งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เช่น คำแนะนำ การเรียน คำประกาศ แหล่งความรู้ ห้องเรียน ฯลฯ 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ รายวิชา 3. องค์ประกอบด้านช่องทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เช่น คำแนะนำ การเรียน คำประกาศ แหล่งความรู้ ห้องเรียน ฯลฯ 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ รายวิชา 3. องค์ประกอบด้านช่องทางการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เช่น คำแนะนำ การเรียน คำประกาศ แหล่งความรู้ ห้องเรียน ฯลฯ 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ รายวิชา 3. องค์ประกอบด้านช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร เช่น ในลักษณะเวลา เดียวกัน กับต่างเวลา 4. องค์ประกอบด้านการทดสอบและการ ประเมินผล ทั้ง e_Learning และ WBI ต่างมี องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญคล้ายคลึง กัน

3

4 1. เนื้อหา (Content) 2. ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Learn Management System) 3. โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) 4. แบบฝึกหัด / แบบทดสอบ จากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบหลักที่ ได้กล่าวมา ได้แก่

5 เนื้อหาสำคัญที่สุด เพราะ ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษา เรียนรู้ คิดค้น วิเคราะห์ อย่างมีหลักการ และเหตุผลด้วยตนเอง จากเนื้อหา สารสนเทศที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้ ในความหมายของเนื้อหาแล้ว จะครอบคลุม ความหมายค่อนข้างกว้าง คือ จะหมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดที่ช่วยให้ เนื้อหาของ e-Learning มีความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมสำหรบการนำไปใช้ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self- contained)

6 หัวใจของเนื้อหา อยู่ที่ คอร์สแวร์ ( บทเรียน ทางคอมพิวเตอร์ ) คอร์สแวร์ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( คอมพิวเตอร์ ) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบ การนำเสนอบทเรียนจากเอกสารตำรา ให้อยู่ ในรูปของบทเรียนทางคอมพิวเตอร์ โดยเน้น การออกแบบ ซึ่งใช้ข้อได้เปรียบของ คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอมัลติมีเดีย และ การให้ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึง เนื้อหา และมีการออกแบบกิจกรรมที่เน้นการ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา

7 กระบวนการในการเรียนการสอน (Instructional Process) ส่วนใหญ่แล้วคอร์สแวร์ไม่ได้ถูกให้ความสนใจในกระบวนการ เรียนการสอนมากนัก เพราะนิยมออกแบบในลักษณะของ สื่อนำเสนอแทนการออกแบบในลักษณะคอร์สแวร์เชิง โต้ตอบ (Interactive) ซึ่งสื่อนำเสนอในที่นี้คือ การใช้ คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอเนื้อหา โดยไม่ได้มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเท่าใดนัก ในขณะที่คอร์ส แวร์เชิงโต้ตอบนั้น จะเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงการ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่อ เพื่อเป้าหมายสำคัญอัน ได้แก่ การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful learning) สำหรับตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้เหตุผลส่วนหนึ่ง อาจเป็นเพราะนักออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ไม่มาก นักที่ทราบว่า ในการออกแบบคอร์สแวร์นั้น จำเป็นที่ จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการ ให้การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งการออกแบบ ขั้นตอนในการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ก็คล้ายคลึง กันกับการออกแบบขั้นตอนการเรียนการสอนในชั้นเรียน นั่นเอง กล่าวคือ จะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่ง คอยช่วยผู้เรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

8 1. ขั้นการนำเสนอเนื้อหาความรู้ 2. ขั้นการให้คำแนะนำ 3. ขั้นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ และความคงทนในการเรียนรู้ 4. ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน กระบวนการในการเรียนการสอนทาง คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับ E_Learning คอร์สแวร์ ได้ 4 ขั้น ดังนี้

9 1. ขั้นการนำเสนอเนื้อหาความรู้ ผู้สอนจะต้องนำเสนอเนื้อหาความรู้ ใหม่แก่ผู้เรียน ซึ่งสามารถกระทำได้ มากมายหลายลักษณะ นอกจากนี้ในการ สอนทักษะต่าง ๆ อาจมีวิธีสาธิตพร้อม การบรรยายเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียน ศึกษาและทำตาม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งใน การนำเสนอเนื้อหา นอกจากนี้ผู้เรียนมัก ต้องการตัวอย่างมากกว่าหนึ่งตัวอย่างใน การทำความเข้าใจก่อนที่จะสามารถนำ กฎหรือทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้

10 2. ขั้นการให้คำแนะนำ ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่เกิดการโต้ตอบ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมากขึ้น จาก การที่ผู้เรียนได้ศึกษาจากการนำเสนอ เนื้อหาในคอร์สแวร์แล้ว ควรออกแบบให้ ผู้เรียนปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้การ ความคุมของผู้สอน ซึ่งจะเป็นอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเนื้อหา

11 3. ขั้นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ และความคงทนในการเรียนรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็น สำคัญ แม้ว่าผู้สอนจะทำหน้าที่คอย ตรวจสอบผู้เรียน และคอยแก้ไขความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แต่ขั้นนี้จะเน้น การฝึกฝนของผู้เรียนโดยผู้สอนจะคอย ตรวจสอบและให้คำแนะนำสั้น ๆ เท่านั้น

12 4. ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน การที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น จริงหรือไม่อย่างไร จำเป็นที่จะต้องมีการ ประเมินผลการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt 1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เช่น คำแนะนำ การเรียน คำประกาศ แหล่งความรู้ ห้องเรียน ฯลฯ 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ รายวิชา 3. องค์ประกอบด้านช่องทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google