งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดความล่าช้าของ เอกสารขาย ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา มหาวิทยาลัย บูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดความล่าช้าของ เอกสารขาย ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา มหาวิทยาลัย บูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดความล่าช้าของ เอกสารขาย ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา มหาวิทยาลัย บูรพา

2 จุดประสงค์ในจัดทำโครงการ เพื่อลดขั้นตอนการทำเอกสารล่าช้า ใช้ เวลานาน 1. ใช้ระยะเวลาในการทำเอกสารให้ลูกค้า นานมากกว่า 30 นาที ( เป็นกรณีลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริการหน้า ร้านเป็นงบประมาณ )

3 ตัวชี้วัดของโครงการนี้ ลดระยะเวลาในการทำเอกสารขายจาก 30 นาที คงเหลือไม่เกิน 20 นาที ต่อ ลูกค้า 1 ราย

4 การแก้ไขปัญหา พนักงานของสาขา ม. บูรพา ต้องมีการเข้า มาเติมเต็มซึ่งกันและกันในขณะที่ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ ( กรณีเข้ามาใช้บริการหน้าร้านเป็นการขาย ระบบเครดิต ) ไม่รวมการสั่งซื้อในช่องทางอื่น ๆ เช่น - ลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งซื้อ - ลูกค้าส่งรายการหนังสือมาให้ทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมลล์ - ฯลฯ

5 การแก้ไขของปัญหา 1. มีการนิเทศงานให้กับพนักงานขายให้มี การช่วยเหลือกันภายในสาขา ม. บูรพา

6 การปฏิบัติงาน

7 ตัวอย่างการเก็บสถิติ อัตราการเข้ามาใช้บริการโดยทำเอกสาร ขาย 5 ราย ต่อ วัน

8 ขั้นตอนการออกเอกสาร ในกรณีที่ ลูกค้ามาใช้งบ เลือกเข้าห้องสมุด

9 ลูกค้าคัดเลือกหนังสือเสร็จ เรียบร้อย

10 ขั้นตอนการออกเอกสารใบเสนอ ราคา / ใบรับคำสั่งซื้อ / ให้ลูกค้า

11 เอกสารใบรับคำสั่งซื้อ

12 ขั้นตอนการจัดเบิกสินค้า

13 ขั้นตอนการสร้างเอกสารขาย

14 เอกสารใบส่งของ

15 บรรจุสินค้าจากแผนกธุรการ

16 ลูกค้ามารับสินค้า

17 จากการบันทึกสถิติในการทำ เอกสาร โดยการทำงานแบบเติมเต็มในแผนก เริ่มทำเอกสารขาย ( ใบรับคำสั่งซื้อ – ใบส่ง ของ ) ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาที ได้เอกสารใบส่งของให้กับลูกค้า

18 การทำสมุดบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลการ ลงเวลาการทำเอกสารขาย มีนาคม - กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดความล่าช้าของ เอกสารขาย ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา มหาวิทยาลัย บูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google