งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียน อิเล็กทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียน อิเล็กทรอนิกส์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียน อิเล็กทรอนิกส์

2 คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านผู้พัฒนาและ การเผยแพร่ ด้านหลักสูตร ด้านขอบข่ายและ วิชาการ ด้านวิธีการจัดการ เรียนการสอน ด้านการประเมินและ วัสดุเสริม

3 คุณภาพการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ด้านภาพรวมของรายวิชาและ คุณค่าของสื่อ ด้านเครื่องมือสื่อสารและ ปฏิสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริการเพิ่มเติมและการ แนะนำ

4 1) ด้านผู้พัฒนาและการเผยแพร่ สถานภาพของหน่วยงานผู้พัฒนา การเผยแพร่รายวิชา ลักษณะของการอนุญาต การสนับสนุนจากสถาบัน ระดับของผู้เรียน

5 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร การระบุผลลัพธ์ทางการเรียน สถาบันมีความเข้มงวดในเชิง วิชาการ สถาบันกำหนดข้อบังคับของ หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุนผู้สอน การประเมิน

6 3) ด้านขอบข่าย / วิชาการ ความครอบคลุม สไตล์การเขียนและความแม่นยำ ประมวลรายวิชาและการปฐมนิเทศ วัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ชัดเจน แบบฝึกหัด / แบบฝึกปฏิบัติ ตำราเสริม การสนับสนุนทางการเรียนรู้

7 4) ด้านวิธีการจัดการเรียนการ สอน วิธีการเรียนการสอน ตารางเวลาและการมอบหมายงาน การเรียนการสอน ผู้สอนต้องให้ผลป้อนกลับต่องาน มอบหมายที่ให้กับผู้เรียน

8 5) ด้านการประเมินและวัสดุเสริม การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และ กระบวนการเรียนการสอน การจัดเตรียมการประเมิน วิธีการประเมิน การประเมินให้เกรด การให้เกรดแบบรูบริค ลักษณะ / ชนิดของการทดสอบ การให้ผลป้อนกลับจากรายงานการทดสอบ ที่สามารถวนซ้ำได้ วัสดุเสริมสนับสนุนผู้สอน

9 6) ด้านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การนำทาง สิ่งบ่งชี้ความก้าวหน้าในการเรียน การกำหนดองค์ประกอบความ สม่ำเสมอในการนำเสนอ การควบคุมสื่อ

10 7) ด้านภาพรวมของรายวิชาและ คุณค่าของสื่อ แสดงภาพรวมของการสอน การนำเสนอด้วยสื่อสะท้อน ภาพรวมของรายวิชา แนวทางการนำเสนอเนื้อหา มี ความเป็นกลาง

11 8) ด้านเครื่องมือสื่อสารและ ปฏิสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมของรายวิชา การเข้าถึงเครื่องมือสื่อสาร เนื้อหาสาระเอื้อต่อการใช้เครื่องมือ สื่อสาร

12 9) ด้านเทคโนโลยี ลักษณะการเผยแพร่ของรายวิชา ระบบปฏิบัติการ การสนับสนุนด้วยเบราเซอร์ ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ ปลั๊ก อิน องค์ประกอบของเลิร์นนิ่งอ๊อบเจ็ค การเข้าถึงเนื้อหา การให้สิทธิเข้าใช้และลิขสิทธิ์ของ เนื้อหา

13 10) ด้านบริการเพิ่มเติม การแนะนำโดยสถาบัน บริการเพิ่มเติม การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุนผู้สอน

14 คุณภาพของการเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จบการบรรยายคำถาม


ดาวน์โหลด ppt ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพการเรียน อิเล็กทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google