งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้การพยาบาล น.ส.ประภัสสร คำเมือง รหัส 542132005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้การพยาบาล น.ส.ประภัสสร คำเมือง รหัส 542132005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้การพยาบาล น.ส.ประภัสสร คำเมือง รหัส

2 การถ่ายทอดความรู้

3 แนวคิดของการจัดการความรู้ก็คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และ ปัญญาในที่สุด (http://th.wikipedia.org/wiki)

4 ภาวะออทิสติก 1. ความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์สังคม
2. ความบกพร่องทางการสื่อสาร 3. ลักษณะทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่บกพร่อง

5

6 ปัญหา บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เนื่องจากย้ายมาใหม่

7 โจทย์วิจัย Research area การพัฒนาบุคลากร Interested
การจัดการความรู้การฝึกเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้การพยาบาล

8 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการฝึกเด็กด้วยเทคนิคของ PECS เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถให้การพยาบาลเด็กออทิสติกได้ถูกต้อง เด็กออทิสติกมีพัฒนาการตามเกณฑ์ที่คาดหวัง เป็นรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ต่อผู้ที่จะใช้PECS ในการฝึกเด็กออทิสติกได้


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ การฝึกเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคของ PECS เพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้การพยาบาล น.ส.ประภัสสร คำเมือง รหัส 542132005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google