งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Globalization and the Law III 1 Actors บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ State and non-state actors 2 ภาวะของโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบัน 114/01/201312 Globalization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Globalization and the Law III 1 Actors บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ State and non-state actors 2 ภาวะของโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบัน 114/01/201312 Globalization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Globalization and the Law III 1 Actors บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ State and non-state actors 2 ภาวะของโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบัน 114/01/201312 Globalization and Law III

2 Actors in International Law บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ – รัฐ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ – รัฐ ความเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน(มองในมิติของ ผู้กระทำ) ทั้งรัฐกับรัฐ เอกชนกับเอกชน เอกชน กับรัฐ ความเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน(มองในมิติของ ผู้กระทำ) ทั้งรัฐกับรัฐ เอกชนกับเอกชน เอกชน กับรัฐ ในมิติทั้ง 4 ด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ วัฒนธรรม ในมิติทั้ง 4 ด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ วัฒนธรรม เหตุผลที่บุคคลต่างๆใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือ - เมื่อเครื่องมือที่มีกฎหมายภายใน ไม่ได้ผล เหตุผลที่บุคคลต่างๆใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือ - เมื่อเครื่องมือที่มีกฎหมายภายใน ไม่ได้ผล 214/01/201312 Globalization and Law III

3 องค์กรระหว่างประเทศ การเกิดขึ้นขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ การเกิดขึ้นขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มักอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐ มักอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐ พหุภาคี หรือทวิภาคี พหุภาคี หรือทวิภาคี United Nations United Nations GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  WTO (World Trade Organization) GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  WTO (World Trade Organization) IMF, World Bank, ADB IMF, World Bank, ADB ASEAN ASEAN FTA FTA 314/01/201312 Globalization and Law III

4 14/01/201312 Globalization and Law III4

5 สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nations - UN) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เป็น องค์การระหว่างประเทศที่กำเนิดขึ้นเป็นองค์การที่ สองต่อจากสันนิบาตชาติ (The League of Nations) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เป็น องค์การระหว่างประเทศที่กำเนิดขึ้นเป็นองค์การที่ สองต่อจากสันนิบาตชาติ (The League of Nations) มีสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงอยู่ 5 ประเทศ อันประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน (แทนที่สาธารณรัฐจีน) ฝรั่งเศส รัสเซีย (แทนที่ สหภาพโซเวียต) สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา มีสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงอยู่ 5 ประเทศ อันประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน (แทนที่สาธารณรัฐจีน) ฝรั่งเศส รัสเซีย (แทนที่ สหภาพโซเวียต) สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา 514/01/201312 Globalization and Law III

6 14/01/201312 Globalization and Law III6 http://www.peacewomen.org/peacewomen_and_the_un/peacewomen-un-monitoring/general-assembly/about-the-general-assembly

7 สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nations - UN) มีการแบ่งเป็น 6 องค์กรหลัก มีการแบ่งเป็น 6 องค์กรหลัก สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น WHO UNESCO UNICEF UNEP UNDP UNHCR ILO นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น WHO UNESCO UNICEF UNEP UNDP UNHCR ILO 714/01/201312 Globalization and Law III

8 การรวมตัวกันขององค์กระหว่าง ประเทศ เพื่อรักษาความสงบสุขของโลก เพื่อรักษาความสงบสุขของโลก เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ  สิทธิ พลเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ  สิทธิ พลเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สร้างกติกาที่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า สร้างกติกาที่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก 814/01/201312 Globalization and Law III

9 Non-State Actors ความเคลื่อนไหวของ non-state actors เช่น องค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม Green Peace, Human Rights Watch, Red Cross, OXFEM ความเคลื่อนไหวของ non-state actors เช่น องค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม Green Peace, Human Rights Watch, Red Cross, OXFEM Human right Watch http://www.hrw.org/our-work Human right Watch http://www.hrw.org/our-work http://www.hrw.org/our-work Green Peace http://www.greenpeace.org/international/en / Green Peace http://www.greenpeace.org/international/en / http://www.greenpeace.org/international/en / http://www.greenpeace.org/international/en / ปัญหาของการยอมรับในทางกฎหมาย – มีอำนาจ ฟ้องคดีสู่องค์กรระหว่างประเทศหรือไม่? ปัญหาของการยอมรับในทางกฎหมาย – มีอำนาจ ฟ้องคดีสู่องค์กรระหว่างประเทศหรือไม่? ประเด็นหลักอยู่ที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือไม่ ประเด็นหลักอยู่ที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือไม่ 914/01/201312 Globalization and Law III

10 กลไกในการบังคับใช้กติกา ระหว่างประเทศ การเข้าร่วมเป็นภาคี การเข้าร่วมเป็นภาคี การให้สัตยาบันในข้อตกลงระหว่างประเทศ การให้สัตยาบันในข้อตกลงระหว่างประเทศ การนำมาบังคับใช้ภายในรัฐ การนำมาบังคับใช้ภายในรัฐ การทำรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อตกลงระหว่างประเทศ การทำรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตาม ข้อตกลงระหว่างประเทศ การจัดการกับข้อพิพาท การจัดการกับข้อพิพาท จบ ☃ 1014/01/201312 Globalization and Law III


ดาวน์โหลด ppt Globalization and the Law III 1 Actors บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ State and non-state actors 2 ภาวะของโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบัน 114/01/201312 Globalization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google