งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการศึกษาความเป็นไปได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
(Feasibility report) “ร้านปูโมบายล์”

2 2. สถานที่ศึกษา 2.1 ชื่อ ร้านปูโมบายล์
2.1 ชื่อ ร้านปูโมบายล์ 2.2 ที่ตั้ง สาขา 1 ข้าง ธ. ไทยทนุ ( สี่แยกหมอพีระ ) สาขา 2 ตรงข้าม ธ. ออมสิน ติด ธ. กรุงเทพฯ สาขา 3 ข้างขนส่ง ( ไนท์บาร์ซ่า ) 913/10 ถ. พหลโยธิน ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย

3 3. หลักการและเหตุผล เนื่องจากเป็นร้านที่เพิ่งเปิดดำเนินการ การบริหารงานภายในจึงยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร เช่น การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ในบางรายการยังมีการเก็บข้อมูลโดยใช้การบันทึกลงในกระดาษทำการทั่วไป ข้อมูลบางส่วนที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ยังมีการสูญหาย ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลของร้าน ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้าน ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งผู้ทำการศึกษาเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจและน่าจะมีการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการงานทางด้านเอกสาร

4 4. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของกิจการมีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาข้อมูลและการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ศึกษาเข้าใจแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้

5 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าของกิจการทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถเลือกแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น     ผู้ทำการศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกิจการและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาแก่เจ้าของกิจการ     ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป

6 6. ขอบเขตการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปภายในร้าน- การจัดการเอกสาร การให้บริการแก่ลูกค้า การบริหารงานเกี่ยวกับบุคลากร และแนวทางในการดำเนินกิจการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้

7 7. วิธีการศึกษา 1)      ประชุมเพื่อเลือกสถานที่ที่จะการศึกษาและแจ้งแก่เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานที่ที่จะทำการศึกษา 2)     ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดขอบเขตซึ่งจะใช้ในการศึกษาว่ามีอะไรบ้าง 3)      ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่ที่จะทำการศึกษา 4)     เตรียมการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ

8 6) สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูล
7. วิธีการศึกษา    5)   นัดหมายวันและเวลาที่จะไปทำการเก็บข้อมูลแก่เจ้าของ กิจการหรือเจ้าของสถานที่ที่จะทำการศึกษา 6)   สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูล ที่สัมภาษณ์จะเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ 7) ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ภายในกลุ่มและสรุป 8) ร่างและจัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน

9 8. ผลการศึกษา Technical Feasibility
- มีซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่รองรับการพัฒนาที่ดี - มีเป้าหมายที่จะเปิดร้านที่ให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอนาคต Econonic Feasibility - เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับการจัดหาซอร์ฟแวร์เนื่องจากมีรองรับอยู่แล้ว - ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาบุคลากรที่จะดูแลระบบเนื่องจากมีพนักงานที่มีความชำนาญในเรื่องนี้อยู่แล้ว

10 Operating Feasibility
- มีบุคลากรบางส่วนที่มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆภายในองค์กร - ต้องมีการ trainning พนักงานบางส่วนที่จะต้องเข้ามาทำงานกับระบบเนื่องจากบางคนยังขาดทักษะ

11 9. ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากกิจการที่ไปทำการเก็บข้อมูลและทำการศึกษาเป็นกิจการที่ให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นหลักและเนื่องจากจำนวนพนักงานค่อนข้างมีน้อยและขาดทักษะในการให้บริการ ดังนั้น ในขณะสัมภาษณ์เจ้าของกิจการจึงต้องเข้าไปดูแลลูกค้าด้วย ตนเอง ทำให้การสัมภาษณ์ขาดความต่อเนื่อง

12 10. ข้อเสนอแนะ - ข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้นี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ที่สนใจควรจะมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt รายงานการศึกษาความเป็นไปได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google