งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการศึกษาความเป็นไป ได้ ( Feasibility report ) “ ร้านปูโมบายล์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการศึกษาความเป็นไป ได้ ( Feasibility report ) “ ร้านปูโมบายล์ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการศึกษาความเป็นไป ได้ ( Feasibility report ) “ ร้านปูโมบายล์ ”

2 2. สถานที่ศึกษา 2.1 ชื่อ ร้านปูโมบายล์ 2.2 ที่ตั้ง สาขา 1 ข้าง ธ. ไทยทนุ ( สี่แยกหมอ พีระ ) สาขา 2 ตรงข้าม ธ. ออมสิน ติด ธ. กรุงเทพฯ สาขา 3 ข้างขนส่ง ( ไนท์บาร์ซ่า ) 913/10 ถ. พหลโยธิน ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

3 3. หลักการและ เหตุผล เนื่องจากเป็นร้านที่เพิ่งเปิดดำเนินการ การ บริหารงานภายในจึงยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร เช่น การ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ในบางรายการยังมีการเก็บ ข้อมูลโดยใช้การบันทึกลงในกระดาษทำการทั่วไป ข้อมูลบางส่วนที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ยังมีการสูญหาย ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลของร้าน ทำให้ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้าน ในส่วนของการ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งผู้ทำการศึกษาเล็งเห็นว่าเป็น ปัญหาที่น่าสนใจและน่าจะมีการศึกษาความเป็นไป ได้เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุง เกี่ยวกับการจัดการงานทางด้านเอกสาร

4 4. วัตถุประสงค์  เพื่อให้เจ้าของกิจการมีทางเลือกในการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน การศึกษาข้อมูลและการจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้  เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ศึกษาเข้าใจแนวทาง การศึกษาความเป็นไปได้

5 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าของกิจการทราบถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นและสามารถเลือกแนวทางในการที่จะ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ทำการศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับกิจการและเสนอแนวทางในการ แก้ปัญหาแก่เจ้าของกิจการ ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูล เป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป

6 6. ขอบเขต การศึกษา การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปภายในร้าน - การจัดการเอกสาร การให้บริการแก่ลูกค้า การ บริหารงานเกี่ยวกับบุคลากร และแนวทางในการ ดำเนินกิจการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา วิเคราะห์และจัดทำรายงานการศึกษาความ เป็นไปได้

7 7. วิธี การศึกษา 1) ประชุมเพื่อเลือกสถานที่ที่จะ การศึกษาและแจ้งแก่เจ้าของกิจการหรือ เจ้าของสถานที่ที่จะทำการศึกษา 2) ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและ กำหนดขอบเขตซึ่งจะใช้ในการศึกษาว่ามี อะไรบ้าง 3) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่ที่ จะทำการศึกษา 4) เตรียมการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล ตามต้องการ

8 7. วิธี การศึกษา 5) นัดหมายวันและเวลาที่จะไปทำการ เก็บข้อมูลแก่เจ้าของ กิจการหรือเจ้าของ สถานที่ที่จะทำการศึกษา 6) สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลที่จะนำมา วิเคราะห์ โดยข้อมูล ที่สัมภาษณ์จะเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด ไว้ก่อนหน้านี้ 7) ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ภายในกลุ่มและสรุป 8) ร่างและจัดทำรายงานผลการศึกษา ความเป็นไปได้เพื่อเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน

9 8. ผล การศึกษา Technical Feasibility - มีซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่รองรับการพัฒนา ที่ดี - มีเป้าหมายที่จะเปิดร้านที่ให้บริการและ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอนาคต Econonic Feasibility - เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับการจัดหา ซอร์ฟแวร์เนื่องจากมีรองรับอยู่แล้ว - ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาบุคลากรที่จะ ดูแลระบบเนื่องจากมีพนักงานที่มีความชำนาญใน เรื่องนี้อยู่แล้ว

10 Operating Feasibility - มีบุคลากรบางส่วนที่มีความพร้อมที่จะ รับการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆภายในองค์กร - ต้องมีการ trainning พนักงานบางส่วน ที่จะต้องเข้ามาทำงานกับระบบเนื่องจากบางคน ยังขาดทักษะ

11 9. ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากกิจการที่ไปทำการเก็บข้อมูลและ ทำการศึกษาเป็นกิจการที่ให้การบริการแก่ลูกค้า เป็นหลักและเนื่องจากจำนวนพนักงานค่อนข้างมี น้อยและขาดทักษะในการให้บริการ ดังนั้น ในขณะสัมภาษณ์เจ้าของกิจการจึงต้องเข้าไป ดูแลลูกค้าด้วย ตนเอง ทำให้การสัมภาษณ์ขาด ความต่อเนื่อง

12 10. ข้อเสนอแ นะ - ข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานการศึกษาความ เป็นไปได้นี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนที่มีอยู่ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา ซึ่งข้อมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ที่สนใจควร จะมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt รายงานการศึกษาความเป็นไป ได้ ( Feasibility report ) “ ร้านปูโมบายล์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google