไปยัง แผนกผลิตที่ 3 เดบิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิตที่ 3xx เครดิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิต ที่ 2xx

10  เมื่อโอนต้นทุนจากแผนกผลิตที่ 3 ซึ่งผลิต สินค้าสำเร็จรูปเสร็จแล้ว เดบิต สินค้า สำเร็จรูป xx เครดิต งานระหว่างทำ – แผนก ผลิตที่ 3xx


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิต สินค้า 1. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ 1.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.2 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.3 วิธีการเกี่ยวกับค่าแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google