งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Zhang Hongju 542132001 For พุทธวรรณ ขันต้นธง. ความเป็นมาและที่มา " หมู่บ้านถวาย " หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศ ไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Zhang Hongju 542132001 For พุทธวรรณ ขันต้นธง. ความเป็นมาและที่มา " หมู่บ้านถวาย " หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศ ไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Zhang Hongju 542132001 For พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 ความเป็นมาและที่มา " หมู่บ้านถวาย " หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศ ไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และ เป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ เป็น หมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับใน คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้า จนเป็นที่รู้จัก ไปทั่วโลก

3 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ " บ้านถวาย " เป็นแหล่งศิลปหัตถกรรมชั้นยอดของเมือง เชียงใหม่ ที่สร้างผลงานไม้แกะมากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและ ต่างประเทศ อันเป็นสถานที่ที่นำมา ซึ่งชื่อเสียงของชาวบ้านถวาย และเมื่อกล่าวถึง “ งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์ จากไม้ ” บุคคลทั่วไปทุกคนจะต้องนึกถึง “ บ้านถวาย ” อำเภอหาง ดง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเหตุว่า งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรือ งานประดิษฐ์จากไม้ ของบ้านถวายนั้น เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มี คุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน มีความสวยงาม ประณีต และ เป็นงานที่ทำขึ้นด้วยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา จนเป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และด้วย เหตุผลนี้ ในปี พ. ศ.2547 จากนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล ของรัฐบาล บ้านถวายได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็น “ หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ ” ของประเทศ ความเป็นมาและที่มา

4 โจทย์วิจัย ทำอย่างไรถึงสามารกให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีน ค้นคว้าสินค้าศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักที่ต้องการอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิผล

5 วัตถุประสงค์งานวิจัย การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวายเพื่อจัดทำเป็นคู่มือสินค้างานศิลปหัตถกรรมไม้ แกะสลักสำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีน

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

7 การอ้างอิง http://www.thaipackagetour.com http://www.thaipackagetour.com อ. พุทธวรรณ ขันต้นธง. หลักการการวิจัยการจัดการ ความรู้. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2554.


ดาวน์โหลด ppt Zhang Hongju 542132001 For พุทธวรรณ ขันต้นธง. ความเป็นมาและที่มา " หมู่บ้านถวาย " หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศ ไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google