งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ๑.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ( ง ๑. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๒ ) ๒.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ ทำงาน ( ง ๑. ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดช่วงชั้น ๑.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ( ง ๑. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๒ ) ๒.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ ทำงาน ( ง ๑. ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัดช่วงชั้น ๑.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ( ง ๑. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๒ ) ๒.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ ทำงาน ( ง ๑. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๖ ) ๓.ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงาน อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ( ง ๑. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๗ )

3 ๒. งาน ดอกไม้สด ๓. งาน แกะสลัก ๔. งาน เครื่องปั้นดินเผา ๕. งานจักสาน ๑. งาน ใบตอง

4 รู้จักงาน เอกลักษ ณ์ไทย ประเภท ของงาน ประดิษฐ์ที่ เป็น เอกลักษ ณ์ไทย ข้อควร คำนึงใน การทำงาน ประดิษฐ์ที่ เป็น เอกลักษณ์ ไทย หลักการ ออกแบบ งาน ประดิษฐ์ที่ เป็น เอกลักษณ์ ไทย คุณค่า ของงาน ประดิษฐ์ทึ่ เป็น เอกลักษ ณ์ไทย งานประดิษฐ์ของใช้ ที่เป็นเอกลักษณ์ ไทย งาน ใบตอง งาน ดอกไม้สด

5 คุณค่า ของงาน ประดิษฐ์ที่ เป็น เอกลักษ ณ์ไทย สะท้อน ให้ เห็น ภูมิ ปัญญา ของ ชาวบ้าน สะท้อน ให้เห็น คุณค่า ทาง ศิลปะและ ความ สวยงาม สะท้อนให้ เห็น คุณค่า การ แสดงออก ทาง อารมณ์ และจิตใจ ช่วยให้ เกิด ความ สามัคคี ส่งเสริม ให้มีการ ใช้ ความคิด สร้างสรร ค์ สะท้อน ให้เห็น สภาพ ภูมิศาสต ร์ของ ท้องถิ่น

6 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็น เอกลักษณ์ไทย ๑. งาน ดอกไม้สด ดอกไม้ พุ่ม มาลัย เครื่อง แขวน ตกแต่ง ทั่วไป

7 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็น เอกลักษณ์ไทย ๒. งาน ใบตอง เป็นงาน ประดิษฐ์ ที่มีมาแต่อดีต โดยนำใบตอง มาทำเป็น ภาชนะใส่ อาหาร เช่น กระทง หรือใช้ ในประเพณีไทย ในงานต่าง ๆ เช่น บายศรี กระทงลอย เป็นงาน ประดิษฐ์ ที่มีมาแต่อดีต โดยนำใบตอง มาทำเป็น ภาชนะใส่ อาหาร เช่น กระทง หรือใช้ ในประเพณีไทย ในงานต่าง ๆ เช่น บายศรี กระทงลอย

8 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ไทย ๓. งาน แกะสลัก เป็นการแกะ หรือ สลักลายให้เกิดเป็น รูปทรงต่าง ๆลงบน พื้นผิววัสดุ ได้แก่ ๑. งานแกะสลักของ อ่อน ผักสด และ ผลไม้ ๒. งานแกะสลักไม้ เนื้ออ่อน เป็นการแกะ หรือ สลักลายให้เกิดเป็น รูปทรงต่าง ๆลงบน พื้นผิววัสดุ ได้แก่ ๑. งานแกะสลักของ อ่อน ผักสด และ ผลไม้ ๒. งานแกะสลักไม้ เนื้ออ่อน

9 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ไทย ๔. งาน เครื่องปั้นดินเผ า เป็นการนำ ดินเหนียว หรือ ดิน อื่น ๆ มาปั้นเป็นรูป แบบตามต้องการ ในสมัยก่อน ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ สอย ต่อมาได้ พัฒนามาเป็น ผลิตภัณฑ์เซรามิก และประดิษฐ์เป็น ชิ้นงานที่มีความ หลากหลาย เช่น ตุ๊กตาชาววัง แจกัน เป็นต้น

10 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ไทย ๕. งานจัก สาน เป็นงาน ที่ใช้วัสดุที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ย่านลิเภา ใบ ลาน ฯลฯ มา สาน สอด ทอ หรือถัก ทำ ให้เกิดเป็น ลวดลาย และ สามารถใช้ ประโยชน์ได้

11 ข้อคำนึงในการทำงานประดิษฐ์ที่เป็น เอกลักษณ์ไทย ๑.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวหกับงานประดิษฐ์ ที่สนใจ ๒.การนำชิ้นงานไปใช้ให้ เหมาะสมกับโอกาส และ สถานที่ ๓.การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือ ๔.ความปลอดภัยในการทำงาน ๑.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวหกับงานประดิษฐ์ ที่สนใจ ๒.การนำชิ้นงานไปใช้ให้ เหมาะสมกับโอกาส และ สถานที่ ๓.การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือ ๔.ความปลอดภัยในการทำงาน

12 หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ที่เป็น เอกลักษณ์ไทย การออกแบบ หมายถึงการคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสนองความ ต้องการของมนุษย์ ดังนั้น การออกแบบควรพิจารณาดังต่อไปนี้.- ๑.ความต้องการของผู้บริโภค ๒.หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ๓.คุณภาพของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ๔.วัสดุและกระบวนการผลิต ๕.คุณค่าของความงามของงานประดิษฐ์ การออกแบบ หมายถึงการคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสนองความ ต้องการของมนุษย์ ดังนั้น การออกแบบควรพิจารณาดังต่อไปนี้.- ๑.ความต้องการของผู้บริโภค ๒.หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ๓.คุณภาพของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ๔.วัสดุและกระบวนการผลิต ๕.คุณค่าของความงามของงานประดิษฐ์

13 ประเภทของ มาลัย มาลัยชายเดียว หรือ มาลัยข้อมือ มาลัย ชำร่วย มาลัย 2 ชาย

14 ตัวมาลัย มาลัย ซีก อุบะ ส่วนประกอบ ของมาลัย

15 บายศรีแบบ ต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดช่วงชั้น ๑.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ( ง ๑. ๑ ม. ๔ - ๖ / ๒ ) ๒.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ ทำงาน ( ง ๑. ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google