งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปในการดำเนินการโครงการสำคัญ ประจำปี 2554” วันที่ 15-17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปในการดำเนินการโครงการสำคัญ ประจำปี 2554” วันที่ 15-17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปในการดำเนินการโครงการสำคัญ ประจำปี 2554” วันที่ 15-17 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

2 12 วิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลัง เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี เป้าประสงค์ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกำลังกายพอเพียงต่อสุขภาพ ตัวชี้วัดประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย พอเพียง ร้อยละ 80 กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

3 13 สถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกำลังกาย ปี 2547 - 2552 ตารางและกราฟ แสดงร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการเคลื่อนไหว ออกแรง/ออกกำลังกายพอเพียงตามเกณฑ์ ปี 2547 – 2552 ร้อยละ ปี 2547 2552 2551 25502549 2548 80.9 81.8 78.6 85.4 81.5 74.9 ปีการเคลื่อนไหว ออกแรง/ออก กำลังกาย (ร้อยละ) 254780.9 254881.8 254978.6 255085.4 255181.5 255274.9

4 141 โครงการนวลีลาเพิ่มคุณค่าเยาวชน 2011 เพื่อ รณรงค์สร้างกระแสให้เกิดกิจกรรมทางกายและออก กำลังกายเพื่อสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 12-15 ปี ทั่วประเทศ กิจกรรม จัดประกวดแนวคิดการประยุกต์และใช้ความคิด สร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554

5 151 โครงการนวลีลาเพิ่มคุณค่าเยาวชน 2011 บทบาท ส่วนกลาง จัดการประกวดรอบสุดท้ายที่กทม. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายา เสด็จ ประทานถ้วยรางวัล (ก.ค.2554) ศูนย์และจังหวัด จัดการประกวดในจังหวัดพื้นที่ศูนย์ รับผิดชอบ คัดเลือกผู้ชนะในเขต ศูนย์ละ 3 ทีม โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554

6 161 โครงการนวลีลาเพิ่มคุณค่าเยาวชน 2011 ตัวชี้วัดระดับโครงการ เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 12 -25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันจำนวน 2,000 คน (100 ทีม ทีมละ 20 คน) โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554

7 172 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC เพื่อ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สามารถ จัดตั้งและดำเนินงานตามแนวทางคลินิก DPAC กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพตาม แนวทางการดำเนินงานคลินิก DPAC รวมถึงการฝึกปฏิบัติ กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการ ดำเนินงาน โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554

8 182 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC บทบาท ส่วนกลาง จัดการอบรม 4 ภาค ให้แก่เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ศูนย์และจังหวัด ศูนย์และจังหวัด (ที่เคยอบรมแล้ว) เข้า ร่วมการอบรมซ้ำ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลใน เขตพื้นที่ โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554

9 192 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC ตัวชี้วัดระดับโครงการ สถานบริการของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและออก กำลังกายอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมดำเนินการคลินิก DPAC อย่างน้อย 24 แห่ง โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554

10 110


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปในการดำเนินการโครงการสำคัญ ประจำปี 2554” วันที่ 15-17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google