งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง วัสดุ โครงการ วัสดุ หมาย ถึง - สิ่งของซึ่งโดยสภาพใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป และ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี วัสดุคงทน / ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง วัสดุ โครงการ วัสดุ หมาย ถึง - สิ่งของซึ่งโดยสภาพใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป และ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี วัสดุคงทน / ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง วัสดุ โครงการ วัสดุ หมาย ถึง - สิ่งของซึ่งโดยสภาพใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป และ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี วัสดุคงทน / ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ หมายถึง - วัสดุที่มีลักษณะคงทน มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี หรือ มีมูลค่าตั้งแต่ 2,500.- บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5,000.- บาท (4,999.- บาท ) วัสดุโครงการ หมายถึง - วัสดุที่ใช้สำหรับจัดโครงการ ควรจะ มีลักษณะที่ใช้ เฉพาะโครงการไม่มีลักษณะ คงทนถาวร และอยู่ในหมวดหมู่ที่ขออนุมัติใน โครงการ วัสดุ หมาย ถึง - สิ่งของซึ่งโดยสภาพใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป และ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี วัสดุคงทน / ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ หมายถึง - วัสดุที่มีลักษณะคงทน มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี หรือ มีมูลค่าตั้งแต่ 2,500.- บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5,000.- บาท (4,999.- บาท ) วัสดุโครงการ หมายถึง - วัสดุที่ใช้สำหรับจัดโครงการ ควรจะ มีลักษณะที่ใช้ เฉพาะโครงการไม่มีลักษณะ คงทนถาวร และอยู่ในหมวดหมู่ที่ขออนุมัติใน โครงการ งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.0 5596 4014

2 การจัดทำเอกสารสำหรับเคลียร์ โครงการ ขั้นตอนการจัดทำ เอกสาร ขออนุมัติ โครงการ ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ใน โครงการ ( ระบุ วันที่หลังจาก ได้รับอนุมัติแต่ ไม่เกินวันจัด โครงการ ) ส่งเอกสารเคลียร์ โครงการ (1 อาทิตย์ หลัง เสร็จสิ้น โครงการ ) งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.0 5596 4014

3 เอกสารที่ใช้สำหรับเคลียร์ โครงการ ( จัดซื้อวัสดุ ) ประกอบด้วย 1. สำเนาโครงการ จำนวน 1 ชุด ( อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง สำเนา ) 2. บิลทั้งหมดของโครงการ วงเงินไม่เกินที่ ได้รับจัดสรร / แจ้ง วงเงินที่ใช้ได้สำหรับกรณีที่มีค่าใช้จ่าย อยู่หลายส่วน ประกอบด้วย 1. สำเนาโครงการ จำนวน 1 ชุด ( อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง สำเนา ) 2. บิลทั้งหมดของโครงการ วงเงินไม่เกินที่ ได้รับจัดสรร / แจ้ง วงเงินที่ใช้ได้สำหรับกรณีที่มีค่าใช้จ่าย อยู่หลายส่วน งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.0 5596 4014

4 การตรวจสอบความถูกต้องของ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด ประกอบไปด้วย - ชื่อผู้ขาย ( บริษัท, ห้าง, ร้าน ) ใบเสร็จแบบสำเร็จรูป / ใช้ ตรายางร้านประทับ - เลขที่ใบเสร็จ, เล่มที่ ( ถ้ามี ) ลงวันที่ ( ให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาของโครงการ ) - ชื่อรายการและจำนวนเงิน ( ครบถ้วนและถูกต้อง ) ตาม รายการที่จัดซื้อ - ระบุหน่วยนับให้ชัดเจน, ลงชื่อผู้รับสินค้าให้เรียบร้อย ห้าม ** ขีดลบ, ขูด, ฆ่า ในใบเสร็จ ( กรณีที่มีการแก้ไขให้ผู้ขายเซ็นชื่อกำกับ มาด้วยทุกครั้ง, ผู้ขายที่ใช้บิลเงินสดให้ ประทับตรา / เขียนชื่อร้านมาด้วย / ถ้าไม่มี ชื่อร้านให้แนบสำเนาบัตรประชนมาด้วย 1 ใบ พร้อมรับรองสำเนา ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด ประกอบไปด้วย - ชื่อผู้ขาย ( บริษัท, ห้าง, ร้าน ) ใบเสร็จแบบสำเร็จรูป / ใช้ ตรายางร้านประทับ - เลขที่ใบเสร็จ, เล่มที่ ( ถ้ามี ) ลงวันที่ ( ให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาของโครงการ ) - ชื่อรายการและจำนวนเงิน ( ครบถ้วนและถูกต้อง ) ตาม รายการที่จัดซื้อ - ระบุหน่วยนับให้ชัดเจน, ลงชื่อผู้รับสินค้าให้เรียบร้อย ห้าม ** ขีดลบ, ขูด, ฆ่า ในใบเสร็จ ( กรณีที่มีการแก้ไขให้ผู้ขายเซ็นชื่อกำกับ มาด้วยทุกครั้ง, ผู้ขายที่ใช้บิลเงินสดให้ ประทับตรา / เขียนชื่อร้านมาด้วย / ถ้าไม่มี ชื่อร้านให้แนบสำเนาบัตรประชนมาด้วย 1 ใบ พร้อมรับรองสำเนา งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.0 5596 4014

