งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อ ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อ ระบบเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อ ระบบเศรษฐกิจ

2 ข้อมูลที่น่าสนใจ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ปี 2005 อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั่วโลกมีมูลค่า ถึง 424.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสัดส่วนตัวเลขจาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน รวมกันคิดเป็น 40% ตัวเลขจีดีพีจากอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรรค์ของ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ คิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพีรวมของ ประเทศ 11.12% และ 8.6% ตามลำดับ

3 ข้อมูลที่น่าสนใจ อัตราการเติบโต ระหว่างปี 2001-2005 อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่า 8.7% ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราการเติบโตอยู่ระหว่าง 5-20% ต่อปี การจ้างงาน อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้สร้างให้เกิดการจ้าง งานทั่วโลกมากขึ้นด้วยอัตราการเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรม อื่นถึง 50% โดยมีสัดส่วนการจ้างงาน 5.8% ในสหรัฐอเมริกา และ 9% ในอังกฤษ ( ข้อมูลปี 2007)

4 Creative Economy ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการและ อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ทักษะ และ เทคโนโลยีมาผสมผสานกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อ ผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “ มูลค่า ” และ “ คุณค่า ” ซึ่ง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้ ผลของการประสานภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิด สร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง ปัญญา การให้ต้นแบบทางสุนทรียะแก่สินค้าและบริการ ถือ เป็นส่วนสำคัญในการให้ความหมายเชิงศิลปะ และทรัพย์สิน ทางวัฒนธรรม ในปัจจุบันสินค้าและบริการเหล่านี้ ถือเป็น กุญแจสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจระดับนานาชาติ

5 อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิด สร้างสรรค์ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายได้ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี ทำให้บุคคลและ ประเทศเล็กๆสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

6 ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขัน จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม จีน และอินเดีย ที่ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าด้วย ต้นทุนที่ถูกกว่าและด้วยกำลังผลิตที่มากกว่า แต่ยังมีการลงทุนในเทคโนโลยีและ การศึกษาที่ดีกว่าอีกด้วย

7 ศตวรรษที่ 19 คือยุคทองของยุโรป อันเป็นผลมาจากการ ปฏิวัติอุตสาหกรรม ศตวรรษที่ 20 คือยุคทองของสหรัฐอเมริกา ด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในศตวรรษที่ 21 นี้กำลังจะเป็นยุคทองของเอเชีย กับ การสร้างประชากรรุ่นใหม่จำนวนมากเพื่อลงแข่งขันใน เศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ มีการลงทุนอย่าง เห็นได้ชัด ในการศึกษาสายการออกแบบและเทคนิค ประเทศจีนผลิตนักศึกษาสายการออกแบบความคิด สร้างสรรค์และวิศวกรรมจำนวนต่อปีมากกว่าสหรัฐอเมริกา ถึง 8 เท่า ส่วนอินเดียก็มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จด้าน ดังกล่าวมากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 5 เท่า

8 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของ อนาคตที่ท้าทายข้างหน้านี้ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และการลงทุนของพวกเราใน วันนี้

9 สภาพในปัจจุบัน สินค้าและบริการของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐาน ของการผลิตต้นทุนต่ำ ปริมาณมาก กำไรน้อย ไม่ค่อยมีการ ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการค้นคว้าทาง นวัตกรรมเทคโนโลยี นอกจากนี้ การออกแบบและความคิด สร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการตระหนักถึงความสำคัญในการ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ แต่ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน การออกแบบและความคิด สร้างสรรค์ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายทาง เศรษฐกิจในหลายๆประเทศ ด้วยงานออกแบบและความคิด สร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

10 รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกจึงกำลังผลักดันการ ดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง ทำไมจีนต้องเปลี่ยนโรงงานเก่าให้เป็นศูนย์ความคิด สร้างสรรค์ พื้นที่ 798 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งพื้นที่เพื่อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry Zone) ในเมืองปักกิ่ง รวมทั้งเมืองเซี่ยงไฮ้ เซิน เจิ้น ชิงเต่า และเมืองอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ ลงทุนทั้งหมด

11 เหตุที่รัฐบาลยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเปลี่ยนเมือง อุตสาหกรรมเหล่านี้ไปสู่เขตเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิด สร้างสรรค์ ด้วยเพราะตระหนักว่า แม้ประเทศจีนจะส่งออก รองเท้าได้ถึง 6.9 พันล้านคู่ให้กับ 200 ประเทศทั่วโลก แต่ ทว่ารองเท้าที่ตีตรา ‘Made in China’ กลับไม่ได้มีมูลค่า มากนัก ซ้ำยังถูกกล่าวถึงในฐานะสินค้าราคาถูกที่เข้าไปทุ่ม ตลาดในประเทศต่างๆ จนถูกกีดกันจากประเทศผู้นำเข้าอีก ด้วย การสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจที่ประเทศจีนกำลังมุ่งไปสู่ในเร็ววันนี้

12 The Creative Industries Advertising Architecture Art & Antiques Designer fashion Video film and photography Music The visual and performing arts Publishing Software, computer games and electronic publishing Radio and TV Tourism

13 ทำอย่างไร หาทางปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ ใช้ทุนทาง ปัญญา พัฒนาทักษะของตัวเอง สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ผสมผสานเทคโนโลยี หรือจัดการสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วใหม่ โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป สัดส่วนในระบบเศรษฐกิจ 10% ภาคเกษตรกรรม 30-40% ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 50% ภาคการบริการ

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อ ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google