งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่ง แดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน ภาคี เครือ ข่าย กระบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่ง แดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน ภาคี เครือ ข่าย กระบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่ง แดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน ภาคี เครือ ข่าย กระบ วน การ รากฐาน แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น * สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพแม่ และเด็ก KPI : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กทีดีขึ้น (๑๓)(๑๓) ชุมชนมีแผนงานโครงการนวตกรรม  พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านการ ทำแผนชุมชน KPI :ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ แม่และเด็กที่สอดคล้องกับปัญหา ท้องถิ่น ชุมชนมีศักยภาพ  พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพแม่และ เด็กในชุมชน KPI :ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังปัญหาและ พฤติกรรมสุขภาพแม่และเด็ก ( ๑๔ ) ( ๑๕ ) อปท.,มีส่วนร่วมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการโดยใช้ งบฯท้องถิ่น KPI :มีแผนงานโครงการอนามัยแม่และ เด็กที่สอดคล้องกับปัญหาท้องถิ่น รัฐ เอกชน NGO มีส่วนร่วม  สนับสนุนการใช้มาตรฐาน/รูปแบบมาตรฐานโรงพยาบาล สายใยรักแห่งครอบครัว KPI :ภาคีรัฐและเอกชนนำมาตรฐาน/รูปแบบใช้ในการ ดำเนินงาน แกนนำ/ชุมชนมีส่วนร่วมและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  สร้างค่านิยมร่วม KPI :มีค่านิยมร่วมกันของชุมชนเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก สื่อมวลชนมีส่วนร่วม  สนับสนุนการสื่อสารด้าน ความเสี่ยงสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก KPI :มีการสื่อสารประสัมพันธ์ ความเสี่ยงสุขภาพด้านอนามัยแม่ และเด็กอย่างต่อเนื่อง ( ๑๑ ) (๙)(๙) ( ๑๒ ) ( ๑๐ ) มีนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานงานอนามัย แม่และเด็กที่เหมาะสม  ส่งเสริมการสร้างและใช้นวตกรรม/ รูปแบบ มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก KPI :ภาคีภาครัฐและเอกชนมีการใช้นวตก รรม รุปแบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการที่ดี  สร้างระบบติดตามประเมินผล KPI :หน่วยงานมีระบบการ ติดตามประเมินผลทีมี ประสิทธิภาพ มีระบบการสร้างความสัมพันธ์ทีดี  พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย KPI : ภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม เกณฑ์ มีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ  สร้างกระแสสังคม/รณรงค์ อย่างต่อเนื่อง KPI :หน่วยงาน/ภาคีมีการ นำเสนอข่าวสารอย่างต่อเนื่อง (๘)(๘) (๖)(๖) (๕)(๕) (๗)(๗) องค์กรมีผู้นำที่มีศักยภาพและทำงานเป็นทีม  พัฒนาให้มีภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม KPI : มีภาวการณ์เป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม ตามเกณฑ์ มีบรรยากาศและแรงจูงใจการ ปฏิบัติงานที่ดี  สร้างวัฒนธรรมและการปฏิบัติตาม วัฒนธรรมขององค์กร KPI :มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม  พัฒนาบุคลากรเสริมสร้างและสมรรถนะ บุคลากร KPI :บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะตามเกณฑ์ มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย  พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ KPI : มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย (๓)(๓) (๔)(๔) (๑)(๑) (๒)(๒)

2 ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ.2554 สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์กรต้นแบบ KPI: มีโรงเรียนต้นแบบ มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ KPI:มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม KPI:ภาคีเครือข่ายสามารถจัดทำกิจกรรม/ โครงการฯ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง KPI: มีแผนพัฒนาบุคลากรตามประเด็นสมรรถนะ ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัย KPI: มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ถูกต้อง สธ.สนับสนุนวิชาการและบริการสุขภาพ มีสถานบริการสุขภาพต้นแบบ KPI: มีสถานบริการที่ให้บริการที่เป็นมิตรแก่เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น อปท.มีส่วนร่วมและสนับสนุน มีแผนพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ KPI:อปท.บรรจุแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีศักยภาพ จัดตั้งชมรม/แกนนำ/เครือข่าย/ศูนย์เรียนรู้ KPI:แกนนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสามารถดูแล สุขภาพตนเองได้ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นบุคคลต้นแบบเด็กไทยทำได้ KPI:เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นต้นแบบด้าน สุขภาพ ชุมชนมีแผนงาน/โครงการและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ KPI:มีแผนชุมชน/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภาครัฐ/เอกชนสนับสนุน บูรณาการงานร่วมกัน มีระบบกำกับติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบกำกับติดตาม มีวัฒนธรรมองค์กที่เอื้ออำนวย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน KPI: มีสถานที่ทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบครัวมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จัดตั้งแกนนำ/เครือข่ายครอบครัว KPI:แกนนำ/เครือข่ายครอบครัวสามารถ ทำบทบาทการเฝ้าระวังพฤติกรรมและ สิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล KPI:มีสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 1 2 3 5 4 6 7 8 9 1 1313 1515 1212 1414 1010

