งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ความหมายและความสำคัญของสินค้า คงเหลือ • ประเภทของสินค้าคงเหลือ • วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ • ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ความหมายและความสำคัญของสินค้า คงเหลือ • ประเภทของสินค้าคงเหลือ • วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ • ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 • ความหมายและความสำคัญของสินค้า คงเหลือ • ประเภทของสินค้าคงเหลือ • วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ • ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้า คงเหลือ บทที่ 10 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ

2 สินค้าคงเหลือ (Inventory) หมายถึง สินทรัพย์ของธุรกิจที่มีไว้เพื่อ จำหน่วยหรือใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อขาย โดยปกติจะเปลี่ยนเป็น สดได้ภายในระยะเวลา 1 งวด บัญชี

3 • วัตถุดิบ (Raw Material) คือสิ่งของที่มีไว้ เป็นส่วนประกอบของการผลิตสินค้า • สินค้าระหว่างผลิต (Work in Process) คือ สิ่งของที่กำลังดำเนินการผลิตแต่ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ • สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) คือสินค้าที่ ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมนำ ออกจำหน่าย • วัสดุโรงงาน (Factory Supplies) คือ สิ่งของ ที่มีไว้เพื่อเป็นส่วนประกอบในการผลิต สินค้า แต่เป็นส่วนน้อย ประเภทของสินค้า คงเหลือ

4 • เพื่อให้มีการควบคุมดูแลสินค้า ตั้งแต่ การรับเข้า การเก็บรักษา ตลอดจนการ จ่ายสินค้าออกไปอย่างเหมาะสม รัดกุม • เพื่อให้มีการจดบันทึกบัญชีสินค้าเหลือ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง • เพื่อให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่าง สม่ำเสมอ วัตถุประสงค์ของระบบ บัญชีเกี่ยวกับการควบคุม สินค้าคงเหลือ

5 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการ ควบคุมสินค้าคงเหลือมี 2 วิธี 1. การควบคุมสินค้าตาม จำนวนหน่วย 2. การควบคมสินค้าคงเหลือ ตามราคาขายปลีก


ดาวน์โหลด ppt • ความหมายและความสำคัญของสินค้า คงเหลือ • ประเภทของสินค้าคงเหลือ • วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ • ระบบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google