งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละ จังหวัด จัดทำโดย นาย อิศรา รักขันแสง เลขที่ นางสาว ศิริลักษณ์ ระหว้า เลขที่ 32 นางสาว สรินยา ราชมนตรี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละ จังหวัด จัดทำโดย นาย อิศรา รักขันแสง เลขที่ นางสาว ศิริลักษณ์ ระหว้า เลขที่ 32 นางสาว สรินยา ราชมนตรี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละ จังหวัด จัดทำโดย นาย อิศรา รักขันแสง เลขที่ นางสาว ศิริลักษณ์ ระหว้า เลขที่ 32 นางสาว สรินยา ราชมนตรี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อ. ชมัยพร โคตร โยธา

2 2. แนวคิด จำนวน 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์ 1. ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน สถานที่องเที่ยวในประเทศไทย แต่ล่ะจังหวัด เป็นสถานที่ ที่ สวยงามมาก และมี นักท่องเที่ยวมาดูชมมากมาย และแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ก็ จะมีวัฒนธรรมต่าง ๆ ช่วยดึงดูด นักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศไทย หน้าอยู่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ สวยงาม และมีชาวต่างชาติเข้า มาเที่ยวชมมากมาย

3 3. ที่มา http://www.relaxzy.com สถานที่ท่องเที่ยว - ภาคเหนือ - ภาคกลาง - ภาคอีสาน - ภาคตะวันออก - ภาคใต้ http://www.relaxzy.com สถานที่ท่องเที่ยว - ภาคเหนือ - ภาคกลาง - ภาคอีสาน - ภาคตะวันออก - ภาคใต้

4 4. ความสำคั ญ ทำให้รู้ว่าประเทศไทยมี สถานที่ท่องเที่ยว และมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ล้ำเลิศ มีความเชื่อเกี่ยวกับ ประเพณี ทำให้นักท่องเที่ยวอยาก ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อ

5 5. เหตุผลที่เลือก โครงงานนี้ เพราะประเทศไทยในแต่ละภาคแต่ ละจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มี วัฒนธรรมที่ล้ำเลศ และมีภูมิปัญญา ชาวบ้าน ที่เป็นงานประดิษฐ์ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ 6. ความสำคัญของ โครงงาน เป็นแหล่งความรู้ ที่ทุกคนสามารถ เข้ามาอ่านและเข้ามาศึกษาได้ ที่เกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเทศของ แต่ละจังหวัด แต่ละภาคของประเทศไทย

6 7. ผลที่ได้ของ โครงงานเรื่องนี้ ทำให้แต่ภาค แต่ละจังหวัดมีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวสถานที่ ท่องเที่ยวของไทย มากมาย 8. ผลที่ได้จาก การศึกษา เรื่องนี้จะเป็นการเพิ่มเติมและ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ให้มาเที่ยวชมสถานที่ ท่องเที่ยว เช่นถ้าเป็นชาวไทยก็จะเป็น เที่ยวไทย คลึกคลื้น เศษรฐกิจไทยคึกคัก ส่วนชาวต่างชาติก็จะเป็นการมาพักผ่อนใน ประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวของไทยก็จะเป็นที่รู้จัก ของคนทั่วโลก เรื่องนี้จะเป็นการเพิ่มเติมและ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ให้มาเที่ยวชมสถานที่ ท่องเที่ยว เช่นถ้าเป็นชาวไทยก็จะเป็น เที่ยวไทย คลึกคลื้น เศษรฐกิจไทยคึกคัก ส่วนชาวต่างชาติก็จะเป็นการมาพักผ่อนใน ประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวของไทยก็จะเป็นที่รู้จัก ของคนทั่วโลก

7 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแสดงให้เห็นถึงขณพธรรมเนียมประเพณี ไทย ๒. ทำให้ทราบว่าภาคใดของไทยมี นักท่องเที่ยวมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละ จังหวัด จัดทำโดย นาย อิศรา รักขันแสง เลขที่ นางสาว ศิริลักษณ์ ระหว้า เลขที่ 32 นางสาว สรินยา ราชมนตรี เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google