งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5FORCE Analysis Kleokamon boonyeun

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5FORCE Analysis Kleokamon boonyeun"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5FORCE Analysis Kleokamon boonyeun 562131003
Nerisa wangkarat Satjaporn lampoonphong

2 การแข่งขันของอุตสาหกรรม
Five Forces การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ อำนาจการต่อรองของผู้ผลิต อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค การแข่งขันของอุตสาหกรรม การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน

3 การเข้ามาของผู้กอบการรายใหม่(Threat of new Entrants)
Which one that LOTUS prefer ขนาดของธุรกิจ (Economic of scale) Big Tesco Lotus is a leading retail business operator in Thailand. ความแตกต่างของสินค้า (Product differentiation) Non different General product low product differentiation ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) Low General product low brand royalty ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) High High produce volume high switching costs ความจำเป็นด้านต้นทุน (Capital requirements) Tesco Lotus have over 1,000 stores and over 45,000 employees across Thailand. การเข้าถึงการกระจายสินค้า (Access to distribution) Strong Lotus has their own line. วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry life cycle) Long Stated 18 years and continued. ความต้องการเรียนรู้ (Learning curve advantages ) Lotus stated for 18 years and continue has their best price leader knowledge. การคาดการณ์การตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม (Expected retaliation) The same large competitor with high expected retaliation. นโยบายของรัฐ (Government policies) Free No protection government policies การทำกำไรในอุตสาหกรรม (Industry profitability)

4 อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers)
Which one that LOTUS prefer การกระจุกตัวของผู้ซื้อ/ของผู้ขาย (Buyer concentration to firm concentration ratio) small Buyer has lower concentration firm concentration than Lotus. จำนวนการซื้อ (Volume of buying) Low Buyer buying small volume than Lotus buying. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) General product low brand royalty ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) General product low switching costs ผู้ซื้อมีข้อมูล (Buyer information availability) High High active way communication to customer. การเข้าไปเป็นเจ้าของในห้วงโซ่อุตสาหกรรม (Backward integrate) Strong Lotus has their own line. ผู้ซื้ออ่อนไหวต่อราคา (Buyer price sensitivity) There are same buyers sale the same product with same price. มีตัวเลือก (Choice of selection) There are same buyers sale the same product.

5 อำนาจการต่อรองของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
Which one that LOTUS prefer จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบ (Number of suppliers) Small Small number of suppliers than volume to supplier การรวมตัวกันของผู้จัดส่ง (Suppliers integration) Low Low suppliers integration ผู้ผลิตวัตถุดิบสร้างความแตกต่าง (Degree of differentiation of inputs) Non Non differentiation of inputs ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) High High switching costs because of large volume product วัตถุดิบที่มีของทดแทนได้หรือไม่ (Substitute inputs) too general product การเข้าไปเป็นผู้ผลิตสินค้าปลายทาง (Forward Integration) Strong Lotus has their own line. ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อเทียบกับราคาขาย (Cost of inputs relative to selling price of the product ) Low gap จำนวนและปริมาณที่ต้องการจากผู้จัดส่ง (Volume to supplier ) High demand

6 การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute products)
Which one that LOTUS prefer ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทน (Switching cost) Small general price small switching cost ระดับราคาสินค้าทดแทน (Relative Price of substitute products) low general price small general price small switching cost คุณภาพสินค้าทดแทน (Relative quality of substitute) Non general quality product small gap quality of substitute

7 สภาพการณ์ของการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Rivalry among exist firms)
Which one that LOTUS prefer จำนวนคู่แข่งขัน (Number of competitors) Small small number but high Volume การเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry growth rate) Very state in very high growth rate industry การผลิตส่วนเกิน (Product differentiation) High large stock volume การมีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม (Barriers to exit) High value more barriers to exit ขนาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Relative size of competitors) Same same large size การคาดการณ์การตอบโต้จากผู้นำตลาด (Expected retaliation from the market leader) high expected retaliation from the same big Market leader


ดาวน์โหลด ppt 5FORCE Analysis Kleokamon boonyeun

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google