งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุป การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ตามคำแนะนำ มาตรฐานการควบคุม ภายใน ฯ ของ สตง. เล่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุป การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ตามคำแนะนำ มาตรฐานการควบคุม ภายใน ฯ ของ สตง. เล่ม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุป การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ตามคำแนะนำ มาตรฐานการควบคุม ภายใน ฯ ของ สตง. เล่ม 1

2 23/07/572 1 เวลาที่ควรประเมิน 2 ประเด็นที่ควร ประเมิน 3 การพิจารณา กลั่นกรองคำตอบ 4 ขอบเขตการ ประเมิน แต่ละครั้ง การประเมินผลการควบคุม ภายใน ให้พิจารณา

3 3 เวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงเวลา ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อย ปกติ ช่วงเวลาที่วิกฤติการณ์ไม่ควร ดำเนินการ 1. เวลาที่ควร ประเมิน

4 4 2. ประเด็นที่ควรประเมินผล การควบคุมภายใน 2.1 ประเด็น ความเพียงพอของ การควบคุมภายใน 2. 2 ประเด็น การนำระบบ ควบคุมภายในเข้าใช้ 2.3 ประเด็น การถือปฏิบัติจริง 2.4 ประเด็น ประสิทธิผล 2.5 ประเด็น ประสิทธิภาพ ( คำแนะนำการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ ในเชิงปฏิบัติของ คตง. หน้า 26 )

5 5 2.1 ประเด็น ความเพียงพอของการ ควบคุมภายใน โครงสร้างรูปแบบที่กำหนดขึ้น เพียงพอ และครอบคลุม เรื่องที่สำคัญ รวมถึงมีองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ หรือไม่ อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ หรือไม่ [ ใช้แบบฟอร์ม ภาคผนวก ค. และ ง. เล่ม 2 ] 2.2 ประเด็น การนำระบบควบคุมภายใน เข้าใช้ การควบคุมภายใน กำหนดใช้ โดยผู้บริหารอย่างเป็นทางการ หรือ ถือปฏิบัติตามระเบียบกลางของทาง ราชการ แบบประเมิน องค์ประกอบ แบบสอบถามการ ควบคุม

6 6 2.3 ประเด็น การถือปฏิบัติจริง 1 การควบคุมที่มีอยู่ มีการปฏิบัติจริง หรือไม่ 2 สามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุ หรือไม่ 3 กรณีไม่ได้ปฏิบัติจริง มีวิธีอื่น ทดแทน หรือไม่ 2.4 ประเด็น ประสิทธิผล ระบุการควบคุมภายใน ที่ ถือปฏิบัติ จริง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้และ ได้รับผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ 2.5 ประเด็น ประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ที่ได้รับ จากการมี ระบบการควบคุม คุ้มกับต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่าย หรือไม่

7 7 3. การพิจารณากลั่นกรองคำตอบ จากการประเมินผล การประเมินผลการดำเนินงาน ทำได้หลายวิธี ผสมผสานกันไป ตามข้อแนะนำมี 3 วิธี คือ 1 ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 2 สังเกตุการณ์การ ปฏิบัติงาน 3 สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง คำตอบที่สอดคล้องกัน จะเป็น คำตอบที่มีการปฏิบัติจริง

8 8 4. ขอบเขตในการ ประเมินผลแต่ละครั้ง การกำหนดขอบเขตการประเมิน อาจ แยกเป็น 4 ประเภท คือ 4.1 ประเมินประสิทธิผลของแต่ละ องค์ประกอบ 4.1 ประเมินประสิทธิผลของแต่ละ องค์ประกอบ 4.2 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมแต่ละด้าน 4.2 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมแต่ละด้าน 4.3 การประเมินกิจกรรมควบคุมเฉพาะ ด้าน 4.3 การประเมินกิจกรรมควบคุมเฉพาะ ด้าน 4.4 การประเมินโดยรวมของหน่วยงาน 4.4 การประเมินโดยรวมของหน่วยงาน

9 9 4.1 ประเมินประสิทธิผล ของแต่ละ องค์ประกอบ 4.1 ประเมินประสิทธิผล ของแต่ละ องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อม 2 การประเมินความเสี่ยง 3 กิจกรรมควบคุม 4 สารสนเทศ และการสื่อสาร 5 การติดตามประเมินผล 4.2 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมแต่ละด้าน 4.2 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมแต่ละด้าน 1 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ การปฏิบัติงาน 1 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ การปฏิบัติงาน 2 ความเชื่อถือได้ของรายงาน ทางการเงิน 2 ความเชื่อถือได้ของรายงาน ทางการเงิน 3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

10 10 4.3 การประเมินกิจกรรมควบคุมเฉพาะ ด้าน เป็นการประเมิน เฉพาะกิจกรรม ขบวนการหรือ โครงการ เช่น ด้าน จัดซื้อจัดจ้าง การรับจ่ายเงิน การ เรียนการสอน เป็นต้น เป็นการประเมิน เฉพาะกิจกรรม ขบวนการหรือ โครงการ เช่น ด้าน จัดซื้อจัดจ้าง การรับจ่ายเงิน การ เรียนการสอน เป็นต้น 4.4 การประเมินโดยรวมของหน่วยงาน เป็นการประเมินภาพรวม เป็นการประเมินภาพรวม

11 11 ข้อสังเกตุ ข้อสังเกตุ 1 ในการกำหนดขอบเขตการประเมิน แต่ละครั้ง พิจารณา ตามความจำเป็น และ ความเหมาะสม ตามความจำเป็น และ ความเหมาะสม 2 การประเมินเฉพาะด้าน จะต้องนำ องค์ประกอบการ ควบคุม ทั้ง 5 มาพิจารณาด้วย ทั้ง 5 มาพิจารณาด้วย 3 การประเมินการควบคุมฯ จะรวดเร็วขึ้น โดยใช้แบบสอบ ถาม ภาคผนวก ข เล่ม 1 ( ขณะนี้ควรใช้ ภาคผนวกค และ ง เล่ม 2 ) 3 การประเมินการควบคุมฯ จะรวดเร็วขึ้น โดยใช้แบบสอบ ถาม ภาคผนวก ข เล่ม 1 ( ขณะนี้ควรใช้ ภาคผนวก ค และ ง เล่ม 2 )

12 12 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุป การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ตามคำแนะนำ มาตรฐานการควบคุม ภายใน ฯ ของ สตง. เล่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google