งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

2 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฎิบัติราชการและ ภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน ให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน ให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

3 วัตถุประสงค์ การนำเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ บูรณาการระหว่างมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ กรมอนามัย และ เกณฑ์การประเมินของกรมควบโรค ใน 3 ประเด็น คือ 1. การควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน 2. การควบคุมการบริโภคยาสูบเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 3. การควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อไปการดำเนินการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลแบบบูรณาการ ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด2.1

4 เป้าหมายเป้าหมาย - โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลที่ยังไม่ขอรับการประเมิน 13 แห่ง โรงพยาบาลที่ยังไม่ขอรับการประเมิน 13 แห่ง โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินรับรองซ้ำ 185 แห่ง โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินรับรองซ้ำ 185 แห่ง - โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 25 แห่ง

5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 = 20 ระดับ 2 = 40 ระดับ 3 = 60 ระดับ 4 = 80 ระดับ 5 = 100

6 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 กรม อนามัย รพ.ใน สังกัด 0.5214-168178188198 รพ.นอก สังกัด 0.537-10152025 ศอ.1รพ.ใน สังกัด 0.52812345 รพ.นอก สังกัด 0.533691214 ศอ.2รพ.ใน สังกัด 0.5648121620 รพ.นอก สังกัด 0.53----- ศอ.3รพ.ใน สังกัด 0.5173691317 รพ.นอก สังกัด 0.54-----

7 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ศอ.4รพ.ใน สังกัด 0.512510152025 รพ.นอก สังกัด 0.54----1 ศอ.5รพ.ใน สังกัด 0.5648121416 รพ.นอก สังกัด 0.54----- ศอ.6รพ.ใน สังกัด 0.524510152025 รพ.นอก สังกัด 0.54---12เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต

8 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ศอ.7รพ.ใน สังกัด 0.513510152025 รพ.นอก สังกัด 0.53----1 ศอ.8รพ.ใน สังกัด 0.513246810 รพ.นอก สังกัด 0.51----1 ศอ.9รพ.ใน สังกัด 0.5183691214 รพ.นอก สังกัด 0.53-----เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต

9 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ศอ.10รพ.ใน สังกัด 0.5948121620 รพ.นอก สังกัด 0.53--123 ศอ.11รพ.ใน สังกัด 0.5202481216 รพ.นอก สังกัด 0.55----1 ศอ.12รพ.ใน สังกัด 0.52948121620 รพ.นอก สังกัด 0.51---12เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต

10 หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ต่อการบรรลุเป้าหมาย

11 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมเยี่ยมสำรวจร่วมกัน ระหว่างศูนย์อนามัย กับ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทั้ง 12 เขต ลงนามโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการด้านสาธารณสุข บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง )

12 2.จัดประชุมบูรณาการเกณฑ์การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล ทั้ง 4 เรื่อง คือ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ในโรงพยาบาล การสำรวจลูกน้ำยุงลาย (ค่า CI) แนวทางการจัดสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอด บุหรี่สำหรับสถานที่ / หน่วยงานราชการ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง )

13 3. การพัฒนาทีมประเมินและทีมเยี่ยมสำรวจให้แก่ศูนย์ อนามัย และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 4. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6,9 และ 12 เดือน บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง )

14 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว การประชุมการบูรณาการการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค.52 โรงแรมริชมอนด์ ผู้เข้า ประชุมประกอบ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

15 ประเด็นสำคัญที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ ประเด็นสำคัญที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้า กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ได้มอบนโยบายตามตัวชี้วัด นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้า กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ได้มอบนโยบายตามตัวชี้วัด 2.1 โดยให้เน้น กลยุทธและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และ การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัวที่มีความเป็นรูปธรรม 2.1 โดยให้เน้น กลยุทธและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และ การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัวที่มีความเป็นรูปธรรม มีผลลัพธ์ มีผลลัพธ์ ผู้เข้าประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องเทคนิคและทักษะของ การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล โดยวิทยากร จาก สถาบันพัฒนาและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผู้เข้าประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องเทคนิคและทักษะของ การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล โดยวิทยากร จาก สถาบันพัฒนาและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

16 ผู้เข้าประชุมได้มีการประชุมกลุ่ม ผู้เข้าประชุมได้มีการประชุมกลุ่ม * เพื่อวางแผนประเมินโรงพยาบาลร่วมกัน * การเขียนรายงานแบบบูรณาการ * การเขียนรายงานแบบบูรณาการ * การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ HA / HPH * การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ HA / HPH กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

17 บทบาทศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 1. การทำความเข้าใจมาตรฐาน HPH และแนวทางการ บูรณาการกับกรมควบคุมโรค 2. การร่วมจัดทำแผนการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพระหว่างศูนย์อนามัย และสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค 3. การเข้าเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพร่วมกัน โดยผนวกกับ 3 ประเด็นด้านควบคุมโรค

18 4. การเขียนรายงาน เมื่อศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ได้ดำเนินการ เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลแบบบูรณาการร่วมกัน เสร็จสิ้น จะต้องเขียนรายงานแบบบูรณาการ ร่วมกัน และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

19 การประเมินผล พิจารณาจากจำนวนโรงพยาบาลใน/นอก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมิน รับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพแบบบูรณาการและได้รับการพิจารณา ตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

20 หลักฐานที่จำเป็น รายงานการประชุมแบบบูรณาการระหว่างศูนย์ อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 รายงานการประชุมแบบบูรณาการระหว่างศูนย์ อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 รายงานผลการเยี่ยมประเมินและรับรอง โรงพยาบาลแบบบูรณาการระหว่างศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ รายงานผลการเยี่ยมประเมินและรับรอง โรงพยาบาลแบบบูรณาการระหว่างศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 (ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

21 การรายงานผลการดำเนินงาน E-mail :Workingage@hotmail.com E-mail :Workingage@hotmail.com

22 ผู้กำกับงานตัวชี้วัดที่ 2.1 นพ.ชื่น เตชามหาชัย นพ.ชื่น เตชามหาชัย นายแพทย์ (ด้านสาธารณสุข) ระดับ เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ : 0 2590 4518 นางจารุวรรณ จงวนิช นางจารุวรรณ จงวนิช นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ กาสลัก นางพรทิพย์ กาสลัก นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ : 0 2590 4524 โทรสาร : 0 2590 4512 e-mail : woravitguy@anamai.moph.go.th หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

23


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google