งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

New Product Innovation Product Improvement Product Modification New Product/New Brand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "New Product Innovation Product Improvement Product Modification New Product/New Brand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 New Product Innovation Product Improvement Product Modification New Product/New Brand

3 การสร้างความคิด (Idea Generation) การกลั่นกรองและประเมินผลความคิด (Screening Idea) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การทดสอบตลาด (Market Testing) การดำเนินธุรกิจ (Commercialization) การทดสอบความคิด (Concept Testing) ที่มา : ปรับปรุงจาก William J.Stanton Fundamentals of Marketing, 8th ed.,p.201.

4 New Product Adoption and Diffusion Adoption processAdoption process: The decision-making activity of an individual through which the new product is accepted. Stages in Adoption Process: –Awareness  –Interest  –Evaluation  –Trial  –Adoption  –Confirmation DiffusionDiffusion: The process by which an innovation is spread through a social system over time.

5 Adopter Categories Researchers have identified five categories of individual adopters for new products: –Innovators — 3% of the market. –Early adopters — 13% of the market. –Early majority — 34% of the market. –Late majority — 34% of the market. –Laggards — 16% of the market. In addition, some individuals — nonadopters — never accept the innovation.

6 Five characteristics affect the adoption rate for new—especially truly innovative—products. Evaluation of new safer baseball for youngsters: –1. Relative advantage—superior to current balls in terms of safety but not tradition. –2. Compatibility—coincides with cultural values and experiences of parents but not of coaches. –3. Complexity—no problem understanding. –4. Trialability—ball can be easily tested. –5. Observability—can see a youngster who’s hit with the new ball dust off and trot to first base. Characteristics Affecting Adoption Rate

7 Organizing for Product Innovation Types of Organization –Product-planning committee –Brand manager –New product department –Venture team

8 ความหมายและลักษณะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC) หมายถึง ยอดขาย และ ผลกำไรของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ในแต่ละช่วงเวลา 1234 0 เงิน เวลา ยอดขาย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) แนะนำเติบโต โตเต็มที่ ตกต่ำ กำไร ยอดขาย

9 ขั้นแนะนำ (Introduction) ยอดขาย ยอดขายต่ำ ต้นทุน ต้นทุนสูง กำไรติดลบ ทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ กำไร วัตถุประสงค์ทางการตลาด ราคา

10 ขั้นเจริญเติบโต (Growth) ยอดขาย ยอดขายกำลังสูงขึ้น ต้นทุน ต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้า กำไรกำลังสูงขึ้น ต้องการส่วนแบ่งตลาดมาก ราคาเจาะตลาด กำไร วัตถุประสงค์ทางการตลาด ราคา

11 ขั้นเติบโตเต็มที่ (Maturity) ยอดขาย ยอดขายสูงสุด ต้นทุน ต้นทุนต่ำต่อลูกค้า กำไรสูงสุด รักษาส่วนแบ่งตลาด ราคาที่สามารถแข่งขันได้ กำไร วัตถุประสงค์ทางการตลาด ราคา

12 ขั้นตกต่ำ (Decline) ยอดขาย ยอดขายตกลงมาก ต้นทุน ต้นทุนต่ำต่อลูกค้า กำไรตกต่ำลง ให้ผลิตภัณฑ์หายไปจากตลาด ตัดราคา, ราคาถูก กำไร วัตถุประสงค์ทางการตลาด ราคา

13 กลยุทธ์การต่ออายุผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์การต่ออายุผลิตภัณฑ์ จะมีการกำหนดกลยุทธ์กันในช่วงปลายของ ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ หรือขั้นตกต่ำ โดยจะมีอยู่ 2 กลยุทธ์ 1. กลยุทธ์การขยายตลาด 1.1 ขยายตลาดไปผู้บริโภคที่ ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มา ก่อน 1.2 ขยายตลาดโดยการดึงผู้ บริโภคหรือลูกค้ามาจาก คู่แข่ง 2. กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณการ ใช้ในกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เดิม 2.1 การเพิ่มความถี่ในการใช้ 2.2 การให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ ต่อครั้งในปริมาณที่มากขึ้น 2.3 การหาอรรถประโยชน์ใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์

14 ความยาวของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 1. แสดงลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีช่วงแนะนำยาว เช่น คอมพิวเตอร์ เวลา ยอดขาย 2. แสดงลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวในแต่ละช่วงสั้น เช่น เทปเพลง ยอดขาย เวลา 3. แสดงลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีช่วงเติบโตเต็มที่ยาว เช่น น้ำปลา สบู่ ยอดขาย เวลา

15 สไตล์ แฟชั่น สไตล์ (Style) คือ ลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงรูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น แนวเพลง แนวการแต่งกาย ยอดขาย เวลา สไตล์ และ แฟชั่น วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสไตล์ และแฟชั่น แฟชั่น (Fashion) คือ สไตล์ที่เป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางของบุคคล กลุ่มหนึ่งในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง เช่น การแต่ง กายแบบสายเดี่ยว

16 การแพร่กระจายของแฟชั่น TRIKLE DOWN TRIKLE UP TRICKLE ACROSS

17 การล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ ล้าสมัยจาก เทคโนโลยี ล้าสมัยจากสไตล์


ดาวน์โหลด ppt New Product Innovation Product Improvement Product Modification New Product/New Brand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google