งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิด ลิขสิทธิ์

2 2 Market Share for Top Software Web Servers across All Domains: August 1995 - October 2006 Source: Netcraft: October 2006 Web Server Survey.

3 3 Market Share of Operating Systems Used by Computers Running Public Internet Web Sites, June 2001 Source: Netcraft: June 2001 Web Server Survey.

4 4  ศึกษากลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา แบบ Bertrand ระหว่างซอฟแวร์ระบบ ปิดและระบบเปิดโดยคำนึงถึงซอฟแวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์และผลกระทบภายนอก ของเครือข่ายในตลาดซอฟแวร์  ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างที่ทำให้ซอฟแวร์ ระบบปิด ระบบเปิด และซอฟแวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ดำรงอยู่ในตลาด  ศึกษาผลกระทบของซอฟแวร์ละเมิด ลิขสิทธิ์ต่อพฤติกรรมของผู้ผลิต ซอฟแวร์ระบบปิดและระบบเปิด Objectives

5 5 Network Externalities  Network Externalities หรือ ผลกระทบภายนอกของเครือข่าย หมายถึง ผลกระทบทางด้านบวก ของการบริโภคสินค้าหรือบริการ อันเนื่องมาจากการที่มีการขยาย เครือข่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือสภาวะการณ์ที่มูลค่าต่อหน่วย ของสินค้าเพิ่มขึ้น จากการที่มีการ คาดการณ์ (expectation) ว่า จำนวนของผู้ใช้สินค้านั้นจะเพิ่มขึ้น

6 6 Theoretical Model General Setting and Assumptions

7 7  High-type market 0 1 Commercial Software (C)OSS (O)  Low-type market 0 1 Pirate software (P)OSS (O) Software Providers

8 8 Equilibrium of the model  Two-stage game  Stage 1: ผู้ผลิตซอฟแวร์ตั้งราคา สินค้าของตน  Stage 2: ผู้บริโภคตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าจากข้อมูล ราคาที่ได้รับ (p C,p O )  Backward Induction

9 9 Consumers’ Decision Linear City of High Type Market

10 10 Consumers’ Decision (cont.) Linear City of Low Type Market

11 11  Assumption 1: The network externalities parameter is in the range of

12 12 Firms’ Decision  Commercial firm  Reaction function

13 13 Firms’ Decision (cont.)  OSS provider  Reaction function

14 14 Reaction Functions of Commercial and Open Source Software

15 15 Range of Benefit of Using OSS (b)

16 16 Proposition 1 ผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดจะป้องกัน การละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าตนเมื่อ ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้ ซอฟแวร์ระบบเปิดไม่มากนัก แต่จะ ยอมให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า ของตน หากผู้บริโภคได้รับ ประโยชน์จากการใช้ซอฟแวร์ระบบ เปิดในระดับที่สูง

17 17 Comparative Statics Analysis

18 18 Effects of an increase in after sale services

19 19 Shift in Reaction Functions of Commercial and OSS as after Sale Services Increases in Case of Weak Network Effects

20 20 Shift in Reaction Functions of Commercial and OSS as after Sale Services Increases in Case of Strong Network Effects

21 21 Proposition 2  การบริการหลังการขายที่มากขึ้น ส่งผลให้ระดับการป้องกันการละเมิด ลิขสิทธิ์ลดลงหากผลกระทบ ภายนอกของเครือข่ายอยู่ในระดับต่ำ หรือ แต่จะทำให้ระดับการป้องกันการ ละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นหากผลกระทบ ภายนอกของเครือข่ายอยู่ในระดับสูง

22 22 Effects of an increase in benefit of using open source software

23 23 Effects of an increase in degree of network externalities  ผลกระทบภายนอกของ เครือข่ายที่แรงขึ้น ส่งผลให้ ระดับการแข่งขันด้านราคา ระหว่างผู้ผลิตทั้งสองระบบ เข้มข้นขึ้น

24 24 Summary of Comparative Statics  Note: * denotes that the sign is depending on degree of combined network externalities either it is or

25 25 Conclusions  การดำรงอยู่ของซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ มีผลต่อกลยุทธ์และการแข่งขัน  ในบางกรณีผู้ผลิตอาจส่งเสริมให้มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อแข่งขันกับซอฟแวร์ ระบบเปิด หากพบว่าประโยชน์ที่ ผู้บริโภคได้รับจากการใช้ซอฟแวร์ระบบ เปิดอยู่ในระดับที่สูงมากพอ ซึ่งเป็นจริง แม้ในกรณีที่ต้นทุนในการป้องกันการ ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป

26 26 Conclusions (cont.)  หากผลกระทบภายนอกของเครือข่ายมีผล เล็กน้อยต่อความต้องการของผู้บริโภค เมื่อ ระดับการบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นผู้ผลิต ซอฟแวร์ระบบปิดมีแรงจูงใจที่จะขึ้นราคา สินค้าและเพิ่มระดับการป้องกันการละเมิด ลิขสิทธิ์เพื่อทำกำไรสูงสุด  หากผลกระทบภายนอกเครือข่ายมีผลมาก ต่อความต้องการของผู้บริโภค เมื่อระดับการ บริการหลังการขายเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตซอฟแวร์ ระบบปิดมีแรงจูงใจที่จะยอมให้มีการละเมิด ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของตนเพื่อรักษาอำนาจ ตลาดของตนไว้

27 27 Shortcoming and Limitations  แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาไม่ได้ แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ระหว่างผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดและ ซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์  แบบจำลองนี้ละเลยผลกระทบบาง ประการของผลกระทบภายนอกของ เครือข่าย เช่น switching cost และ lock-in effect  แบบจำลองไม่ได้ศึกษาด้านพลวัตร ของตลาดซอฟแวร์

28 28 Thank You


ดาวน์โหลด ppt 1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ ระบบปิดและ ระบบเปิด นัยยะต่อการละเมิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google