งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบ ปิดและ ระบบเปิดและระดับการป้องกันการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบ ปิดและ ระบบเปิดและระดับการป้องกันการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบ ปิดและ ระบบเปิดและระดับการป้องกันการ ละเมิดลิขสิทธิ์

2 2 Market Share for Top Software Web Servers across All Domains: August 1995 - October 2006 Source: Netcraft: October 2006 Web Server Survey.

3 3 Market Share of Operating Systems Used by Computers Running Public Internet Web Sites, June 2001 Source: Netcraft: June 2001 Web Server Survey.

4 4 Network Externalities  Network Externalities หรือ ผลกระทบ ภายนอกของเครือข่าย หมายถึง ผลกระทบทางด้านบวกของการ บริโภคสินค้าหรือบริการ อัน เนื่องมาจากการที่มีการขยาย เครือข่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือสภาวการณ์ที่มูลค่าต่อหน่วย ของสินค้าเพิ่มขึ้น จากการที่มีการ คาดการณ์ (expectation) ว่าจำนวน ของผู้ใช้สินค้านั้นจะเพิ่มขึ้น

5 5  ศึกษากลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา แบบ Bertrand ระหว่างซอฟแวร์ระบบปิด และระบบเปิดโดยคำนึงถึงซอฟแวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์และผลกระทบภายนอก ของเครือข่ายในตลาดซอฟแวร์  ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างที่ทำให้ซอฟแวร์ ระบบปิด ระบบเปิด และซอฟแวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ดำรงอยู่ในตลาด  ศึกษาผลกระทบของซอฟแวร์ละเมิด ลิขสิทธิ์ต่อพฤติกรรมของผู้ผลิต ซอฟแวร์ระบบปิดและระบบเปิด Objectives

6 6 Theoretical Model General Setting and Assumptions Assumptions

7 7  High-type market 0 1 0 1 Commercial Software (C)OSS (O)  Low-type market 0 1 0 1 Pirate software (P) OSS (O) Software Providers

8 8 Equilibrium of the model  Two-stage game Stage 1: ผู้ผลิตซอฟแวร์ตั้งราคา สินค้าของตน Stage 1: ผู้ผลิตซอฟแวร์ตั้งราคา สินค้าของตน Stage 2: ผู้บริโภคตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าจากข้อมูล ราคาที่ได้รับ (p C,p O ) Stage 2: ผู้บริโภคตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าจากข้อมูล ราคาที่ได้รับ (p C,p O )

9 9 Equilibrium of the model (cont.) Max. Profit Max. Utility for given prices qiqi Equilibrium Producer Consumer

10 10 Consumers’ Decision Linear City of High Type Market

11 11 Consumers’ Decision (cont.) Linear City of Low Type Market

12 12  Assumption 1: The network externalities parameter is in the range of

13 13 Firms’ Decision  Commercial firm  Reaction function

14 14 Firms’ Decision (cont.)  OSS provider  Reaction function

15 15 Reaction Functions of Commercial and Open Source Software

16 16 Range of Benefit of Using OSS (b)

17 17 Proposition 1  ผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดจะ ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของ สินค้าตนเมื่อผู้บริโภคได้รับ ประโยชน์จากการใช้ซอฟแวร์ ระบบเปิดไม่มากนัก แต่จะยอม ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าของ ตน หากผู้บริโภคได้รับประโยชน์ จากการใช้ซอฟแวร์ระบบเปิดใน ระดับที่สูง

18 18 Comparative Statics Analysis

19 19 Effects of an increase in after sale services

20 20 Shift in Reaction Functions of Commercial and OSS as after Sale Services Increases in Case of Weak Network Effects

21 21 Shift in Reaction Functions of Commercial and OSS as after Sale Services Increases in Case of Strong Network Effects

22 22 Proposition 2  การบริการหลังการขายที่มากขึ้น ส่งผลให้ระดับการป้องกันการละเมิด ลิขสิทธิ์ลดลงหากผลกระทบภายนอก ของเครือข่ายอยู่ในระดับต่ำ หรือ แต่จะทำให้ระดับการป้องกันการ ละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นหากผลกระทบ ภายนอกของเครือข่ายอยู่ในระดับสูง

23 23 Effects of an increase in benefit of using open source software

24 24 Effects of an increase in degree of network externalities  ผลกระทบภายนอกของ เครือข่ายที่แรงขึ้น ส่งผลให้ ระดับการแข่งขันด้านราคา ระหว่างผู้ผลิตทั้งสองระบบ เข้มข้นขึ้น

25 25 Summary of Comparative Statics  Note: * denotes that the sign is depending on degree of combined network externalities either it is or

26 26 Conclusions  การดำรงอยู่ของซอฟต์แวร์ละเมิด ลิขสิทธิ์มีผลต่อกลยุทธ์และการ แข่งขัน  ในบางกรณีผู้ผลิตอาจส่งเสริมให้มี การละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อแข่งขันกับ ซอฟต์แวร์ระบบเปิด หากพบว่า ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้ ซอฟต์แวร์ระบบเปิดอยู่ในระดับที่สูง มากพอ ซึ่งเป็นจริงแม้ในกรณีที่ ต้นทุนในการป้องกันการละเมิด ลิขสิทธิ์อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป

27 27 Conclusions (cont.)  กลยุทธ์ที่ไม่ใช่ราคาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ในการแข่งขัน  หากผลกระทบภายนอกของเครือข่ายมี ผลเล็กน้อยต่อความต้องการของ ผู้บริโภค การให้บริการหลังการขายที่ เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดมี แรงจูงใจที่จะขึ้นราคาสินค้าและลดระดับ การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อทำ กำไรสูงสุด  หากผลกระทบภายนอกเครือข่ายมีผล มากต่อความต้องการของผู้บริโภค การ ให้บริการหลังการขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ ผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบปิดมีแรงจูงใจที่จะ ขึ้นราคาสินค้าและเพิ่มระดับการป้องกัน การละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อทำกำไรสูงสุด

28 28 Shortcoming and Limitations  แบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาไม่ได้ แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ระหว่างผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปิด และซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์  แบบจำลองนี้ละเลยผลกระทบบาง ประการของผลกระทบภายนอกของ เครือข่าย เช่น switching cost และ lock-in effect  แบบจำลองไม่ได้ศึกษาด้านพลวัตร ของตลาดซอฟต์แวร์


ดาวน์โหลด ppt 1 Competition Strategy between Proprietary and Open Source Software and Intensity of Piracy Monitoring การแข่งขันระหว่างซอฟแวร์ระบบ ปิดและ ระบบเปิดและระดับการป้องกันการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google