งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Real Estate Economics Prepared by Dichapong P. Thammasat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Real Estate Economics Prepared by Dichapong P. Thammasat University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Real Estate Economics Prepared by Dichapong P. Thammasat University

2 Demand Consumer Goods เช่นความต้องการบ้าน และ ที่อยู่อาศัย มักแปรผันตามจำนวนประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งโรงงาน และที่ตั้งทางการค้า Capital Goods คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการลงทุน เช่น อัตราดอกเบี้ย, ผมตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ, สภาพตลาดของอสังหาริมทรัพย์

3 Supply Time ระยะเวลาในการก่อสร้าง และระยะเวลาของวงจรธุรกิจ หากเป็นเวลานาน Supply จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรม - การมี Supply คงเหลือจำนวนมาก - Supply ขาดแคลน 2. Location Supply ต่างสถานที่ไม่สามารถทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์ เกิดจากลักษณะเฉพาะทางอสังหาริมทรัพย์ 3. Change อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงได้ยาก จากปัจจัยด้านกฎระเบียบและการวางผังเมือง

4 Public Policies กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ การเข้าแทรกแซงของรัฐ
ภาษีและค่าธรรมเนียมการบำรุงท้องที่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นโยบายเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนและการขยายตัวของเมือง

5 Why do cities exist?

6 แนวคิดทางสังคมศาสตร์
Cities prevent isolation ถ้าคุณอยู่ภายในหุบเขาที่ห่างจากสถานที่อื่น ๆ และไม่มีทางติดต่อคุณต้องการอะไร ต้องการเพื่อน? ต้องการแฟน? จะแย่ขนาดไหน ถ้าคุณอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากบุคคลภายนอกกับคนที่คุณไม่ได้รัก หรือกับคนที่คุณเกลียด มนุษย์ต้องการเมือง เพราะไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยว

7 แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
จะไม่เกิดเมืองถ้า No Scale of Economy in production - ไม่ว่าจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าใด ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าคงที่ - ผู้คนไม่เกิดความถนัดมากขึ้น (Learning curve) จากการผลิตสินค้าซ้ำ 2) No scale economies in transportation - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมาก ๆ ทำให้ต้นทุนโดยรวมแพงกว่าทำเองที่บ้าน - มีอุปสรรคทางกายภาพในการเดินทาง เมืองเกิดเนื่องจากมีปัจจัย 2 ข้อเบื้องต้น และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน

8 ทำไมถึงเกิดการแลกเปลี่ยน
คนที่อยู่ในแต่ละสถานที่มีความชำนาญ (Labor skills) ที่แตกต่างกัน และเลือกผลิตของที่ตนเองมีความชำนาญ เมืองแต่ละเมืองมีภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่ต่างกัน ทำให้สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ต่างกัน สถานที่แต่ละสถานที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ต่างกัน

9 การขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงเมื่อ
มีการขนส่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งเที่ยว มีการขนส่งในระยะทางที่ยาวขึ้นต่อหนึ่งเที่ยว 2) การแลกเปลี่ยนและการขนส่งจะได้รับความสะดวกสบาย โดย พ่อค้าคนกลาง (middlemen). ผู้ทำการแลกเปลี่ยนยอมเสียสละผลผลิตของตนเอง ให้เป็นค่าจ้างพ่อค้าคนกลางในการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและขนส่ง พ่อค้าคงกลาง รวมตัวกันเป็นศูนย์กลางทางการค้า และ ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการขนส่ง

10 กำเนิดเมือง 6) ศูนย์กลางทางการค้าก่อให้เกิด การจ้างงาน
7) คนที่ได้รับการจ้างงานมักอยู่อาศัยใกล้กับที่ทำงาน เพื่อที่จะลดภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของตนเอง ผู้ทำงานเหล่านั้นก็จะพยายามแย่งซื้อที่ดินบริเวณที่ใกล้ที่ทำงาน ทำให้ที่ดินบริเวณจุดศูนย์กลางแพงขึ้น ผู้ที่ไม่สามารถแย่งซื้อที่ดินที่แพงได้ ก็จะอยู่อาศัยไกลออกไปจากจุดศูนย์กลาง (Central Business District) 9) เมื่อราคาที่ดินบริเวณจุดศูนย์กลางมากขึ้น คนอีกกลุ่มหนึ่งยังอยากจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางนั้น โดยยอมที่จะมีพื้นที่ใช้สอยลดน้อยลง 10) เมื่อพื้นที่ใช้สอยต่อประชากรหนึ่งคนลดน้อยลง ก่อให้เกิดความหนาแน่ของประชากร (Population Density) โดยยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางเมือง ยิ่งมีความหนาแน่ของประชากรเพิ่มมากขึ้น

11 เมือง (Cities) The Cities is a place with relatively high population density. ชื่อใดต่อไปนี้ที่คุณถือว่าเป็น เมือง (Cities) Bangkok Phuket Tokyo Osaka Sidney Canberra Los Angeles Silicon Valley

12 Localization VS Urbanization Economies
Localization Economies: Firms in the same industry clustering in the same location Urbanization Economies: Firms from different industries locating in the same location.

13 Localization Economies: Firms’ perspectives
Sharing Input Suppliers Input demand of an individual firm is not large enough to exploit the scale of economies Transportation input are relatively high Sharing a labor pool Flexibility of hiring matching Sharing information: Knowledge Spillovers


ดาวน์โหลด ppt Real Estate Economics Prepared by Dichapong P. Thammasat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google