งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุโครงการ
5/28/2007 การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุโครงการ วัสดุ หมาย ถึง - สิ่งของซึ่งโดยสภาพใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี วัสดุคงทน/ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ หมายถึง - วัสดุที่มีลักษณะคงทน มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี หรือมีมูลค่าตั้งแต่ 2,500.-บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5,000.-บาท (4,999.-บาท) วัสดุโครงการ หมายถึง - วัสดุที่ใช้สำหรับจัดโครงการ ควรจะ มีลักษณะที่ใช้เฉพาะโครงการไม่มีลักษณะ คงทนถาวร และอยู่ในหมวดหมู่ที่ขออนุมัติในโครงการ งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน 1

2 การจัดทำเอกสารสำหรับเคลียร์โครงการ
5/28/2007 การจัดทำเอกสารสำหรับเคลียร์โครงการ ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ขออนุมัติโครงการ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ (ระบุวันที่หลังจากได้รับอนุมัติแต่ไม่เกินวันจัดโครงการ) ส่งเอกสารเคลียร์โครงการ (1 อาทิตย์ หลังเสร็จสิ้นโครงการ) งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน 1

3 เอกสารที่ใช้สำหรับเคลียร์โครงการ (จัดซื้อวัสดุ)
5/28/2007 เอกสารที่ใช้สำหรับเคลียร์โครงการ (จัดซื้อวัสดุ) ประกอบด้วย 1. สำเนาโครงการ จำนวน 1 ชุด (อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง สำเนา) 2. บิลทั้งหมดของโครงการ วงเงินไม่เกินที่ได้รับจัดสรร/แจ้ง วงเงินที่ใช้ได้สำหรับกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอยู่หลายส่วน งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน 1

4 การตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
5/28/2007 การตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ประกอบไปด้วย - ชื่อผู้ขาย (บริษัท, ห้าง, ร้าน) ใบเสร็จแบบสำเร็จรูป/ใช้ตรายางร้านประทับ - เลขที่ใบเสร็จ, เล่มที่ (ถ้ามี) ลงวันที่ (ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการ) - ชื่อรายการและจำนวนเงิน (ครบถ้วนและถูกต้อง) ตามรายการที่จัดซื้อ - ระบุหน่วยนับให้ชัดเจน, ลงชื่อผู้รับสินค้าให้เรียบร้อย ห้าม** ขีดลบ, ขูด, ฆ่า ในใบเสร็จ (กรณีที่มีการแก้ไขให้ผู้ขายเซ็นชื่อกำกับมาด้วยทุกครั้ง, ผู้ขายที่ใช้บิลเงินสดให้ประทับตรา/เขียนชื่อร้านมาด้วย/ถ้าไม่มีชื่อร้านให้แนบสำเนาบัตรประชนมาด้วย 1 ใบ พร้อมรับรองสำเนา งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน 1

5 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในปีที่ผ่าน ๆ มา
5/28/2007 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในปีที่ผ่าน ๆ มา ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ไม่ถูกต้อง เช่น มีการขูดลบ, ขีดฆ่า ไม่มีผู้รับสินค้า รายการไม่ครบถ้วน, รวมเงินผิด (ต้องดำเนินการติดต่อร้านค้าเพื่อขอแก้ไข/จัดทำบิลใหม่เท่านั้น) จัดซื้อวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทที่ขอไว้ในโครงการ (ปรับในตัวโครงการให้สอดคล้อง กัน/ยกเลิกการจัดซื้อรายการนั้น (กรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) จัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคงทน/ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (ให้ชี้แจงเหตุผลไว้ตั้งแต่ตอนเขียนโครงการว่ามีความจำเป็นต้องใช้อย่างไร) เคลียร์เอกสารโครงการเกิน 1สัปดาห์ สูงสุดที่พบประมาณ 6 เดือน (อาจารย์ผู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนตั้งแต่ 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดยืมเงินและต้องจัดทำเอกสารขออนุมัติบันทึกรายการย้อนหลังส่งอธิการบดี) งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน 1

6 ข้อควรระวังในการจัดทำโครงการ
5/28/2007 ข้อควรระวังในการจัดทำโครงการ ถ้าช่วงระยะเวลาการจัดโครงการคาบเกี่ยวระหว่างเดือน Ex จัดระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย. ให้รีบดำเนินการเคลียร์เอกสารช่วงเดือนส.ค.ก่อน 1 ชุด และช่วง ก.ย.อีก 1 ชุด เนื่องจาก กองคลังจะปิดบัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปถ้าไม่เคลียร์เอกสารก่อนจะทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการเพื่อเบิกจ่ายได้ หลังโครงการเสร็จสิ้นให้รีบเคลียร์โครงการโดยเร็วที่สุด (ไม่ควรเกิน 1 อาทิตย์) เผื่อระยะเวลาแก้ไขเอกสารด้วย มีปัญหาเรื่องการจัดหาวัสดุ/ซื้อวัสดุให้รีบติดต่อหรือปรึกษาที่งานพัสดุทันที (ตามเบอร์โทรด้านล่าง/ห้องพัสดุ CE113) งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน 1

7 ช่วงระยะเวลาตอบข้อซักถาม
5/28/2007 ช่วงระยะเวลาตอบข้อซักถาม งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google