งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chayakorn Lotongkum 542132003 Research Methodology (Homework1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chayakorn Lotongkum 542132003 Research Methodology (Homework1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chayakorn Lotongkum 542132003 Research Methodology (Homework1)

2 Assignment 1 1. สถานการณ์ ที่มาความสำคัญ 2. โจทย์วิจัย 3. วัตถุประสงค์การวิจัย 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ

4 หรือ ซีพีเอฟ เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจ ด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหารของเครือฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย “ ครัวของโลก ” สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ IntangibleAssetKnowledgeSelf-DevelopSystem

5 สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ แต่เดิมช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าของซีพีเอฟ จะเน้นสินค้าไป ทางจำพวกไส้กรอก, ลูกชิ้น, แฮม, และเป็ดสด ซึ่งซีพีเอฟ เน้นที่ขาย ให้แก่ลูกค้าในทางอ้อม เช่น โรงแรม, ตลาดสด ฯลฯ - ปี พ. ศ. 2547 ซีพีเอฟ มีแนวคิด ขยายสาขาย่อยไปตามอำเภอ ใหญ่ เพื่อบริการลูกค้าในพื้นที่ให้ ได้รับความสะดวก ในการติดต่อ ซื้อขายสินค้าและบริการ การ ขายผโดยเปิดเป็นศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหาร ซี. พี. - ปี พ. ศ. 2548 บริษัทได้มีการ ปรับเปลื่ยนโครงสร้างการบริการ องค์กรในรูปแบบใหม่ โดยสาขาย่อย ที่มาการเปิดในอำเภอต่างๆได้ถูก นำมาปรับเปลื่ยนให้ร้านเน้นการขาย ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก แต่เดิมช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าของซีพีเอฟ จะเน้นสินค้าไป ทางจำพวกไส้กรอก, ลูกชิ้น, แฮม, และเป็ดสด ซึ่งซีพีเอฟ เน้นที่ขาย ให้แก่ลูกค้าในทางอ้อม เช่น โรงแรม, ตลาดสด ฯลฯ - ปี พ. ศ. 2547 ซีพีเอฟ มีแนวคิด ขยายสาขาย่อยไปตามอำเภอ ใหญ่ เพื่อบริการลูกค้าในพื้นที่ให้ ได้รับความสะดวก ในการติดต่อ ซื้อขายสินค้าและบริการ การ ขายผโดยเปิดเป็นศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหาร ซี. พี. - ปี พ. ศ. 2548 บริษัทได้มีการ ปรับเปลื่ยนโครงสร้างการบริการ องค์กรในรูปแบบใหม่ โดยสาขาย่อย ที่มาการเปิดในอำเภอต่างๆได้ถูก นำมาปรับเปลื่ยนให้ร้านเน้นการขาย ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก

6 สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ ปี พ. ศ. 2549 ทางผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการสร้างแบรนส์ สินค้าให้ลูกค้าทั่วไปได้รู้จัก จึงได้มี การปรับเปลื่ยนรูปแบบร้านอีกครั้ง จนในที่สุดได้มาเป็นร้าน ซีพี เฟร ชมาร์ท (CP Fresh Mart)

7 Ready to “Kitchen of the World”

8 สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ ประกอบไปด้วยพนักงาน จำนวน 2 คน คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

9 สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ พนักงานต้องมีความรู้อะไรบ้างก่อน จะทำงานได้ ??? ผ่านการอบรมหลักสูตร “ มาตรฐานผู้ช่วยผ้จัดการร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ” ใช้เวลา 4 วัน ผ่านการอบรมหลักสูตร “ มาตรฐานผู้ช่วยผ้จัดการร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ” ใช้เวลา 4 วัน ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์ การใช้โปรแกรม Smart pos Smart soft Fresh Mart Step มาตรฐานประจำร้าน CP Fresh Mart การสั่งสินค้า การรับสินค้า การจัดร้านและการ จัดเรียงสินค้า การจัดเก็บเอกสารและการ เปิด ปิดร้าน มาตรฐานเรื่องการ บริการ

10 โจทย์ของงานวิจัย Area: การพัฒนาบุคลากร โจทย์หลัก แก้ปัญหาการพัฒนาบุคลากร ในธุรกิจซีพี เฟร ชมาร์ท โดยใช้การจัดการความรู้ ให้เชื่อมโยงกับการ พัฒนาตนเอง (Self-Developing)

11 โจทย์ของงานวิจัย Area: การพัฒนาบุคลากร โจทย์รอง แก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจซี พี เฟรชมาร์ท ให้เกิดการเรียนและรู้และ นำไปใช้ได้จริง ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืน โจทย์รอง แก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจซี พี เฟรชมาร์ท ให้เกิดการเรียนและรู้และ นำไปใช้ได้จริง ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืน

12 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย Area: การพัฒนาบุคลากร 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (CPF KM) ให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร 2. เพื่อนำระบบการพัฒนาตนเองเข้ามาปรับใช้ในร่วมกับระบบการจัดการความรู้ (CPF KM) 3. เพื่อรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นครัวของโลก ตามวิสัยทัศองค์กร

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับของ งานวิจัย Area: การพัฒนาบุคลากร 1. เกิดการผสมผสานและจัดเก็บของความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบ ให้มาอยู่ในระบบ KM 2. พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Developing) 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเอง

14 Thank You พลังงาน พลังคน


ดาวน์โหลด ppt Chayakorn Lotongkum 542132003 Research Methodology (Homework1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google