3 33 S : ผลักดันให้มีการจัดตั้ง DPAC KPI :สถานบริการสามารถบริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ ( Management ) ระดับพื้นฐาน (Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ภายในปี 2553-2554 ของกรมอนามัย S :ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามวัฒนาธรรมอย่างต่อเนื่อง KPI : บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน HAT 1.วัฒนธรรมที่ดี S : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลสารสนเทศ/การ จัดการความรู้ที่ทันสมัย KPI : ภาคีเครือข่ายสามารถใช้และเชื่อมต่อระบบ – เฝ้าระวัง – สารสนเทศ – องค์ความรู้ 7. มีระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ การจัดการความรู้ที่ทันสมัย S : สนับสนุนให้มีการประสานงานและบริหาร ความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชน KPI : ภาคีสื่อมวลชนสามารถสื่อสารสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 6. มีระบบสื่อสารสังคมที่มี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 8. สถานบริการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ DPAC (คลินิกไร้พุง) S : สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะด้านคนไทยไร้พุง KPI : องค์กรสามารถปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ 11. องค์กรทุกระดับและทุกภาคส่วนมีนโยบาย/ มาตรการทางสังคม/กฎ ระเบียบ และนำไปใช้สู่การ ปฏิบัติ S : พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสานงานภาคีเครือข่าย KPI : ภาคีเครือข่ายสามารถบริหารโครงการและประสานงานได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด 5. มีระบบการบริหารจัดการและประสานงานภาคีเครือข่าย S : ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/รร./อปท. ให้เป็น องค์กรต้นแบบไร้พุง KPI : องค์กรสามารถบริหารจัดการเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง 9. หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / รร./อปท. สามารถบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง 10. ชุมชน องค์กร/ผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับทุก ภาคส่วน ได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ S : ผลักดันสนับสนุนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์/องค์ความรู้ KPI : - ภาคีสามารถนำแผนที่ยุทธศาสตร์ไปใช้ - ภาคีสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ S : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการ ในการ ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านอาหารและออกกำลังกาย 12. ชุมชน องค์กร ผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ ทุกภาค ส่วน มีการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรม คนไทยไร้พุง KPI : ชุมชนองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าสามารถผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมคนไทยไร้พุง KRI 1. ประชาชนชายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบ เอวน้อยกว่า 90 ซม. 2. ประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบ เอวน้อยกว่า 80 ซม. 3. เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีน้ำหนักเทียบกับ ส่วนสูงเป็นปกติ 16. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักการ 3 อ. KPI : ประชาชนสามารถประเมินตนเองและปฏิบัติตนด้วย 3 อ. 15 ประชาชนสามารถประเมินและเฝ้าระวังพฤติกรรม ด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย และอารมณ์ได้ ด้วยตนเอง S : พัฒนาให้ประชาชนมีทักษะประเมินและเฝ้าระวังตนเอง S :สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ KPI : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ 14. ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้าน พฤติกรรมตามหลักการ 3 อ. KPI : แกนนำสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 13. ชุมชน/องค์กร มีแกนนำคนไทยต้นแบบไร้พุง S : สร้างแกนนำคนไทยต้นแบบไร้พุงในองค์กร/ชุมชน KPI : บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม Competency 2.สมรรถนะของบุคลากรสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ S : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ S : พัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัย เป็นจริง 3.ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ KPI : เครือข่ายเชื่อมต่อระบบและใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน KPI : ภาคีมีส่วนร่วมในการทำแผนที่ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 4. มีแผนที่ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ S : จัดทำแผนกับภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม 95% 90% 240 องค์กร 90% 150 องค์กร 5 ช่องทาง 1 ระบบ 42 แห่ง 150 องค์กร 150 แห่ง 294 ร้าน /21 ราย /7 แห่ง / 1 รูปแบบ 2.8 แสนคน 150 แห่ง 70% 150 องค์กร

