งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมิน องค์กร ต้นแบบไร้พุง. 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบจัดการ - มีคำสั่งชัดเจน 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุม น้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมิน องค์กร ต้นแบบไร้พุง. 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบจัดการ - มีคำสั่งชัดเจน 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุม น้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมิน องค์กร ต้นแบบไร้พุง

2 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบจัดการ - มีคำสั่งชัดเจน 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุม น้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร - ภาพถ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในองค์กรประเมินรอบเอว ด้วยตนเอง - ข้อมูลในรายงาน 6. ร้อยละ 60 ของบุคลากรในองค์กรมีรอบเอวปกติ ชาย < 90 ซม. / หญิง < 80 ซม. - ข้อมูลในรายงาน 7. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - ภาพถ่ายกิจกรรม

3 เกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุง DPAC สถานบริการที่จัดตั้งคลินิก DPAC ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

4 ขั้นต อ น ประเด็นการประเมินมี ไม่ มี ถ้ามีขอดูหลักฐาน 1 ด้านบริหารจัดการ 1.1 มีการกำหนดนโยบายและ แผนการดำเนินงาน นโยบาย แผนการ ดำเนินงาน 1.2 มีทีมงานดำเนินการ * คำสั่งคณะทำงาน 1.3 มีสถานที่ดำเนินงาน ภาพถ่าย 1.4 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพถ่าย บอร์ด ประชาสัมพันธ์ 2 ด้านการให้บริการ 2.1 มีกิจกรรมด้าน 3 อ. ตารางการ ดำเนินงาน 2.2 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน รายชื่อ 3 ด้านการติดตามและประเมินผล 3.1 มีการรายงานผลการ ดำเนินงาน สรุปผล 3.2 มีการติดตาม ประเมินผล และ พัฒนาการให้บริการ สรุปผล รวม

5 ตัวอย่าง

6

7

8

9

10

11 G_tumtum@hotmail.com G_tumtum@hotmail.com กรรณดนุ สาเขตร์


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมิน องค์กร ต้นแบบไร้พุง. 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบจัดการ - มีคำสั่งชัดเจน 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุม น้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google