งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 3 จัด ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 944 วิทยา เขตกล้วยน้ำไท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 3 จัด ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 944 วิทยา เขตกล้วยน้ำไท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 3 จัด ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 944 วิทยา เขตกล้วยน้ำไท โดย อาจารย์ปฏิพัทธ์ อนันตวุฒิกุล เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ บุคลากรสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล ได้เรียนรู้การ ใช้งานโปรแกรม WiKi ในระดับพื้นฐาน สามารถนำมา ประยุกต์ใช้งาน SAR Online โดยมีการทดลอง ปฎิบัติงานจริงตามตัวอย่าง KM Learning Power ครั้งที่ 3 การสร้างคลังความรู้สู่องค์กรด้วย Wikipedia

2 เอกสาร การอบรม “ การสร้างคลังความรู้สู่องค์กรด้วย Wikipedia ” “ การสร้างคลังความรู้สู่องค์กรด้วย Wikipedia ” - วิกิ (Wiki) คืออะไร - วิกิ (Wiki) คืออะไร - ส่วนประกอบของวิกิ - ส่วนประกอบของวิกิ - การใช้งานวิกิ - การใช้งานวิกิ - การสร้างลิ้ง - การสร้างลิ้ง - วิธีการจัดทำ SAR ด้วย WiKi - วิธีการจัดทำ SAR ด้วย WiKi Download เอกสาร Download เอกสาร

3 สรุปความรู้ที่ได้รับ จากการอบรม 1. บุคลากรได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม WiKi และทดลองใช้ โดยมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนอบรมอยู่ใน ระดับน้อย (1.67) หลังการอบรมมีทักษะและได้รับ ความรู้ใหม่ อยู่ในระดับมาก (4.00) 2. บุคลากรได้ทดลองฝึกทำ SAR Online ของหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรม WiKi และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้สะดวกในการลง ข้อมูล ขอให้จัดทำโปรแกรมเป็นลักษณะที่เป็น Template แก้ไขตัวอักษร 3. บุคลากรทุกคนให้ความสนใจในการอบรมโดยมีการ สอบถามข้อมูลและฝึกปฎิบัติอย่างมาก โดยมีความพึง พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.96)

4 การประเมิน รายการประเมินค่าเฉลี่ย SD ระดับความ คิดเห็น 1. ความรู้ ความสามารถจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.670.30 มาก - ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม 1.670.71 น้อย - ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม 3.440.53 ปานกลาง - สาระประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 3.890.33 มาก - ความสามารถที่ท่านนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 3.670.50 มาก - ทักษะ และความรู้ใหม่ที่ท่านได้รับ 4.000.71 มาก 2. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 3.960.43 มาก - ความน่าสนใจของกิจกรรม 3.890.78 มาก - ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 3.890.33 มาก - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.670.87 มาก - สถานที่ใช้จัดกิจกรรม 4.220.44 มาก - เอกสารประกอบกิจกรรม 4.000.50 มาก - สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 4.110.60 มาก รวม 3.960.43 มาก


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 3 จัด ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 944 วิทยา เขตกล้วยน้ำไท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google