งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน ฐานวัฒนธรรม โดย สามารถ จันทร์สูรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน ฐานวัฒนธรรม โดย สามารถ จันทร์สูรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน ฐานวัฒนธรรม โดย สามารถ จันทร์สูรย์

2 2

3 ความสำคัญของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี 3

4 4 องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและ การพัฒนา : UNCATD “ เป็นแนวคิดในการพัฒนา และสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ โดยใช้ ทรัพย์สิน ที่เกิดจาก ความคิดสร้างสรรค์ ”

5 นิยาม สามารถ จันทร์สูรย์ : “ แนวความคิดในการใช้คุณค่าของ มรดกทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของ ท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ บริหารจัดการเชิงธุรกิจ มาพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้าง คุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกัน ไปอย่างสมดุลย์ ” 5

6 จุดแข็งของวัฒนธรรม ไทย ๑. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ๒. มีประวัติศาสตร์และมรดกทาง วัฒนธรรมที่ยังคงสภาพที่ดี ๓. มีความประณีตละเอียดอ่อนในการ สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ฝีมือ ๔. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงามหลากหลาย ๕. มีต้นทุนค่าครองชีพต่ำ ๖. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนมาก 6

7 จุดอ่อนของวัฒนธรรม ไทย ๑. ขาดการบูรณาการและความต่อเนื่อง ๒. ขาดระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทาง สถิติ ๓. มีปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างมาก ๔. การผลิตมีการลอกเลียนแบบหรือตาม สั่งซื้อโดยไม่สร้างสรรค์ ๕. การสนับสนุนของสถาบันการเงินอยู่ใน วงจำกัด ๖. ขาดแนวทางการถ่ายทอดและจัดเก็บภูมิ ปัญญาอย่างเป็นระบบ ๗. โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยยังอยู่ใน ระดับที่จำกัด ๘. ระบบมาตรฐานการผลิตยังต้องได้รับการ พัฒนาและปรับปรุง 7

8 8 องค์ประกอบร่วมของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ + + +

9 9 การจัดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ ประเทศไทย โดย UNCTAD 1. กลุ่มมรดกทาง วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ งานฝีมือ หัตถกรรม การแพทย์แผนไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม 2. กลุ่มศิลปะ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ 3. กลุ่มสื่อ การพิมพ์และสื่อการ พิมพ์ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ 4. กลุ่มงานสร้างสรรค์ ตามลักษณะงาน แฟชั่น โฆษณา สถาปัตยกรรม ดนตรี ซอฟแวร์ งานออกแบบ

10 10 งาน สร้างสรรค์ ที่ใช้เป็น ประโยชน์ อุตสาหกรรม วัฒนธรรม เทศกาลศิลปวัฒนธรรม ออกแบบ บริการเชิงสร้างสรรค์ สิ่งพิมพ์ ทัศนศิลป์ สื่อชนิดใหม่ ภาพยนตร์ / วีดิทัศน์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง มร ดก ศิล ปะ สื่อ ประเภทอุตสาหกรรมวัฒนธรรม : เศรษฐกิจสร้างสรรค์

11 11 ลักษณะการสรรค์สร้างเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ๑. เน้นการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและ บริการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ มาเสริมให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ พื้นที่ สร้างสรรค์ ที่มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ ของไทย ๓. ผสมผสานแนวความคิดดั้งเดิม เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ ธุรกิจ และ การตลาด

12 12 แนวทางการดำเนินงาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิสัยทัศ น์ : จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยุทธศาส ตร์ : นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจ

13 13 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิง วัฒนธรรม ทุนทาง วัฒนธรรม การต่อยอด / การเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า สินค้า + บริการ วัฒนธรรมใหม่ ความรู้ใหม่ ความรู้สึกใหม่ รายได้ใหม่ ของประเทศ เพิ่มขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน + สร้างความสุข อย่างยั่งยืน = ต้น น้ำ กลา งน้ำ ปลา ยน้ำ ผลลั พธ์

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Industrial Design Network Co.,Ltd.

19 19 Industrial Design Network Co.,Ltd.

20 20 Industrial Design Network Co.,Ltd.

21 21 Industrial Design Network Co.,Ltd.

22 22 แนวทางการดำเนินงานสร้าง เศรษฐกิจวัฒนธรรม ๑. ปรับกรอบความคิดการพัฒนา สินค้าและบริการ ๒. พัฒนาบุคลากรให้รวมกลุ่มทำ ความเข้าใจแสวงหาความรู้ ๓. พัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าและ บริการ ๔. ใช้มรดกศิลปวัฒนธรรมเป็นฐาน การพัฒนาต่อยอด ๕. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น ต้นแบบ ๖. พัฒนาฐานระบบข้อมูลทั้ง ๔ กลุ่ม ๗. ขยายความร่วมมือทุกภาคส่วน


ดาวน์โหลด ppt 1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน ฐานวัฒนธรรม โดย สามารถ จันทร์สูรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google