งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิดลิขสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

2 Market Share for Top Software Web Servers across All Domains: August 1995 - October 2006
Source: Netcraft: October 2006 Web Server Survey.

3 Market Share of Operating Systems Used by Computers Running Public Internet Web Sites, June 2001
Source: Netcraft: June 2001 Web Server Survey.

4 Objectives ศึกษากลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาแบบ Bertrand ระหว่างซอฟแวร์ระบบปิดและระบบเปิดโดยคำนึงถึงซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์และผลกระทบภายนอกของเครือข่ายในตลาดซอฟแวร์ ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างที่ทำให้ซอฟแวร์ระบบปิด ระบบเปิด และซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ดำรงอยู่ในตลาด ศึกษาผลกระทบของซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อพฤติกรรมของผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดและระบบเปิด

5 Network Externalities
Network Externalities หรือ ผลกระทบภายนอกของเครือข่าย หมายถึง ผลกระทบทางด้านบวกของการบริโภคสินค้าหรือบริการ อันเนื่องมาจากการที่มีการขยายเครือข่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือสภาวะการณ์ที่มูลค่าต่อหน่วยของสินค้าเพิ่มขึ้น จากการที่มีการคาดการณ์ (expectation) ว่าจำนวนของผู้ใช้สินค้านั้นจะเพิ่มขึ้น

6 General Setting and Assumptions
Theoretical Model General Setting and Assumptions

7 Software Providers High-type market 0 1
Commercial Software (C) OSS (O) Low-type market Pirate software (P) OSS (O)

8 Equilibrium of the model
Two-stage game Stage 1: ผู้ผลิตซอฟแวร์ตั้งราคาสินค้าของตน Stage 2: ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจาก ข้อมูลราคาที่ได้รับ (pC,pO) Backward Induction

9 Linear City of High Type Market
Consumers’ Decision Linear City of High Type Market

10 Consumers’ Decision (cont.)
Linear City of Low Type Market

11 Assumption 1: The network externalities parameter is in the range of

12 Firms’ Decision Commercial firm Reaction function

13 Firms’ Decision (cont.)
OSS provider Reaction function

14 Reaction Functions of Commercial and Open Source Software

15 Range of Benefit of Using OSS (b)

16 Proposition 1 ผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดจะป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าตนเมื่อผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟแวร์ระบบเปิดไม่มากนัก แต่จะยอมให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าของตน หากผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟแวร์ระบบเปิดในระดับที่สูง

17 Comparative Statics Analysis

18 Effects of an increase in after sale services

19 Shift in Reaction Functions of Commercial and OSS as after Sale Services Increases in Case of Weak Network Effects

20 Shift in Reaction Functions of Commercial and OSS as after Sale Services Increases in Case of Strong Network Effects

21 Proposition 2 การบริการหลังการขายที่มากขึ้นส่งผลให้ระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงหากผลกระทบภายนอกของเครือข่ายอยู่ในระดับต่ำ หรือ แต่จะทำให้ระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นหากผลกระทบภายนอกของเครือข่ายอยู่ในระดับสูง

22 Effects of an increase in benefit of using open source software

23 Effects of an increase in degree of network externalities
ผลกระทบภายนอกของเครือข่ายที่แรงขึ้น ส่งผลให้ระดับการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ผลิตทั้งสองระบบเข้มข้นขึ้น

24 Summary of Comparative Statics
Note: * denotes that the sign is depending on degree of combined network externalities either it is or

25 Conclusions การดำรงอยู่ของซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มีผลต่อกลยุทธ์และการแข่งขัน ในบางกรณีผู้ผลิตอาจส่งเสริมให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อแข่งขันกับซอฟแวร์ระบบเปิด หากพบว่าประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้ซอฟแวร์ระบบเปิดอยู่ในระดับที่สูงมากพอ ซึ่งเป็นจริงแม้ในกรณีที่ต้นทุนในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป

26 Conclusions (cont.) หากผลกระทบภายนอกของเครือข่ายมีผลเล็กน้อยต่อความต้องการของผู้บริโภค เมื่อระดับการบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดมีแรงจูงใจที่จะขึ้นราคาสินค้าและเพิ่มระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อทำกำไรสูงสุด หากผลกระทบภายนอกเครือข่ายมีผลมากต่อความต้องการของผู้บริโภค เมื่อระดับการบริการหลังการขายเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดมีแรงจูงใจที่จะยอมให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของตนเพื่อรักษาอำนาจตลาดของตนไว้

27 Shortcoming and Limitations
แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาไม่ได้แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดและซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ แบบจำลองนี้ละเลยผลกระทบบางประการของผลกระทบภายนอกของเครือข่าย เช่น switching cost และ lock-in effect แบบจำลองไม่ได้ศึกษาด้านพลวัตรของตลาดซอฟแวร์

28 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google