งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กำหนดกรอบทิศทาง นโยบาย การดำเนินงานด้านโภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพเพื่อ ประชาชน ในระดับองค์กร ท้องถิ่น และระดับประเทศ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กำหนดกรอบทิศทาง นโยบาย การดำเนินงานด้านโภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพเพื่อ ประชาชน ในระดับองค์กร ท้องถิ่น และระดับประเทศ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. กำหนดกรอบทิศทาง นโยบาย การดำเนินงานด้านโภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพเพื่อ ประชาชน ในระดับองค์กร ท้องถิ่น และระดับประเทศ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ อาหารทางเลือกตามกระแสและ รูปแบบการส่งเสริมโภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพ

3 3. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทาง โภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ 4. พัฒนาระบบและกลไกด้าน โภชนาการประยุกต์ เพื่อสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านโภชนาการ ประยุกต์ เพื่อสุขภาพ

4 6. บริหารจัดการความรู้ โภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพ 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีบริการและ นวัตกรรม ด้านโภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพ 8. ประสานงานและจัดทำความ ร่วมมือด้านโภชนาการประยุกต์ เพื่อสุขภาพกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน โภชนาการ

5 บทบาทหน้าที่ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมโภชนาการ ของกลุ่มเฉพาะ 2. ประเมินสถานการณ์และจัดทำ ฐานข้อมูลด้านโภชนาการของกลุ่ม เฉพาะ

6 3. พัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน ด้านโภชนาการของกลุ่มเฉพาะ 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ นวัตกรรมของกลุ่มเฉพาะแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน โภชนาการของกลุ่มเฉพาะ 6. ควบคุม กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน

7 บทบาทหน้าที่ 1. ศึกษาและพัฒนาชนิดของอาหาร ทางเลือกทั้งในและต่างประเทศ 2. ประเมินสถานการณ์ ด้านโภชนาการ ทางเลือก 3. พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการบริโภค อาหารทางเลือก 4. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการ ทางเลือก 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของโภชนาการทางเลือก 6. ให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีบริการด้าน โภชนาการทางเลือก

8 บทบาทหน้าที่ 1. กำหนด นโยบายเพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อ สุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดเกณฑ์การรับรอง อาหารที่มี คุณภาพ 3. พัฒนาระบบและกลไกในการเฝ้าระวัง ด้านโภชนาการประยุกต์ เพื่อสุขภาพ

9 4. บริหารจัดการความรู้โภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทันต่อกระแส 5. พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้าใจเพื่อ คุ้มครองผู้บริโภคด้านโภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพ 6. เป็นศูนย์ประสานงานและจัดทำความ ร่วมมือด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อ สุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt 1. กำหนดกรอบทิศทาง นโยบาย การดำเนินงานด้านโภชนาการ ประยุกต์เพื่อสุขภาพเพื่อ ประชาชน ในระดับองค์กร ท้องถิ่น และระดับประเทศ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google