งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research Dr. Tunt Chomchuen Quality Assurance & Research Office Chiangrai College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research Dr. Tunt Chomchuen Quality Assurance & Research Office Chiangrai College."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research Dr. Tunt Chomchuen Quality Assurance & Research Office Chiangrai College

2 Dr.Tunt Chomchuen B.Ed (Teaching Science) Chiangmai University. M.A (Social & Populaion Research) Mahidol University. Phd. (Population) Mahidol University.

3 อย่างไรเรียกว่า “ วิจัย ” ? 1. ปัญหาการวิจัย (Research Problem) 2. วิธีการวิจัย (Methodology) 3. ผลการวิจัย (Result) Research Report รายงานการวิจัย

4 วิจัยในชั้น เรียน  ปัญหาการเรียนการสอน - ผู้เรียนในชั้นเรียน  การศึกษาปัญหา - หา แนวทางแก้ไข พัฒนา  ผลการวิจัยที่ค้นพบ รายงานวิจัย ในชั้นเรียน

5 วิจัยชั้น เรียน การศึกษาปัญหาการเรียน การสอน หรือ ปัญหาผู้เรียน เพื่อพัฒนาการ ที่ดีขึ้นของผู้เรียน การเรียนรู้ของครูเพื่อการ เรียนรู้ของผู้เรียน

6 ควรจะทำวิจัยในชั้นเรียน เมื่อไร เมื่อมีปัญหาการเรียน การสอน เมื่อมีข้อสงสัยในการ เรียนการสอน หรือ การเรียนรู้ของ นักเรียน เพื่อนำเสนอผลงาน (Portfolio) หรือ การเสนอขอตำแหน่ง

7 กระบวนการวิจัยใน ชั้นเรียน 1. วางแผนวิจัย (Plan) 2. ปฏิบัติการวิจัย (Action) 3. สังเกต (Observe)/ รวบรวม ข้อมูล 4. สะท้อนผลการวิจัย (Revision/Reflect) 1. วางแผนวิจัย (Plan) 2. ปฏิบัติการวิจัย (Action) 3. สังเกต (Observe)/ รวบรวม ข้อมูล 4. สะท้อนผลการวิจัย (Revision/Reflect) 5. สรุปและเขียน รายงานการวิจัย

8 การ วางแผน วิจัย  ระบุปัญหาการวิจัย  กำหนดวิธีการวิจัย - ขั้นตอนการวิจัย  กำหนดแนวทาง ประมวลผล สรุปผล โครงร่างการ วิจัย

9 การระบุ ปัญหาวิจัย  ชั้นเรียน / นักเรียนมีปัญหา อะไร อย่างไร ซึ่งเป็นการพิจารณา เปรียบเทียบกับ ความคาดหวัง - เป้าหมายใน ระดับต่างๆ  ความคาดหวัง - เป้าหมายของ โรงเรียน - ชั้นเรียน  ความคาหวัง - เป้าหมายของ หน่วยงานต้นสังกัด  ความคาดหวัง - เป้าหมายของชาติ ( มาตรฐานระดับชาติ )

10  สภาพของปัญหาการเรียนรู้ - พัฒนาการของนักเรียน  ปัญหานั้นมีความรุนแรง - สำคัญ เพียงใด  ปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุ - เงื่อนไขอะไร  ปัญหานั้นน่าจะมีแนว ทางแก้ไขหรือไม่  แนวทางแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม คือ อย่างไร การระบุปัญหา วิจัย ( ต่อ ) ความสำคัญของ ปัญหา ชื่อหัวข้อ วิจัย

11 รูปแบบการเขียน ความสำคัญของ ปัญหา 1. สภาพที่ปรากฏ ในชั้นเรียน เป้าหมาย - ความคาดหวัง ขององค์กร - สังคม สาเหตุของ ปัญหา แนวทางการแก้ไข พัฒนา สรุปถึงเหตุผลที่ ดำเนินการวิจัย

12 รูปแบบการเขียน ความสำคัญของ ปัญหา 2. สภาพที่ปรากฏ ในชั้นเรียน เป้าหมาย - ความคาดหวัง ขององค์กร - สังคม สาเหตุของ ปัญหา แนวทางการแก้ไข พัฒนา สรุปถึงเหตุผลที่ ดำเนินการวิจัย

13 การเขียน หัวข้อวิจัย วิธีการวิจัย + ตัวแปร + ประชากรที่ศึกษา การศึก ษา การ พัฒนา การทดลองใช้รูปแบบการสอน CIPPA เพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น.......... การคิด วิเคราะห์ การเขียนเชิง สร้างสรรค์ นักเรียน ชั้น..

14 การเขียนหัวข้อวิจัย ( ต่อ ) ตัวแปร + ประชากรที่ ศึกษา การคิด วิเคราะห์ การเขียนเชิง สร้างสรรค์ ความคิด สร้างสรรค์ ของ นักเรียนชั้น..

15 การระบุ วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อศึกษา + ตัวแปร + ประชากร เพื่อพัฒนา + ตัวแปร + ประชากร เพื่อศึกษาการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนท่าสาย วิทยา เพื่อพัฒนาการเขียนเชิง สร้างสรรค์ของนักเรียน

16 เพื่อเปรียบเทียบ + ตัว แปร + ประชากร เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิด คำนวณก่อนเรียน - หลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิด ของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน.... เพื่อ..............+ ตัวแปร + ประชากร

17 การระบุวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ดี  ศึกษาตัวแปรหลัก  ศึกษาพฤติกรรมการ เรียนรู้นักเรียน อาทิ ความสนใจ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความ คิดเห็น  ศึกษาคุณลักษณะที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Research Dr. Tunt Chomchuen Quality Assurance & Research Office Chiangrai College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google