งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่าน รายการแล้ว * พบรายการซ้ำ / ไม่ถูกต้องแจ้ง ส่วนกลางกลับรายการ * รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ ครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่าน รายการแล้ว * พบรายการซ้ำ / ไม่ถูกต้องแจ้ง ส่วนกลางกลับรายการ * รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ ครบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่าน รายการแล้ว * พบรายการซ้ำ / ไม่ถูกต้องแจ้ง ส่วนกลางกลับรายการ * รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ ครบ 2. สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารที่พักไว้ * พบรายการซ้ำ / ไม่ถูกต้องแจ้งบก./ คลังลบเอกสาร * พบรายการถูกต้องแจ้งบก./ คลัง จังหวัดผ่านรายการ * รายการไม่ครบ บันทึกรายการให้ครบ และแจ้ง บก./ คลังจังหวัด ผ่านรายการ

3 เอกสารประกอบการตรวจสอบ เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ 1. ระบบเบิกจ่ายเงิน ขบ 01,02,03,04,05,06 หรือ ZINF_R09 2. ระบบรับและนำส่งเงิน นส 01,02,03 หรือ ZRP_RA, RC, RB, RD, R1- R7 3. ระบบบัญชีแยกประเภท บช 01,03,04 หรือ ZGL_JV, JR, JE, RE, JM……

4 รายงานจากระบบ 1. สมุดรายวันเอกสาร ZGL_RPT001 2. สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารพัก ZGL_RPT011 3. งบทดลอง Y-DEV-800000030 / G03C 4. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT012 / G16C 5. รายงานติดตามสถานะใช้จ่าย งบประมาณ ZFMA06 / F09C

5 วิธีการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบสมุดรายวันเอกสารและสมุด รายวันทั่วไป สำหรับเอกสารพัก กับ เอกสารการนำ ข้อมูลเข้าระบบ 2. ตรวจสอบการผ่านรายการไปบัญชีแยก ประเภท 3. ตรวจสอบการผ่านรายการไปงบทดลอง 4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝาก คลังกับใบขอเบิกเงินนอกงปม. ใบนำส่ง เงิน การโอนขายบิล 5. ตรวจสอบรายงานสถานะเงินงปม. กับ ใบสั่งซื้อจ้าง ใบขอเบิกเงินงปม. ใบนำส่งเงิน


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่าน รายการแล้ว * พบรายการซ้ำ / ไม่ถูกต้องแจ้ง ส่วนกลางกลับรายการ * รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ ครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google