งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หน่วยการเรียนที่ 5 2 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถาบัน 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็น บุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็น เหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หน่วยการเรียนที่ 5 2 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถาบัน 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็น บุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็น เหตุการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 หน่วยการเรียนที่ 5

3 2 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถาบัน 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็น บุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็น เหตุการณ์ ประเภทของแหล่ง สารสนเทศ

4 3 แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถาบัน  คือ สถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดหา รวบรวม วัสดุสารสนเทศประเภท ต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หอจดหมายเหตุ

5 4ห้องสมุด  เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศ ทั้งประเภทสื่อตีพิมพ์และสื่อไม่ ตีพิมพ์ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ บริหารงาน และมีบริการต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ห้องสมุด  ห้องสมุด มีหน้าที่ในการให้ การศึกษา ให้ความรู้ข่าวสาร ให้ ความบันเทิง ให้ความจรรโลงใจ และเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีแก่ ผู้ใช้บริการ

6 5 ประเภทของ ห้องสมุด  ห้องสมุดโรงเรียน (School Libraries)  ห้องสมุดวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย (Academic Libraries)  ห้องสมุดประชาชน (Public Libraries)  ห้องสมุดเฉพาะ (Special Libraries)  หอสมุดแห่งชาติ (National Libraries)

7 6 1. ห้องสมุดโรงเรียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนใน โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดย ให้บริการแก่ อาจารย์และ นักเรียน ห้องสมุดมีการจัดหา และรวบรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ ไว้ ด้วย จึงทำให้มีชื่อเรียก แตกต่างกันไป เช่น ศูนย์วัสดุ การสอน ศูนย์วัสดุการเรียน ศูนย์สื่อการศึกษา ซึ่งหมายรวม งานห้องสมุดกับหน่วยสื่อโสต ทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน

8 7 2. ห้องสมุดวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย  จัดตั้งขึ้นใน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บริการ แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ห้องสมุดประเภทนี้เป็นเครื่องมือ ในการสอนเป็นแหล่งเพิ่มพูน ความรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริม การค้นคว้าวิจัยขั้นสูงของ นักศึกษาและอาจารย์

9 8 เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยซึ่งทำ หน้าที่ รวบรวมจัดหา จัดเก็บ และ ให้บริการสารสนเทศในทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่ การ เรียน การสอน การวิจัย การทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม และการ ให้บริการแก่ชุมชน สำนักวิทยบริการ

10 9 3. ห้องสมุดประชาชน  คือ แหล่งสารสนเทศที่ให้บริการ แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยไม่คิด ค่าบริการ เป็นแหล่งบริการ การศึกษานอกระบบแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน การ ค้นคว้า ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ ห้องสมุดประชาชนจึงเปรียบเสมือน มหาวิทยาลัยของประชาชน ให้ ประชาชนมีโอกาสศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองตลอดชีวิตโดย

11 10 4. ห้องสมุดเฉพาะ  คือแหล่งสารสนเทศที่จัดตั้งขึ้นใน หน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ สถาบันการ ค้นคว้าวิจัย สำนักงาน องค์การ บริษัท ธนาคาร หรือสมาคมวิชาชีพ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อ ให้บริการสารนิเทศเฉาะสาขาวิชา แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ห้องสมุดกรม ส่งเสริมการเกษตร ห้องสมุด ชาวสวนของธนาคารกรุงเทพ เป็น ต้น

12 11 ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์

13 12 5. หอสมุดแห่งชาติ  คือ ห้องสมุดที่จัดทำขึ้นใน ชาติให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไป เพื่อการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต หอสมุดแห่งชาติ ท่า วาสุกรี The British Library

14 13 แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถานที่  คือ แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ จริงหรือสถานที่จำลองซึ่งผู้ใช้สามารถ ไปศึกษาหาความรู้จากตัวสถานที่ เหล่านั้นได้ เช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ไร่นาสวนผสม และเมืองโบราณ เป็น ต้น แหล่งประเภทนี้มีประโยชน์ต่อ การศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง เพราะบุคคล จะได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง สารสนเทศ

15 14  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รอบรู้ในสาขา ต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาวิชาจะ มีผลงานเป็นสารสนเทศในรูปแบบ ต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้ด้วย ตนเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ไม่มี ผลงานในลักษณะของวัสดุ สารสนเทศ ผู้ต้องการสารสนเทศ จากผู้เชี่ยวชาญประเภทหลังนี้ต้อง ไปพบปะสนทนาหรือสอบถามจาก ผู้เชี่ยวชาญนั้นโดยตรงจึงจะได้ สารสนเทศที่ต้องการ เช่น นักปราชญ์ ราชบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญา ชาวบ้าน แหล่งสารสนเทศที่เป็น บุคคล

16 15  เป็นแหล่งสารสนเทศในเรื่องนั้นๆ และ จัดเป็นแหล่งสารสนเทศประเภทปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ กิจกรรม ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น "14 ตุลา " ในปี พ. ศ. 2516 “ เหตุการณ์ 911” หรือ การก่อการร้ายตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์ การจัดกิจกรรม งานมหกรรม งานบุญ ประเพณี หรือการประชุมการสัมมนาใน เรื่องต่างๆ เป็นต้น แหล่งสารสนเทศที่เป็น เหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt 1 หน่วยการเรียนที่ 5 2 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถาบัน 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็น บุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็น เหตุการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google