งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัยของสถาบัน ที่ครอบคลุมมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านการวิจัย ในการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการค้นหาข้อมูล และกรอกข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ

3 ผลที่ได้จากการศึกษา 1. มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย
2. ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการวิจัย 3. ผลการสำรวจการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. ใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพด้านการวิจัย ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ลดขั้นตอนและเวลาในการค้นหาข้อมูล 3. อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสถาบันฯ ที่มีผลงานอยู่ในฐานข้อมูล สามารถนำไปประกอบการใช้ประโยชน์ด้านผลงานวิชาการ 4. เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการอีกรูปแบบหนึ่ง 5. นำไปประยุกต์ใช้กับมาตรฐานคุณภาพของงานด้านอื่นๆได้ 6. ผลการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

5 การนำผลการวิจัยไปใช้ในงานประจำ
1. เป็นข้อมูลใช้ประกอบการประเมินตนเอง และการประเมิน จากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่มีผลงานอยู่ในฐาน สามารถใช้ประกอบการทำความก้าวหน้าในสายงาน

6 ความก้าวหน้าของโครงการ
(1) เรื่องฐานข้อมูล 1. คีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว ทุกเมนูหลัก 2. แจ้ง Password และ Username แก่อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่มีรายชื่อและผลงานด้านวิจัย เพื่อ Update ข้อมูลใน Profile ของตนเองแล้ว 3. อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นคลังข้อมูลวิจัย (2) เรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

7 ปัญหาอุปสรรค 1.อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ซึ่งมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ไม่ได้ เข้าไป Update ข้อมูลใน Profile ของตนเอง ทำให้ข้อมูลในเมนูหลัก บุคลากรด้านการวิจัย ไม่มีความสมบูรณ์ 2.ผู้วิจัย ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรม และภาษาของโปรแกรมเมอร์ ทำให้การสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ ไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้ต้องแก้ไขระบบหลายครั้ง 3.เมนูด้านการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่สามารถหาข้อมูลมาลงได้ เพราะสถาบันฯไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้

8 THE END THE END THE END


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google