งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 12 New Trade Theory ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 12 New Trade Theory ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 12 New Trade Theory ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Trade based on increasing returns to scale: •Standard trade models อธิบายการค้าว่าเกิดจาก ความแตกต่างของประเทศคู่ค้า (technology, factor endowments) • ดังนั้น trade น่าจะเกิดขึ้นระหว่าง developed countries กับ developing countries – ในความเป็นจริง การค้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่าง advanced industrial countries

3 Traditional trade theoryNew trade theory Constant returns to scale Increasing returns to scale Perfect competitionImperfect competition Every country experience gainsAn individual country may from trade in the aggregateloose from trade Additional gains from trade: – increased competition – exploitation of scale economies 3

4 Applications of New Trade Theory •economies of scale •imperfect competition –Monopolistic competition •Inter-industry trade VS intra-industry trade •Locations of Industry

5 Types of Economies of Scale •External economies of scale ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เมื่ออุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้น ( จำนวน firms มากขึ้น การผลิตรวมของอุตสาหกรรมสูงขึ้น ) – the size of the industry •Internal economies of scale ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เมื่อหน่วยผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น ( ปริมาณการผลิต สูงขึ้น ) –The size of the firm

6 Trade based on Economies of Scale.

7 เมื่อการผลิตมี Economies of Scale •Convex PPF • สมมติ สองประเทศเหมือนกันทุกประการ – ทั้งสองประเทศมี Factor Endowment เหมือนกันทั้งปริมาณ และสัดส่วน – ทั้งสองประเทศมี Production Technology เหมือนกันในทุก สินค้า – ผู้บริโภคทั้งสองประเทศมีรูปแบบความพอใจในการบริโภค เหมือนกัน •Trade อาจเกิดขึ้นได้ – แต่ละประเทศอาจจะมี Complete Specialization ในสินค้าคน ชนิด –Gains from trade เกิดจาก scale economies – ทำนาย Trade patterns ไม่ได้ว่าใครจะส่งออกอะไร • อาจขึ้นกับ historical antecedence

8 Imperfect Competition • monopoly •Oligopoly •Monopolistic competition

9 A Review of Monopoly

10 Monopolistic Competition •Differentiated Products – เผชิญกับ downward sloping demand •Internal Economies of Scale –Downward sloping AC •Easy entry and exit –zero (economic) profits in equilibrium P=AC

11 Production and Pricing Under Monopolistic Competition.

12 Inter-industry Trade Cloth Food Italy (K-abundant) China (L-abundant)

13 Intra-Industry Trade

14 Intra-industry Trade • การค้าส่วนใหญ่ในตลาดโลกเป็น intra-industry trade –Thailand • ส่งออก clothes (T-shirts, Underwears) • นำเข้า clothes (coats, jackets) –China • ส่งออก car parts (seat covers, wiring harness) • นำเข้า car parts (brakes, windshield wiper).

15 Basic framework for Intra-industry Trade • ผู้บริโภคชอบให้มีความหลากหลายในสินค้า –varieties of cars (passenger cars, SUVs, pick- up,etc.) – รถแต่ละประเภทก็อยากให้มีตัวเลือกหลายๆยี่ห้อ • ความแตกต่างของสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอที่จะอธิบายปรากฏการณ์ Intra-industry Trade – ถ้ามี demand for Lexus ในประเทศไทย ทำไม Toyota ไม่ตั้งโรงงานผลิต Lexus ในไทย – ทำไมต้องผลิต Lexus ในญี่ปุ่น แล้วขายทั้งในญี่ปุ่น และไทย –Hilux ผลิตในไทย •There must be economies of scale – ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงเมื่อจำนวนผลิตมากขึ้น

16 Assumptions of Monopolistic Competition Models of Trade •Consumers – ชอบความหลากหลาย • บางคนชอบรถ sedan บางคนชอบรถ SUV บางคนชอบรถ compact – มีความอ่อนไหวต่อราคา แต่ไม่สมบูรณ์ • หากราคาสูงขึ้น demand รถลง บางส่วน •Firms – มี internal economies of scale – เผชิญกับ downward sloping demand – zero (economic) profits in equilibrium

17 ผลของ Trade ใน monopolistic competition model • ขนาดตลาดใหญ่ขึ้น • ต้นทุนต่อหน่วยและราคาสินค้าลดลง • ผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกบริโภคได้หลากหลาย ขึ้น

18 สรุป 1. เมื่อเกิด Internal Economies of scale ต้นทุนต่อหน่วย แปรผกผันกับปริมาณการผลิตของหน่วยผลิต 2. เมื่อเกิด External Economies of scale ต้นทุนต่อหน่วย แปรผกผันกับปริมาณการผลิตของทั้งอุตสาหกรรม 3. ใน monopolistic competition แต่ละ firm มี monopoly power ในระดับหนึ่งเนื่องจากสินค้าที่ผลิตมี product differentiation แต่ก็ยังคงต้องแข่งขันกับ other firms ในด้านราคา

19 สรุป (cont.) 3.Gains from trade ใน Monopolistic competition model คือ การที่ต้นทุนต่อหน่วย และราคาสินค้าลดลง รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคมี สินค้าที่หลากหลายให้เลือกบริโภคได้ 4.Monopolistic competition model of trade ทำนายการเกิด intra-industry trade แต่ไม่ สามารถทำนายได้ถึง Location of production 5.Monopolistic competition model of trade ไม่มี การทำนายเรื่องผลกระทบของ Trade ต่อ income distribution ภายในประเทศ


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 12 New Trade Theory ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google