งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ. SRM แผนที่ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเอง/ครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารและน้ำสะอาด ปลอดภัย ภายในปี พ.ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์ กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ. SRM แผนที่ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเอง/ครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารและน้ำสะอาด ปลอดภัย ภายในปี พ.ศ.2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์ กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ

2 SRM แผนที่ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเอง/ครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารและน้ำสะอาด ปลอดภัย ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) อปท.พัฒนาและ ควบคุมสถาน ประกอบการให้ได้ ตามพรบ. สาธารณสุข พัฒนา ศักยภาพ ภาคี เครือข่าย มีการ จัดการ ความรู้ และ นว ตกรรม มีระบบฐานข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) องค์กรแหล่งทุนให้ การสนับสนุนการ ดำเนินงาน ชมรม ผู้ประกอบการ/ สมาคม มีส่วน ร่วมในการ พัฒนา หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนภาคเอกชน และ ประชาสังคมร่วม พัฒนาและสนับสนุน มีกลไกในการ สื่อสารและสร้าง ความสัมพันธ์ภาคี (CRM) ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านอาหารและ น้ำปลอดภัย ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค อาหารและน้ำที่ถูกต้อง ระดับประชาชน (population) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ ระดับ พื้นฐาน มีระบบการ เฝ้าระวังที่มี คุณภาพ มีการจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ ร่วมกันและ นำไปใช้เชิง บูรณาการ มีระบบการ พัฒนา มาตรฐาน วิชาการและ กฎหมาย กลุมผู้ผลิต น้ำประปาที่มี คุณภาพ องค์กรมีสมรรถนะสูง

3 SRM แผนที่ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเอง / ครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารและน้ำสะอาด ปลอดภัย ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) อปท.พัฒนาและควบคุมสถาน ประกอบการให้ได้ตามพรบ. สาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -สนับสนุนการออกและใช้ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น - เร่งรัดพัฒนาให้สถานประกอบการ ด้านอาหารและน้ำได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย - พัฒนาระบบการ สื่อสารสาธารณะ - พัฒนาระบบรับฟัง ความคิดเห็น - พัฒนาทักษะภาคี (เช่นให้สามารถใช้ ระบบฐานข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ) มีการจัดการความรู้ และ นวตกรรม - สร้างคลังความรู้อาหาร ปลอดภัย - สร้างบัญชีนวัตกรรม - สร้างแผนที่สถาน ประกอบการที่เป็น ต้นแบบด้านนวัตกรรม -สนับสนุนให้มีทีมวิจัย มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (ทำโพล) - ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบ ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง - สร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน - มีการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร องค์กรแหล่งทุนให้การ สนับสนุนการดำเนินงาน - แสวงหาความร่วมมือและ จัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุน - จัดตั้งศูนย์ประสานงาน แหล่งทุน - มีการเผยแพร่แหล่งทุนให้ ภาคี ชมรมผู้ประกอบการ/ สมาคม มีส่วนร่วมใน การพัฒนา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ศึกษาดูงาน - พัฒนาศักยภาพ - สนับสนุนให้มีชมรม ต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และ ประชาสังคม ร่วมพัฒนาและสนับสนุน -พัฒนาความสัมพันธ์ - สนับสนุนให้มีหน่วยงาน ต้นแบบกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด มีกลไกในการสื่อสารและ สร้างความสัมพันธ์ภาคี (CRM) - สร้างและจัดระบบการ สื่อสารและสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบ CRM ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านอาหารและ น้ำปลอดภัย - สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคม - เร่งรัดให้มีโครงการอาหารปลอดภัยโดยชุมชน - สนับสนุนการพิทักษ์สิทผู้บริโภค - ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังเรื่องอาหาร และน้ำ ปลอดภัยโดยชุมชน ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค อาหารและน้ำที่ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้,ความเข้าใจ และความตระหนัก และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง - สร้างและพัฒนาบุคลากร/ครอบครัวต้นแบบ ด้านอาหาร น้ำสะอาด ปลอดภัยในชุมชน ระดับประชาชน (population) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ ระดับ พื้นฐาน มีระบบการเฝ้าระวังที่มี คุณภาพ - พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก อาหารและน้ำเป็นสื่อ ( ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่ม น้ำสะอาด) - สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดย ชุมชน - สร้างความเชื่อมโยง เครือข่าย มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ร่วมกันและ นำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมี ส่วนร่วมและถ่ายทอดแผน ฯสู่การปฏิบัติ - สร้างระบบประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ - มีระบบการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง มีระบบการพัฒนา มาตรฐานวิชาการและ กฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยี - พัฒนาระบบกฎหมาย สาธารณสุข กฎเกณฑ์ - พัฒนามาตรฐานและระบบงาน กลุมผู้ผลิตน้ำประปาที่มี คุณภาพ -ผลักดันให้มีการควบคุม น้ำประปาที่ผลิตให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน -พัฒนาระบบควบคุมการ ผลิต -ผลักดันให้ท้องถิ่นมีการ บริหารจัดการประปา หมู่บ้าน/เทศบาลให้มี คุณภาพ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง -ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม -สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ส่งเสริมระบบการทำงานตามพระราช กฤษฎีกา,การบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมความเป็นผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์ กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ. SRM แผนที่ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเอง/ครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารและน้ำสะอาด ปลอดภัย ภายในปี พ.ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google