งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Document Flow :: 3 Concepts Free Flow (person to person) Free Flow (grouping) Fixed Flow (path)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Document Flow :: 3 Concepts Free Flow (person to person) Free Flow (grouping) Fixed Flow (path)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Document Flow :: 3 Concepts Free Flow (person to person) Free Flow (grouping) Fixed Flow (path)

2 Free Flow (person to person)

3 Advantages – มีความยืดหยุ่นสูง จะส่งหาใครก็ได้ในมหาวิทยาลัย – ไม่ต้องมีผู้แลระบบประจำหน่วยงาน คอยกำหนด เส้นทางเอกสาร หรือ คอยส่งต่อเอกสาร

4 Free Flow (person to person) Disadvantages – แต่ละคนต้องรู้หน้าที่ตัวเอง ว่าต้องทำอะไรกับ เอกสาร ( ส่งต่อ ตรวจสอบ ลงความเห็น อนุมัติ ) – ควบคุมยาก ทำให้มีการดำเนินการ ( ส่งต่อ ตรวจสอบ ลงความเห็น อนุมัติ ) กับเอกสารที่ผิดหน้าที่ – ส่งได้แค่ 1 to 1 ถ้าคนคนนั้นไม่อยู่ เอกสารจะค้างอยู่ นาน – แต่ละคนจะต้องรู้ว่าเอกสารสิ้นสุดที่ตัวเองหรือไม่

5 Free Flow (grouping)

6 Advantages – ไม่ต้องจัดทำฐานข้อมูลผู้บริหาร – หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดการกลุ่มได้เอง – สามารถส่งเอกสารถึงกลุ่มคนได้ ทำให้เอกสารไม่ ค้างอยู่เป็นเวลานาน

7 Free Flow (grouping) Disadvantages – ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานคอยกำหนดกลุ่ม ใน ตอนเริ่มใช้ระบบและต้องคอยตรวจสอบความถูกต้อง ของบุคคลในกลุ่มอยู่เสมอ – แต่ละคนจะต้องรู้ว่าเอกสารสิ้นสุดที่ตัวเองหรือไม่

8 Fixed Flow (path)

9 Advantages – สามารถควบคุมขั้นตอนการดำเนินการเอกสารได้ อย่างถูกต้อง – ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะต้องดำเนินการอะไรและ ต้องส่งต่อไปให้ใคร เพราะทุกอย่างถูกกำหนดไว้ หมดแล้ว

10 Fixed Flow (path) Disadvantages – ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานคอยกำหนดขั้นตอน การดำเนินการเอกสารของบุคลากรแต่ละคน และแต่ ละประเภทเอกสาร ซึ่งทำได้ยากมาก ๆ

11 Recommended Flow Free Flow (person to person) Free Flow (grouping)

12 ตัวอย่าง :: การลาไปราชการของ กองแผนงาน หัวหน้างาน ลงความเห็น อนุมัติ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่กอง คลัง เบิกจ่าย

13 ตัวอย่าง :: การลาไปราชการของ หอสมุดฯ ลงความเห็น อนุมัติ ส่งต่อ หัวหน้าฝ่าย หอสมุด ฯ หัวหน้างาน ลงความเห็น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ การเงิน รองอธิการ ฝ่าย วิชาการ อนุมัติ ส่งต่อ อยากไป ถามความต้องการ ส่งต่อ อนุมัติ

14 ตัวอย่าง :: การยืมเงินไปราชการ ของศูนย์คอมฯ ใบยืม / คืนเงินทดรอง ใบสำคัญเงินทดรอง 2. ตรวจสอบ ผู้มีอำนาจ 4. อนุมัติ การเงิน ผู้ยืมเงิน 1. สร้าง 3. สร้าง บัญชี 5. บันทึกบัญชี เช็ค / เงินสด 6. สร้าง / รับ รายงานลูกหนี้ รายงานการจ่ายเงิน ทะเบียนเช็ค สมุดเงินสด ทะเบียนคุมงปม. ใบยืม / คืนเงิน ทดรอง ผู้คืนเงิน 1. คืนเงิน 2. รับ การเงิน ผู้มีอำนาจ 3. ลงลายมือชื่อ ใบสำคัญเงิน ทดรอง บัญชี 4. บันทึกบัญชี รายงานลูกหนี้ รายงานการจ่ายเงิน รายงานการรับเงิน สมุดเงินสด สมุดรายวัน ยืมเงินทดรอง คืนทด รอง

15 ตัวอย่าง :: การยืมเงินไปราชการ ของศูนย์คอมฯ ฐานข้อมูลการเงิน ข้อมูลไปราชการพร้อมใบยืมเงิน ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเช็ค ทะเบียนคุม งปม. รายงานการยืมเงินสมุดเงินสด สมุดรายวัน งบ การเงิ น งบ ต้นทุน input output

16 ตัวอย่าง :: การยืมเงินไปราชการ ของศูนย์คอมฯ DSS F1 scanned form ? + ฐานข้อมูลการเงิน ?(2) (1)


ดาวน์โหลด ppt Document Flow :: 3 Concepts Free Flow (person to person) Free Flow (grouping) Fixed Flow (path)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google