5 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในปีที่ ผ่าน ๆ มา ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด ไม่ถูกต้อง เช่น มีการขูดลบ, ขีดฆ่า ไม่มีผู้รับสินค้า รายการไม่ครบถ้วน, รวมเงินผิด ( ต้อง ดำเนินการติดต่อร้านค้าเพื่อขอแก้ไข / จัดทำบิลใหม่เท่านั้น ) จัดซื้อวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทที่ขอไว้ในโครงการ ( ปรับ ในตัวโครงการให้สอดคล้อง กัน / ยกเลิกการจัดซื้อรายการนั้น ( กรณีไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ) จัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคงทน / ครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ให้ชี้แจงเหตุผลไว้ตั้งแต่ตอนเขียนโครงการว่ามี ความจำเป็นต้องใช้อย่างไร ) เคลียร์เอกสารโครงการเกิน 1 สัปดาห์ สูงสุดที่พบ ประมาณ 6 เดือน ( อาจารย์ผู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนตั้งแต่ 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดยืมเงินและต้องจัดทำเอกสารขออนุมัติ บันทึกรายการย้อนหลังส่งอธิการบดี ) ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด ไม่ถูกต้อง เช่น มีการขูดลบ, ขีดฆ่า ไม่มีผู้รับสินค้า รายการไม่ครบถ้วน, รวมเงินผิด ( ต้อง ดำเนินการติดต่อร้านค้าเพื่อขอแก้ไข / จัดทำบิลใหม่เท่านั้น ) จัดซื้อวัสดุที่ไม่อยู่ในประเภทที่ขอไว้ในโครงการ ( ปรับ ในตัวโครงการให้สอดคล้อง กัน / ยกเลิกการจัดซื้อรายการนั้น ( กรณีไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ) จัดซื้อวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคงทน / ครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ให้ชี้แจงเหตุผลไว้ตั้งแต่ตอนเขียนโครงการว่ามี ความจำเป็นต้องใช้อย่างไร ) เคลียร์เอกสารโครงการเกิน 1 สัปดาห์ สูงสุดที่พบ ประมาณ 6 เดือน ( อาจารย์ผู้ยืมเงินถูกหักเงินเดือนตั้งแต่ 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดยืมเงินและต้องจัดทำเอกสารขออนุมัติ บันทึกรายการย้อนหลังส่งอธิการบดี ) งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.0 5596 4014

6 ข้อควรระวังในการจัดทำโครงการ 1. ถ้าช่วงระยะเวลาการจัดโครงการคาบเกี่ยวระหว่าง เดือน Ex จัดระหว่างวันที่ 15 ส. ค.-15 ก. ย. ให้รีบ ดำเนินการเคลียร์เอกสารช่วงเดือนส. ค. ก่อน 1 ชุด และช่วง ก. ย. อีก 1 ชุด เนื่องจาก กองคลังจะปิด บัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปถ้าไม่เคลียร์ เอกสารก่อนจะทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการเพื่อ เบิกจ่ายได้ 2. หลังโครงการเสร็จสิ้นให้รีบเคลียร์โครงการโดยเร็ว ที่สุด ( ไม่ควรเกิน 1 อาทิตย์ ) เผื่อระยะเวลาแก้ไข เอกสารด้วย 3. มีปัญหาเรื่องการจัดหาวัสดุ / ซื้อวัสดุให้รีบติดต่อหรือ ปรึกษาที่งานพัสดุทันที ( ตามเบอร์โทรด้านล่าง / ห้อง พัสดุ CE113) 1. ถ้าช่วงระยะเวลาการจัดโครงการคาบเกี่ยวระหว่าง เดือน Ex จัดระหว่างวันที่ 15 ส. ค.-15 ก. ย. ให้รีบ ดำเนินการเคลียร์เอกสารช่วงเดือนส. ค. ก่อน 1 ชุด และช่วง ก. ย. อีก 1 ชุด เนื่องจาก กองคลังจะปิด บัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปถ้าไม่เคลียร์ เอกสารก่อนจะทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการเพื่อ เบิกจ่ายได้ 2. หลังโครงการเสร็จสิ้นให้รีบเคลียร์โครงการโดยเร็ว ที่สุด ( ไม่ควรเกิน 1 อาทิตย์ ) เผื่อระยะเวลาแก้ไข เอกสารด้วย 3. มีปัญหาเรื่องการจัดหาวัสดุ / ซื้อวัสดุให้รีบติดต่อหรือ ปรึกษาที่งานพัสดุทันที ( ตามเบอร์โทรด้านล่าง / ห้อง พัสดุ CE113) งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.0 5596 4014

7 ช่วงระยะเวลาตอบข้อซักถาม งานพัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง วัสดุ โครงการ วัสดุ หมาย ถึง - สิ่งของซึ่งโดยสภาพใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป และ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี วัสดุคงทน / ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google