งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ นโยบายและทิศทางการ พัฒนามุม มสธ. ใน ห้องสมุดประชาชน กศน. โดย วัชรินทร์ จำปี รอง เลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ นโยบายและทิศทางการ พัฒนามุม มสธ. ใน ห้องสมุดประชาชน กศน. โดย วัชรินทร์ จำปี รอง เลขาธิการ กศน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ นโยบายและทิศทางการ พัฒนามุม มสธ. ใน ห้องสมุดประชาชน กศน. โดย วัชรินทร์ จำปี รอง เลขาธิการ กศน.

2 นโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2554 1. ด้านการศึกษานอกระบบ 1.1 ส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 1.4 การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน 1.5 การประกันคุณภาพ สถานศึกษา 1.6 การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ 1.7 การศึกษาทางไกล

3 2. ด้านการศึกษาตาม อัธยาศัย 2.1 การส่งเสริมการอ่าน - พัฒนาความสามารถในการอ่าน ของประชาชน - ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน - ส่งเสริมให้มีบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน 2.2 พัฒนาห้องสมุดประชาชน - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ - ขยายการให้บริการ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย 2.3 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

4 สภาพและภารกิจของ ห้องสมุดประชาชน กศน. 1. เป็นห้องสมุดของ สถานศึกษา กศน. ให้บริการ แก่นักศึกษา กศน. บุคลากร กศน. และประชาชนทั่วไป 2. มุม มสธ. ในห้องสมุด ประชาชน กศน. ( ระดับจังหวัด ) ให้บริการแก่ นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป

5 แนวทางการพัฒนา ห้องสมุดประชาชน กศน. 1. พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพการให้บริการ - เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ - สื่อ - พัฒนาบุคลากร 2. ขยายการให้บริการเชิงรุก - ห้องสมุดประชาชนอำเภอ - กศน. ตำบล - มุมหนังสือประจำหมู่บ้าน / ชุมชน - ห้องสมุดเคลื่อนที่

6 สภาพทั่วไป มุม มสธ. ในห้องสมุด ประชาชน แหล่งข้อมูล จากการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ / เขียนรายงานของบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 10 แห่ง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน สิงห์บุรี ปทุมธานี นครปฐม สิงห์บุรี ปทุมธานี นครปฐม เพชรบุรี ตราด สงขลา เพชรบุรี ตราด สงขลา นราธิวาส นราธิวาส

7

8

9

10

11 1. สภาพผู้ใช้บริการ 1.1 มีผู้ใช้บริการวันละ ประมาณ 10 – 40 คน 1.2 กลุ่มผู้ใช้บริการ - นักศึกษา มสธ. - นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ - ครู อาจารย์ - ประชาชนทั่วไป - นักเรียน นักศึกษา ขั้น พื้นฐาน

12 2. สภาพ สื่อ 2. สภาพ สื่อ 2.1 สื่อ จำนวน / เก่า / ใหม่ 2.2 ขนาดของหนังสือ ( ส่วนใหญ่ เกินมาตรฐาน 2.3 เทปเสียง / แผ่น DC / DVD 2.4 แบบฝึกหัด 2.5 ระบบข้อมูลทะเบียน / มสธ. / กศน. (PLS) 3. สภาพชั้นวางสื่อ 3. สภาพชั้นวางสื่อ 3.1 ชั้นเหล็กที่ มสธ. จัดให้ 3.2 ชั้นที่ห้องสมุดจัดหาเอง

13 4. สภาพการให้บริการ 4. สภาพการให้บริการ 4.1 อ่าน / ค้นคว้าภายใน ห้องสมุด 4.2 ยืมไปอ่าน / ค้นคว้านอก ห้องสมุด 4.3 การประชาสัมพันธ์ / การ รับสมัครนักศึกษา มสธ. 4.4 การดูแลรักษา / ซ่อม หนังสือ 5. สภาพบุคลากร 5.1 บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด 5.2 อาสาสมัคร

14 ทิศทางการพัฒนามุม มสธ. ใน ห้องสมุดประชาชน กศน. 1. พัฒนาสื่อ ทั้งสื่อ อิเลคทรอนิกส์ และ สิ่งพิมพ์ 2. เพิ่มปริมาณสื่อ 3. ขยายการให้บริการ - ห้องสมุดประชาชน อำเภอ - กศน. ตำบล 4. พัฒนาบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ นโยบายและทิศทางการ พัฒนามุม มสธ. ใน ห้องสมุดประชาชน กศน. โดย วัชรินทร์ จำปี รอง เลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google