4 ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2552 – 2554 กรมอนามัย GOAL : “ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ” ภาคีด้านสาธารณสุข มีศักยภาพการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ KPI : ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขนำรูปแบบ ระบบบริการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไป พัฒนาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ พื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ เสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocate) KPI : องค์กรปกครองท้องถิ่นมี แผนงานการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ การจัดการความรู้ KPI : นำนวัตกรรมไปใช้แลกเปลี่ยนในการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ( ตำบลต้นแบบ 12 ตำบล ) มีการบริหารจัดการเครือข่ายที่ เข้มแข็ง บริหารความสัมพันธ์ KPI : ความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้า ร่วมกิจกรรม (80%) ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง KPI : ชุมชนสามารถมีระบบในการดูแลสุขภาพตนเอง อย่างเหมาะสม สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็น มืออาชีพ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ KPI : บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะและ ทักษะ ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (60 คน ) ระบบฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล / สารสนเทศ KPI : มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและ สารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถ เข้าถึงได้ (2 ฐานข้อมูล ) องค์กรมีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการ ทำงานแบบเชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานตาม ค่านิยม KPI : บุคลากรมีการทำงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ แบบเชื่อมโยงเป็นทีมบูรณาการ ชมรมผู้สูงอายุมีศักยภาพดำเนินงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสริมพลัง Empowerment KPI : ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (75%) ภาคีอื่นๆสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ประสานความร่วมมือ KPI : ภาคีเครือข่าย ( สถาบันทางศาสนา ) มีระบบบริการการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ (1 อำเภอ 1 วัด ส่งเสริมสุขภาพ ) มีแผนชุมชนพึ่งตนเองได้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วม KPI : ชุมชนสามารถทำแผนชุมชนได้สอดคล้องตาม บริบทของพื้นที่ พัฒนาการบริหารจัดการงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาแผนงาน กำกับติดตามและ ประเมินผล KPI : มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ (100%) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาสื่อบุคคล KPI : มีฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา (2 ฐาน ทันต + สำนัก ) ผู้สูงอายุตระหนักรู้คุณค่าของตนเอง สนับสนุนการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ * KPI : ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ตามเกณฑ์ ระดับประชาชน (Valuation) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

5 ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ประช าชน ภาคีเครือข่าย กระบวน การ พื้นฐาน 3. อปท. มีความสามารถในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ S เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการอน ามัยสิ่งแวดล้อมและประเมิน ผลกระทบต่อ สุขภาพให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง KPI : อปท. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. สสจ. และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงาน S พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ KPI : เจ้าหน้าที่ สสจ.75 จังหวัด สามารถเป็นวิทยากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ 8. มีระบบพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผล กระทบต่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ S พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ KPI : บุคลากร อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพ 13. มีระบบการสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย และ การสื่อสารสาธารณะ S พัฒนาระบบ CRM KPI: ภาคีเครือข่ายมีความรู้ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ 16. บุคลากรมีสมรรถนะด้านวิชาการและ การจัดการ S ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพและที่ปรึกษาด้านวิชาการ KPI : บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะตามเกณฑ์ 1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยคุกคามด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และได้รับบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ KRI : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพดี 5. ภาคีภาครัฐ ธุรกิจ เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการและการดำเนินงาน S ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกำหนด และผลักดันนโยบาย และบูรณาการแผนงาน โครงการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม KPI : จำนวนของภาคีต่าง ๆที่มีส่วนร่วมในการจัดการและดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. สื่อมวลชนสามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ S สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ KPI : มีแผนการประชาสัมพันธ์ด้านอนามัยสิ่งแวดงานล้อม 7. สถานประกอบกิจการและสถานบริการปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมาย S ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมีความ สามารถพัฒนา ยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ KPI : สถานประกอบกิจการผ่านการรับรองมาตรฐาน 2. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับครัวเรือนและ ชุมชนได้ ตลอดจนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี KPI : ครัวเรือนสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 9.มีระบบพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม S1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบ แนวทาง หลักสูตรและมาตรฐาน KPI: จำนวนผลงานวิจัย รูปแบบ แนวทางหลักสูตรมาตรฐาน 14.มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มีมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ S พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและระบบประเมินผล KPI: การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผน 11.มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ S ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยที่มี ประสิทธิภาพ KPI: ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 17. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงง่าย S พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ KPI: ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 18. องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี S สนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ PMQA KPI: องค์กรดำเนินงานผ่านเกณฑ์ PMQA แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2553-2556 15. ศูนย์ห้อง ปฏิบัติการมีศักยภาพและสามารถรองรับการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ S พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม KPI : ความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 12. มีระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ S สนับสนุนการใช้ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพในการกำหนดนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ KPI: ระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 19. อัตรากำลังเหมาะสม S สนับสนุนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม KPI: มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 10. มีระบบการพัฒนากฎหมาย S สนับสนุนการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ คำแนะนำของคกก.สธ. KPI : กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและคำแนะนำของ คกก.สธ. 5


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่ง แดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน ภาคี เครือ ข่าย กระบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google