งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ด้านสังคมและสุขภาพ ที่ต้องเจอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ด้านสังคมและสุขภาพ ที่ต้องเจอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์

2 สถานการณ์ด้านสังคมและสุขภาพ ที่ต้องเจอ
สังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ IQ-EQ เด็กไทย แม่วัยรุ่น ตั้งท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

3 สถานะสุขภาพคนไทย อายุเฉลี่ยสูงขึ้น ความสูญเสีย จาก
ชาย : โรคจากสุรา อุบัติเหตุ หลอดเลือดสมอง หญิง : เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ซึมเศร้า โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงขึ้น

4 อ้วนลงพุง และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
ปี คนไทยอายุ > 15 ปี BMI > 25 ร้อยละ 34.7 (17.6 ล้านคน) มีภาวะเมแทบอลิก ซินโดรม 10.7 ล้านคน บริโภคผักและผลไม้น้อยลง บริโภคหวาน มัน เค็ม มากเกินไป สูบบุหรี่ ดื่มสุรา การออกแรง ออกกำลังกายไม่เพียงพอ

5 ฆาตกรเงียบ ภูเขาน้ำแข็ง
ฆาตกรเงียบ ภูเขาน้ำแข็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง สุขภาพจิต

6 องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง เพื่อคนฉะเชิงเทราลดพุง
สาเหตุที่ต้อง ทำ -ฉะเชิงเทรา เป็นเมือง อู่ข้าว อู่น้ำ ข้าว ปลา อาหาร อุดมสมบูรณ์ มีฝีมือการปรุงอาหารดีเยี่ยม ครบรส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม -วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรม สู่สังคมอุตสาหกรรม ออกแรงกายน้อยลง กำลังการซื้อเพิ่มขึ้น ไม่ทำอาหารกินเอง

7 ประชาชนชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป รอบเอวเกินเกณฑ์ ปี 2554
และรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป การ สร้างสุขภาพ ที่มา : รายงานการวัดรอบเอวประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2554

8 ประชาชน ชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีรอบเอว เกินเกณฑ์ เปรียบเทียบ ปี 2553 และ 2554
สีเขียว ปี 2553 สีส้ม ปี 2554 ประกอบการ ทั่วไป ที่มา : รายงานการวัดรอบเอวประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี

9 กรอบการดำเนินงาน คลินิก DPAC เพื่อคน แปดริ้ว ลดพุง
กำหนด / มอบ นโยบายให้ผู้บริหารหน่วยงานฯ คลินิก DPAC เป้าหมาย เน้น *โรงพยาบาลต้นแบบไร้พุง *ชุมชนต้นแบบไร้พุง *โรงเรียนต้นแบบไร้พุง เพื่อคน แปดริ้ว ลดพุง ระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน การสื่อสาร สร้างกระแส สู่สังคมเรื่อง ภัยอ้วนลงพุง

10 แนวทางการดำเนินงานจังหวัดฯ
เพื่อตอบรับนโยบาย “คนไทยไร้พุง” จากส่วนกลาง จังหวัดฯ กำหนดนโยบายฯ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดย ตำบลสุขภาวะ โรงพยาบาล ทุกแห่ง รพ.สต. ทุกแห่ง *สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย สู่คนในชุมชนไร้พุง *เป็นชุมชนต้นแบบ ไร้พุงและทุกองค์กรในตำบลเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง *สำรวจพฤติกรรมบริโภค/ลด หวาน มัน เค็ม/ เฝ้าระวังฯ *จัดตั้งคลินิก DPAC *เฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะอ้วนลงพุง *จัดตั้งคลินิก DPAC *เป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง *เป็นองค์กร ลด หวาน มัน เค็ม มอบนโยบายในคราว ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินและประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

11 แลกเปลี่ยนฯการจัดตั้งคลินิก DPAC ของรุ่น ๑ ให้รุ่น ๒ ฟัง
เสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนฯการจัดตั้งคลินิก DPAC ของรุ่น ๑ ให้รุ่น ๒ ฟัง

12 สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน

13 การสื่อสาร สร้างกระแส สู่สังคมเรื่อง ภัยอ้วนลงพุง
การสื่อสาร สร้างกระแส สู่สังคมเรื่อง ภัยอ้วนลงพุง

14 ดีใจค่ะ ผู้บริหารหุ่นดี

15 ผลการดำเนินงานจังหวัดฯ
ชุมชนต้นแบบไร้พุง / โรงพยาบาลต้นแบบไร้พุง ผ่านการประเมินรับรอง จากศูนย์อนามัยที่ ๓ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ๔ แห่ง แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบไร้พุง ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว -รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ของ สสจ.ฉะเชิงเทรา -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประกวดนำเสนอผลงานของเขตตรวจราชการฯ เขต ๓ -ได้รับการคัดเลือกจาก สช. นำเสนอผลงานจากเรื่องเล่า(อบต.ไร้พุง) ๒.ชุมชนบ้านต้นนา อำเภอพนมสารคาม แหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลต้นแบบไร้พุง ๓.โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง ชนะเลิศประกวดผลงานฯ ปี ๒๕๕๓ ๔.โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม

16 การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔ สำเร็จได้ด้วยดีจาก...
ผลการดำเนินงานจังหวัดฯ การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔ สำเร็จได้ด้วยดีจาก... ผู้บริหารทุกระดับ ให้และเห็นความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดพุง การติดตามต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่านกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

17 ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ด้านสังคมและสุขภาพ ที่ต้องเจอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google