งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ สร้างสรรค์งานสวย ด้วยเอกลักษณ์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ สร้างสรรค์งานสวย ด้วยเอกลักษณ์ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ สร้างสรรค์งานสวย ด้วยเอกลักษณ์ไทย

2 ตัวชี้วัดช่วงชั้น สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒) มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖) ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๗)

3 ๔.งานเครื่องปั้นดินเผา
๑.งานใบตอง ๒.งานดอกไม้สด ๓.งานแกะสลัก ๔.งานเครื่องปั้นดินเผา ๕.งานจักสาน

4 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
รู้จักงานเอกลักษณ์ไทย ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ข้อควรคำนึงในการทำงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย คุณค่าของงานประดิษฐ์ทึ่เป็นเอกลักษณ์ไทย สร้างสรรค์งานสวยด้วยเอกลักษณ์ไทย งานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย งานใบตอง งานดอกไม้สด

5 รู้จักงานเอกลักษณ์ไทย
คุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางศิลปะและความสวยงาม สะท้อนให้เห็นคุณค่าการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจ ช่วยให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น

6 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
๑. งานดอกไม้สด ดอกไม้พุ่ม เครื่องแขวน มาลัย ตกแต่งทั่วไป

7 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
๒.งานใบตอง เป็นงานประดิษฐ์ ที่มีมาแต่อดีต โดยนำใบตองมาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร เช่นกระทง หรือใช้ในประเพณีไทย ในงานต่าง ๆ เช่น บายศรี กระทงลอย

8 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
๓.งานแกะสลัก เป็นการแกะ หรือสลักลายให้เกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆลงบนพื้นผิววัสดุ ได้แก่ ๑.งานแกะสลักของอ่อน ผักสด และ ผลไม้ ๒. งานแกะสลักไม้เนื้ออ่อน

9 ๔. งานเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ๔. งานเครื่องปั้นดินเผา เป็นการนำดินเหนียว หรือ ดินอื่น ๆ มาปั้นเป็นรูป แบบตามต้องการในสมัยก่อนประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้สอย ต่อมาได้พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก และประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลาย เช่น ตุ๊กตาชาววัง แจกัน เป็นต้น

10 ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
๕. งานจักสาน เป็นงานที่ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ย่านลิเภา ใบลาน ฯลฯ มาสาน สอด ทอ หรือถัก ทำให้เกิดเป็นลวดลาย และสามารถใช้ประโยชน์ได้

11 ข้อคำนึงในการทำงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวหกับงานประดิษฐ์ที่สนใจ การนำชิ้นงานไปใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส และสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ความปลอดภัยในการทำงาน

12 หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
การออกแบบ หมายถึงการคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ดังนั้น การออกแบบควรพิจารณาดังต่อไปนี้.- ความต้องการของผู้บริโภค หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ วัสดุและกระบวนการผลิต คุณค่าของความงามของงานประดิษฐ์

13 มาลัยชายเดียว หรือ มาลัยข้อมือ
ประเภทของมาลัย มาลัยชำร่วย มาลัย 2 ชาย มาลัยชายเดียว หรือ มาลัยข้อมือ

14 ส่วนประกอบของมาลัย ตัวมาลัย มาลัยซีก อุบะ

15 บายศรีแบบต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ สร้างสรรค์งานสวย ด้วยเอกลักษณ์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google