งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

2 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฎิบัติราชการและ ภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน ให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน ให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

3 วัตถุประสงค์ การนำเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ บูรณาการระหว่างมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ กรมอนามัย และ เกณฑ์การประเมินของกรมควบโรค ใน 3 ประเด็น คือ 1. การควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน 2. การควบคุมการบริโภคยาสูบเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 3. การควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อไปการดำเนินการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลแบบบูรณาการ ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด2.1

4 เป้าหมายเป้าหมาย - โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลที่ยังไม่ขอรับการประเมิน 13 แห่ง โรงพยาบาลที่ยังไม่ขอรับการประเมิน 13 แห่ง โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินรับรองซ้ำ 185 แห่ง โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินรับรองซ้ำ 185 แห่ง - โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 25 แห่ง

5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 = 20 ระดับ 2 = 40 ระดับ 3 = 60 ระดับ 4 = 80 ระดับ 5 = 100

6 เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย กรม อนามัย รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.1รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.2รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.3รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด

7 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ศอ.4รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.5รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.6รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต

8 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ศอ.7รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.8รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.9รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต

9 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย น้ำหนักข้อมูล ปี 2551 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ศอ.10รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.11รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด ศอ.12รพ.ใน สังกัด รพ.นอก สังกัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเขต

10 หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ต่อการบรรลุเป้าหมาย

11 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมเยี่ยมสำรวจร่วมกัน ระหว่างศูนย์อนามัย กับ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทั้ง 12 เขต ลงนามโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการด้านสาธารณสุข บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง )

12 2.จัดประชุมบูรณาการเกณฑ์การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล ทั้ง 4 เรื่อง คือ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ในโรงพยาบาล การสำรวจลูกน้ำยุงลาย (ค่า CI) แนวทางการจัดสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอด บุหรี่สำหรับสถานที่ / หน่วยงานราชการ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง )

13 3. การพัฒนาทีมประเมินและทีมเยี่ยมสำรวจให้แก่ศูนย์ อนามัย และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 4. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6,9 และ 12 เดือน บทบาทส่วนกลางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง )

14 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว การประชุมการบูรณาการการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค.52 โรงแรมริชมอนด์ ผู้เข้า ประชุมประกอบ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

15 ประเด็นสำคัญที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ ประเด็นสำคัญที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้า กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ได้มอบนโยบายตามตัวชี้วัด นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้า กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ได้มอบนโยบายตามตัวชี้วัด 2.1 โดยให้เน้น กลยุทธและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และ การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัวที่มีความเป็นรูปธรรม 2.1 โดยให้เน้น กลยุทธและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และ การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัวที่มีความเป็นรูปธรรม มีผลลัพธ์ มีผลลัพธ์ ผู้เข้าประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องเทคนิคและทักษะของ การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล โดยวิทยากร จาก สถาบันพัฒนาและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผู้เข้าประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องเทคนิคและทักษะของ การเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล โดยวิทยากร จาก สถาบันพัฒนาและ รับรองคุณภาพโรงพยาบาล กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

16 ผู้เข้าประชุมได้มีการประชุมกลุ่ม ผู้เข้าประชุมได้มีการประชุมกลุ่ม * เพื่อวางแผนประเมินโรงพยาบาลร่วมกัน * การเขียนรายงานแบบบูรณาการ * การเขียนรายงานแบบบูรณาการ * การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ HA / HPH * การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ HA / HPH กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

17 บทบาทศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ การทำความเข้าใจมาตรฐาน HPH และแนวทางการ บูรณาการกับกรมควบคุมโรค 2. การร่วมจัดทำแผนการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพระหว่างศูนย์อนามัย และสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค 3. การเข้าเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพร่วมกัน โดยผนวกกับ 3 ประเด็นด้านควบคุมโรค

18 4. การเขียนรายงาน เมื่อศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ได้ดำเนินการ เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลแบบบูรณาการร่วมกัน เสร็จสิ้น จะต้องเขียนรายงานแบบบูรณาการ ร่วมกัน และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

19 การประเมินผล พิจารณาจากจำนวนโรงพยาบาลใน/นอก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมิน รับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพแบบบูรณาการและได้รับการพิจารณา ตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

20 หลักฐานที่จำเป็น รายงานการประชุมแบบบูรณาการระหว่างศูนย์ อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 รายงานการประชุมแบบบูรณาการระหว่างศูนย์ อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 รายงานผลการเยี่ยมประเมินและรับรอง โรงพยาบาลแบบบูรณาการระหว่างศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ รายงานผลการเยี่ยมประเมินและรับรอง โรงพยาบาลแบบบูรณาการระหว่างศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 (ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

21 การรายงานผลการดำเนินงาน

22 ผู้กำกับงานตัวชี้วัดที่ 2.1 นพ.ชื่น เตชามหาชัย นพ.ชื่น เตชามหาชัย นายแพทย์ (ด้านสาธารณสุข) ระดับ เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ : นางจารุวรรณ จงวนิช นางจารุวรรณ จงวนิช นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ กาสลัก นางพรทิพย์ กาสลัก นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ : โทรสาร : หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

23


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฉบับบูรณาการ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค (HPH PLUS) ปีงบประมาณ 2552 ภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google