งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ สารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการ วิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ สารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการ วิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการ วิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย

2 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ สถาบัน ที่ครอบคลุมมาตรฐาน การประกันคุณภาพด้านการวิจัย ในการประเมินคุณภาพด้านการ วิจัยของหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 2. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการ ค้นหาข้อมูล และกรอกข้อมูลแก่ หน่วยงานต่างๆ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ สถาบัน ที่ครอบคลุมมาตรฐาน การประกันคุณภาพด้านการวิจัย ในการประเมินคุณภาพด้านการ วิจัยของหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 2. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการ ค้นหาข้อมูล และกรอกข้อมูลแก่ หน่วยงานต่างๆ วัตถุประสงค์ของ โครงการ

3 ผลที่ได้จากการศึกษาผลที่ได้จากการศึกษา 1. มาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพงานวิจัย 2. ระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลด้านการวิจัย 3. ผลการสำรวจการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัย 1. มาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพงานวิจัย 2. ระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลด้านการวิจัย 3. ผลการสำรวจการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัย

4 ประโยชน์ที่ได้รับจาก โครงการ 1. ใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงและเป็น หลักฐานในการประเมินคุณภาพด้าน การวิจัย ของหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ลดขั้นตอนและเวลาในการค้นหา ข้อมูล 3. อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร สถาบันฯ ที่มีผลงานอยู่ในฐานข้อมูล สามารถนำไปประกอบการใช้ ประโยชน์ด้านผลงานวิชาการ 4. เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการอีก รูปแบบหนึ่ง 5. นำไปประยุกต์ใช้กับมาตรฐาน คุณภาพของงานด้านอื่นๆได้ 6. ผลการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย สามารถนำไปเป็น ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 1. ใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงและเป็น หลักฐานในการประเมินคุณภาพด้าน การวิจัย ของหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ลดขั้นตอนและเวลาในการค้นหา ข้อมูล 3. อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร สถาบันฯ ที่มีผลงานอยู่ในฐานข้อมูล สามารถนำไปประกอบการใช้ ประโยชน์ด้านผลงานวิชาการ 4. เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการอีก รูปแบบหนึ่ง 5. นำไปประยุกต์ใช้กับมาตรฐาน คุณภาพของงานด้านอื่นๆได้ 6. ผลการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย สามารถนำไปเป็น ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

5 การนำผลการวิจัยไปใช้ ในงานประจำ 1. เป็นข้อมูลใช้ประกอบการ ประเมินตนเอง และการประเมิน จากหน่วยงานภายนอก ตลอดจน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่มี ผลงานอยู่ในฐาน สามารถใช้ ประกอบการทำความก้าวหน้าใน สายงาน 1. เป็นข้อมูลใช้ประกอบการ ประเมินตนเอง และการประเมิน จากหน่วยงานภายนอก ตลอดจน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่มี ผลงานอยู่ในฐาน สามารถใช้ ประกอบการทำความก้าวหน้าใน สายงาน

6 ความก้าวหน้า ของโครงการ (1) เรื่องฐานข้อมูล 1. คีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว ทุกเมนูหลัก 2. แจ้ง Password และ Username แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่มีรายชื่อและ ผลงานด้านวิจัย เพื่อ Update ข้อมูลใน Profile ของตนเองแล้ว 3. อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มเติม โดย จัดทำเป็นคลังข้อมูลวิจัย (2) เรื่องรายงานฉบับ สมบูรณ์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว (1) เรื่องฐานข้อมูล 1. คีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว ทุกเมนูหลัก 2. แจ้ง Password และ Username แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่มีรายชื่อและ ผลงานด้านวิจัย เพื่อ Update ข้อมูลใน Profile ของตนเองแล้ว 3. อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มเติม โดย จัดทำเป็นคลังข้อมูลวิจัย (2) เรื่องรายงานฉบับ สมบูรณ์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

7 ปัญหาอุปสรรค 1. อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ซึ่งมี ชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ไม่ได้ เข้าไป Update ข้อมูลใน Profile ของ ตนเอง ทำให้ข้อมูลในเมนูหลัก บุคลากรด้านการวิจัย ไม่มีความ สมบูรณ์ 2. ผู้วิจัย ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการ เขียนโปรแกรม และภาษาของ โปรแกรมเมอร์ ทำให้การสื่อสาร กับโปรแกรมเมอร์ ไม่ตรงกับ ความต้องการ ทำให้ต้องแก้ไข ระบบหลายครั้ง 3. เมนูด้านการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่สามารถหาข้อมูลมาลงได้ เพราะสถาบันฯไม่มีการเก็บข้อมูล ในส่วนนี้ 1. อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ซึ่งมี ชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ไม่ได้ เข้าไป Update ข้อมูลใน Profile ของ ตนเอง ทำให้ข้อมูลในเมนูหลัก บุคลากรด้านการวิจัย ไม่มีความ สมบูรณ์ 2. ผู้วิจัย ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการ เขียนโปรแกรม และภาษาของ โปรแกรมเมอร์ ทำให้การสื่อสาร กับโปรแกรมเมอร์ ไม่ตรงกับ ความต้องการ ทำให้ต้องแก้ไข ระบบหลายครั้ง 3. เมนูด้านการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่สามารถหาข้อมูลมาลงได้ เพราะสถาบันฯไม่มีการเก็บข้อมูล ในส่วนนี้

8


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ สารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการ วิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย ดุษณี ดำมีและคณะ งานสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google