งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการประชุม กลุ่ม เรื่อง แนวทางการประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรคในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการประชุม กลุ่ม เรื่อง แนวทางการประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรคในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการประชุม กลุ่ม เรื่อง แนวทางการประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรคในพื้นที่

2 วัตถุประสงค์  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กระหว่าง สคร. และสสจ. ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการ ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการวาง แผนการดำเนินงานในพื้นที่ระหว่าง สคร. และสสจ.

3 หัวข้อการประชุมกลุ่ม  ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์เด็กเล็ก - บทบาทหน้าที่ของสคร. - บทบาทหน้าที่ของสคร. - บทบาทหน้าที่ของสสจ. - บทบาทหน้าที่ของสสจ.  ความเป็นไปได้ของแบบประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรค - ซักซ้อมข้อสงสัยของแบบประเมิน - ซักซ้อมข้อสงสัยของแบบประเมิน  แนวทางการวางแผนการดำเนินงานใน พื้นที่ - พิจารณาร่วมกันในการจัดทำ แผนการดำเนินงานในพื้นที่ และติดตาม ประเมินผลการรับรองศูนย์เด็กเล็กปลอด โรค - พิจารณาร่วมกันในการจัดทำ แผนการดำเนินงานในพื้นที่ และติดตาม ประเมินผลการรับรองศูนย์เด็กเล็กปลอด โรค

4 ผลผลิต : มีแผนการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็ก เล็กของแต่ละพื้นที่ และแผนการ ติดตามประเมินผล ระยะเวลาในการนำเสนอแผนฯ : ประมาณ 5 นาที


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการประชุม กลุ่ม เรื่อง แนวทางการประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรคในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google