งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่น้ำบางปะกงแหล่ง ชีวิต พระ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโส ธร พระยาศรี สุนทรปราชญ์ ภาษาไทย อ่างฤา ไนป่าสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่น้ำบางปะกงแหล่ง ชีวิต พระ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโส ธร พระยาศรี สุนทรปราชญ์ ภาษาไทย อ่างฤา ไนป่าสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่น้ำบางปะกงแหล่ง ชีวิต พระ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโส ธร พระยาศรี สุนทรปราชญ์ ภาษาไทย อ่างฤา ไนป่าสมบูรณ์

2 สถานการณ์ด้านสังคมและ สุขภาพ ที่ต้องเจอ  สังคมผู้สูงอายุ  คนพิการ ทุพพลภาพ  IQ-EQ เด็กไทย  แม่วัยรุ่น ตั้งท้องไม่พร้อม  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์  ยาเสพติด  แรงงานข้ามชาติ  ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

3 สถานะสุขภาพคนไทย  อายุเฉลี่ยสูงขึ้น  ความสูญเสีย จาก ชาย : โรคจากสุรา อุบัติเหตุ หลอดเลือด สมอง หญิง : เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ซึมเศร้า  โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ  โรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม  อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงขึ้น

4 อ้วนลงพุง และพฤติกรรม สุขภาพที่ไม่เหมาะสม  ปี 2551-2552 คนไทยอายุ > 15 ปี BMI > 25 ร้อยละ 34.7 (17.6 ล้านคน ) มีภาวะ เมแทบอลิก ซินโดรม 10.7 ล้านคน  บริโภคผักและผลไม้น้อยลง  บริโภคหวาน มัน เค็ม มากเกินไป  สูบบุหรี่ ดื่มสุรา  การออกแรง ออกกำลังกายไม่เพียงพอ

5 ฆาตกรเงียบ ภูเขาน้ำแข็ง  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอด เลือดสมอง มะเร็ง  สุขภาพจิต

6 สาเหตุที่ต้อง ทำ - ฉะเชิงเทรา เป็นเมือง อู่ข้าว อู่น้ำ ข้าว ปลา อาหาร อุดมสมบูรณ์ มีฝีมือการ ปรุงอาหารดีเยี่ยม ครบรส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม - วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสังคม เกษตรกรรม สู่สังคมอุตสาหกรรม ออกแรงกายน้อยลง กำลังการซื้อ เพิ่มขึ้น ไม่ทำอาหารกินเอง องค์กร / ชุมชนต้นแบบไร้พุง เพื่อ คนฉะเชิงเทราลดพุง

7 ที่มา : รายงานการวัดรอบเอวประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น ไป จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2554 สร้าง สุขภาพ อายุ 15 ปี ขึ้นไป และ รัฐวิสาหกิ จ ทั่ว ไป กา ร ประชาชนชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป รอบเอวเกินเกณฑ์ ปี 2554

8 ที่มา : รายงานการวัดรอบเอวประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น ไป จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2553-2554 สีเขียว ปี 2553 สีส้ม ปี 2554 ประชาชน ชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีรอบเอว เกิน เกณฑ์ เปรียบเทียบ ปี 2553 และ 2554 ประกอบก าร ทั่ว ไป

9 กรอบการ ดำเนินงาน เพื่อ คน แปด ริ้ว ลดพุง กำหนด / มอบ นโยบาย ให้ผู้บริหาร หน่วยงานฯ เป้าหมาย เน้น * โรงพยาบาล ต้นแบบไร้พุง * ชุมชนต้นแบบ ไร้พุง * โรงเรียน ต้นแบบไร้พุง สร้างการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคี เครือข่าย ทุกภาค ส่วน การสื่อสาร สร้างกระแส สู่ สังคมเรื่อง ภัย อ้วนลงพุง ระบบการ เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล คลินิก DPAC

10 แนวทางการ ดำเนินงานจังหวัดฯ เพื่อตอบรับนโยบาย “ คนไทยไร้พุง ” จากส่วนกลาง จังหวัดฯ กำหนดนโยบายฯ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดย โรงพยาบาล ทุกแห่ง ตำบลสุข ภาวะ รพ. สต. ทุกแห่ง * จัดตั้งคลินิก DPAC * เป็นองค์กร ต้นแบบไร้พุง * เป็นองค์กร ลด หวาน มัน เค็ม * จัดตั้งคลินิก DPAC * เฝ้า ระวังและ แก้ปัญหา ภาวะอ้วนลง พุง * สร้างการมีส่วน ร่วมจากภาคี เครือข่าย สู่คนใน ชุมชนไร้พุง * เป็นชุมชน ต้นแบบ ไร้พุงและ ทุกองค์กรในตำบล เป็นองค์กรต้นแบบ ไร้พุง * สำรวจพฤติกรรม บริโภค / ลด หวาน มัน เค็ม / เฝ้าระวัง ฯ มอบนโยบายในคราว ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินและ ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

11 เสริมสร้าง ความรู้ แลกเปลี่ยนฯการ จัดตั้งคลินิก DPAC ของรุ่น ๑ ให้รุ่น ๒ ฟัง

12 สร้างการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคี เครือข่าย ทุก ภาคส่วน

13 การสื่อสาร สร้าง กระแส สู่ สังคมเรื่อง ภัย อ้วนลงพุง

14 ดีใจค่ะ ผู้บริหารหุ่นดี

15 ชุมชนต้นแบบไร้พุง / โรงพยาบาลต้นแบบไร้ พุง ผ่านการประเมินรับรอง จากศูนย์อนามัยที่ ๓ สามารถเป็นแหล่ง เรียนรู้ ๔ แห่ง แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบไร้พุง ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว - รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ของ สสจ. ฉะเชิงเทรา - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประกวดนำเสนอ ผลงานของเขตตรวจราชการฯ เขต ๓ - ได้รับการคัดเลือกจาก สช. นำเสนอผลงานจาก เรื่องเล่า ( อบต. ไร้พุง ) ๒. ชุมชนบ้านต้นนา อำเภอพนมสารคาม แหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลต้นแบบไร้พุง ๓. โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง ชนะเลิศประกวดผลงานฯ ปี ๒๕๕๓ ๔. โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนม สารคาม ผลการดำเนินงาน จังหวัดฯ

16 การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔ สำเร็จได้ด้วยดีจาก...  ผู้บริหารทุกระดับ ให้และเห็นความสำคัญ กับการแก้ไข ปัญหา  ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดพุง  การติดตามต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่านกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผลการ ดำเนินงาน จังหวัดฯ

17 ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕ ๒ ปี ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt แม่น้ำบางปะกงแหล่ง ชีวิต พระ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโส ธร พระยาศรี สุนทรปราชญ์ ภาษาไทย อ่างฤา ไนป่าสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google