งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลสถานศึกษา คืออะไร * การรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ( การ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ) เพื่อตรวจสอบ / ตัดสินว่าได้ผลเป็น ประการใด การประเมินผล สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลสถานศึกษา คืออะไร * การรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ( การ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ) เพื่อตรวจสอบ / ตัดสินว่าได้ผลเป็น ประการใด การประเมินผล สถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลสถานศึกษา คืออะไร * การรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ( การ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ) เพื่อตรวจสอบ / ตัดสินว่าได้ผลเป็น ประการใด การประเมินผล สถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ ทำไมต้องประเมินผลสถานศึกษา เหตุผลที่ต้องประเมินผลสถานศึกษา * สถานศึกษารู้ / ตระหนัก สภาพการ จัดการศึกษา * นำข้อมูลไปใช้ปรับปรุง / พัฒนาการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ * ผู้รับบริการรู้ / ติดตาม / สะท้อนความ ต้องการของตน

2 ประเมินผลอะไร / ใคร ในสถานศึกษา ประเมินโดยยึดตามมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ * ผู้บริหาร * ครู อาจารย์ * ผู้เรียน การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ การประเมินผลสถานศึกษามีกี่ประเภท 1. การประเมินภายใน : สถานศึกษา ประเมินตนอง 2. การประเมินภายนอก : หน่วยงาน / องค์กรภายนอกประเมิน

3 การประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษา เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร 3 องค์ประกอบการประกันคุณภาพ การศึกษา - การประเมินคุณภาพ การศึกษา * - การตรวจสอบรับรองคุณภาพ - การควบคุมคุณภาพ ( การประกันคุณภาพการศึกษา จะกระทำ ไม่ได้เลย หากขาดส่วนที่เป็น * การประเมินคุณภาพการศึกษา ) การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์

4 การประเมินผลสถานศึกษา ทำอย่างไร ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและสิ่งที่ จะทำการประเมิน เช่น การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ * ประเมินผลการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะเป็นไปตาม วัตถุประสงค์การเรียน การสอนแต่ละรายสาระ / วิชา หรือไม่ * ประเมินผลการจัดการหลักสูตร : กระบวนการใช้หลักสูตรเป็นไปตามแผน หรือไม่ มีประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ข้อจำกัด ( Disadvantage) อย่างไร

5 การประเมินผลสถานศึกษา ทำอย่างไร ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและสิ่งที่ จะทำการประเมิน เช่น การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ * ประเมินผลการเรียนครู / ผู้สอน : ครูมีทักษะ ความสามารถในการสอนเพียงไร เพื่อหา แนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับครู และพัฒนาวิชาชีพครูให้ดียิ่งขึ้น * ประเมินผลผู้บริหาร : รวบรวมสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้บริหาร - พื้นภูมิทางการศึกษาและ ทางสังคม - การปฏิบัติตนตามภารกิจ - บุคลิกภาพ / การสร้างภาวะ ผู้นำในองค์กร - ประสิทธิผลของการบริหาร

6 เทคนิค / วิธีการ / แนวทางหรือรูปแบบ การประเมินผลสถานศึกษา อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน ขึ้นอยู่ กับสิ่งที่จะทำการประเมิน การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ * การประเมินโครงการทางการศึกษา ( ตาม 4 ภารกิจของสถานศึกษา ) - CIPPIEST - Responsive - Utilization Focus - Theory-Driven - Participation - STB

7 เทคนิค / วิธีการ / แนวทางหรือรูปแบบ การประเมินผลสถานศึกษา การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ * การประเมินโครงการฝึกอบรมหรือหลักสูตร ระยะสั้น ( เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้ บุคลากร หรือเพื่อสนองความสนใจของกลุ่ม ผู้รับบริการ ) - รูปแบบเคิร์กแพทริก - รูปแบบเชิง ระบบ

8 การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ สาเหตุที่การประเมินผลไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน ถูกกีดกัน มิได้มีส่วนร่วมในการประเมิน 2. นักประเมินขาดทักษะเชิงสื่อสารกับผู้ใช้ ประโยชน์การประเมิน 3. ผู้มีอำนาจตัดสินเชิงนโยบาย ขาดเจตคติที่ ดีต่อการประเมิน หรือผลการประเมินที่ได้รับช้าเกินไป 4. ผลการประเมินมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานประจำ

9 การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ ขั้นที่ 1 สร้างแรงจูงใจ เป้าหมายร่วมในการ ประเมิน ขั้นที่ 3 ระบุเทคนิค วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็น ขั้นที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และประเด็นการ ประเมินร่วมกัน

10 การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการ ประเมิน ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน - กำหนดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักและรอง - สื่อสาร โน้มน้าวกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ - เผยแพร่ กระจายผลการประเมินสู่ สาธารณะ - ประเมินสะท้อนกลับผลการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลสถานศึกษา คืออะไร * การรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ( การ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ) เพื่อตรวจสอบ / ตัดสินว่าได้ผลเป็น ประการใด การประเมินผล สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google