งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วย เทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่ม ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการให้การพยาบาล น. ส. ประภัสสร คำ เมือง รหัส 542132005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วย เทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่ม ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการให้การพยาบาล น. ส. ประภัสสร คำ เมือง รหัส 542132005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วย เทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่ม ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการให้การพยาบาล น. ส. ประภัสสร คำ เมือง รหัส 542132005

2 การถ่ายทอด ความรู้

3 แนวคิดของการจัดการความรู้ก็ คือ การรวบรวม สร้าง จัด ระเบียบ แลกเปลี่ยน และ ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญาในที่สุด ( http://th.wikipedia.org/wiki)

4 ภาวะออทิ สติก 1. ความบกพร่อง ทางปฏิสัมพันธ์ สังคม 2. ความบกพร่อง ทางการสื่อสาร 3. ลักษณะทาง พฤติกรรมและ อารมณ์ที่บกพร่อง

5

6 ปัญหา บุคลากรไม่มีความ เชี่ยวชาญในการฝึกเด็ก ออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เนื่องจากย้ายมาใหม่

7 โจทย์วิจัย Research area การพัฒนาบุคลากร Interested การจัดการความรู้การฝึกเด็ก ออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เพื่อ เพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน การให้การพยาบาล

8 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มความสามารถของ เจ้าหน้าที่ในการฝึกเด็กด้วย เทคนิคของ PECS 2. เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็น ระบบ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เจ้าหน้าที่สามารถให้การพยาบาล เด็กออทิสติกได้ถูกต้อง 2. เด็กออทิสติกมีพัฒนาการตาม เกณฑ์ที่คาดหวัง 3. เป็นรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ต่อผู้ ที่จะใช้ PECS ในการฝึกเด็กออทิ สติกได้


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วย เทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่ม ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการให้การพยาบาล น. ส. ประภัสสร คำ เมือง รหัส 542132005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google