งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ ความหมาย การค้ามนุษย์ หมายความรวมถึง เด็กและหญิงที่ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการ ช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้ คือ เด็กหรือหญิงที่ถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ ความหมาย การค้ามนุษย์ หมายความรวมถึง เด็กและหญิงที่ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการ ช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้ คือ เด็กหรือหญิงที่ถูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้ามนุษย์

3 ความหมาย การค้ามนุษย์ หมายความรวมถึง เด็กและหญิงที่ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการ ช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้ คือ เด็กหรือหญิงที่ถูก บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด รับไว้ หน่วง เหนี่ยว กักขัง หรือ ซ่อนเร้น ซึ่งเด็กหรือหญิงโดย ใช้อุบายล่อลวง ขู่เข็ญ ประทุษร้าย ใช้อำนาจ ครอบงำผิดทำนองคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจ ด้วยประการอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำภายในหรือ นอกราชอาณาจักร และการกระทำดังกล่าวทำให้ เด็กหรือหญิงนั้น ตกอยู่ในสภาวะจำยอมกระทำ การหรือยอมรับการกระทำใดๆ อันมิชอบด้วย กฎหมาย เช่น การค้าบริการทางเพศ การข่มขู่ บังคับจิตใจ การใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับ ขู่เข็ญให้เป็นขอทาน งานรับใช้ในบ้านและหรือ การกระทำอื่นใดที่ไร้คุณธรรม ซึ่งเด็กและหญิงนั้น หมายความรวมถึงเด็กและหญิงต่างชาติ หรือที่ไม่ สามารถระบุสัญชาติได้เข้าประเทศไทยแบบ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

4 เป้าหมาย เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ - เด็กและหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้า มนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย และตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ - เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทย ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ภายหลังตกเป็นเหยื่อ ของการค้ามนุษย์ - เด็กและหญิงที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัย อยู่ในประเทศไทย และตกเป็นเหยื่อของการค้า มนุษย์

5 สถานการณ์ของประเทศไทยกับ การค้ามนุษย์ ประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็ก และหญิง ทั้ง 3 สถานะ คือเป็นทั้งประเทศ ต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง 1. ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่ง เด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ 2. ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็น เส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้า ในประเทศอื่นๆ และ 3. ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำ เด็กและหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหา ประโยชน์หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ

6 นโยบายในการแก้ไข รัฐมีนโยบายในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไข ปัญหาการค้าเด็กและหญิง ดังนี้ 1. ขจัดการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและ ข้ามชาติโดยเด็ดขาด 2. ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไข ปัญหาเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 3. ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือในการ ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา การค้าเด็กและหญิงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวในฐานะที่เป็นหน่วยของสังคม รวมทั้ง ครอบครัวที่มีเด็กและหญิงได้รับความรู้ ทำความ เข้าใจเจตคติที่เกี่ยวกับหญิงและมีความตระหนัก ในเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชน 5. ดำเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวด และขจัด ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าเด็ก และหญิงทั้งในรูปขององค์กรอาชญากรรม หรือใน ฐานะบุคคล และผู้ที่เอารัดเอาเปรียบในรูปแบบ ต่างๆ รวมทั้งผู้ละเมิดทางเพศแก่เด็กและหญิง

7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงการต่างประเทศ 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา 4. กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 5. กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

8 หน่วยงานภาคเอกชน คณะกรรมการประสานงานเรื่องเด็กต่างชาติ มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัด สภาทนายความ มูลนิธิปวีณาหงสกุล เพื่อเด็กและสตรี Child Workers in Asia (CWA) ฯลฯ

9 องค์การและองค์กรระหว่าง ประเทศ กองทุนพัฒนาสตรี (UNIFEM) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง สหประชาชาติ (UNHCR) องค์การ แตร์ เด ซอม (Terre des Hommes) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( UNICEF) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฯลฯ

10 ภาพการค้า มนุษย์

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ ความหมาย การค้ามนุษย์ หมายความรวมถึง เด็กและหญิงที่ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการ ช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้ คือ เด็กหรือหญิงที่ถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google