งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Globalization and the Law กฎหมายในโลกสมัยใหม่และ ความเคลื่อนไหวของสังคมที่เป็นพลวัตร 105/01/201310 Globalization and Law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Globalization and the Law กฎหมายในโลกสมัยใหม่และ ความเคลื่อนไหวของสังคมที่เป็นพลวัตร 105/01/201310 Globalization and Law."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Globalization and the Law กฎหมายในโลกสมัยใหม่และ ความเคลื่อนไหวของสังคมที่เป็นพลวัตร 105/01/201310 Globalization and Law

2 ทบทวน 2 กฎหมาย รัฐ จารีต ประเพณี เพศภาวะ ความเชื่อ/ ศาสนา 05/01/201310 Globalization and Law

3 ต่อไป 3 กฎหมาย โลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรม เทคโนโลยี 05/01/201310 Globalization and Law

4 ภาพรวม กฎหมาย รัฐ ความเชื่อ ศาสนา โลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีกระบวนการยุติธรรมวัฒนธรรมเพศภาวะ จารีตประ เพณ๊ 405/01/201310 Globalization and Law

5 อะไรคือGlobalization?  Count down around the world! http://youtu.be/nYf9sqlEWJo  เราดูหนัง ฟังเพลง บริโภคอะไรบ้าง?  โลกาภิวัตน์ หมายความว่าอย่างไร?  โลก + อภิวัฒน์ (อภิ + วัฒนา = การเปลี่ยนแปลงที่ ยิ่งใหญ่)  Alvin Toffler: The Third Wave  I Green Revolution  II Industrial Revolution  III Information Technology Revolution 505/01/201310 Globalization and Law

6 • http://www.youtube.com/watch?v=3oTLy PPrZE4 http://www.youtube.com/watch?v=3oTLy PPrZE4 • Globalization 05/01/201310 Globalization and Law6

7 อะไรคือGlobalization?  ในปัจจุบันใช้ตัวสะกด โลกาภิวัตน์  การแผ่ถึงกันทั่ว โลก การเข้าถึงโลก  Globalization, localization, de-globalization!  ระบบความสัมพันธ์ของคนในโลก (ข้าม พรมแดน) ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  การติดต่อเชื่อมกัน นำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดี และดี  เช่น โรคระบาด ยาเสพติด มาเฟียข้ามชาติ การค้า การเงินการลงทุน ทรัพยากร คุณค่า ทางจริยธรรม 705/01/201310 Globalization and Law

8 AEC 2015  ASEAN เป็นใคร?  มีขึ้นเพื่ออะไร?  ผลกระทบเป็นอย่างไร?  การเข้าร่วมใน AEC มีขึ้นเพื่ออะไร? และจะส่งผล กระทบอย่างไรต่อรัฐ ประชาชน และกฎหมาย?  การรวมตัวของ AEAN จะมีผลบังคับได้อย่างที่ คาดหวังไว้หรือไม่ ?  อะไรคือปัญหาและอุปสรรคของ AEAN & AEC ? 805/01/201310 Globalization and Law

9 ทำไมต้องไขว้แขนจับมือกัน ?????

10 ข้อ 5 สิทธิและพันธกรณี • ให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกัน ภายใต้กฎบัตรนี้ • ให้รัฐสมาชิกมีมาตรการที่จำเป็นทุกประการอัน รวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม เพื่อ อนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตาม พันธกรณี ทั้งหมดของรัฐสมาชิก

11 กฏบัตรหมวด 8 การระงับข้อพิพาท ข้อ 22 หลักการทั่วไป 1. รัฐสมาชิกต้องพยายามที่จะระงับข้อพิพาท ทั้งปวงอย่างสันติให้ทันท่วงที โดยผ่านการสนทนา การปรึกษาหารือ และ การเจรจา 2. ให้อาเซียนจัดตั้งและธำรงไว้ซึ่งกลไกการ ระงับข้อพิพาทในทุกสาขาความ ร่วมมือ ของอาเซียน

12 Indonesia Mediator: Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa- Indonesian Foreign Minnister

13 ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขาพระวิหาร  ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขาพระวิหาร ?  เหตุการณ์และการขึ้นศาลโลก ทำไมไทยจึงต้อง ยอมในตอนแรกที่ฝรั่งเศสทำแผนที่?  ผลบังคับของคำตัดสินของศาลโลกเป็นอย่างไร?  หากตอนนี้ไทยจะไม่ยอมเชื่อคำตัดสินของศาล โลก จะทำได้หรือ?  ทำไมเหตุการณ์ความรุนแรงที่ราชประสงค์ในปี 2553 จึงมีคนนำเรื่องไปฟ้องที่ศาลอาญาโลก?  ศาลอาญาโลกจะรับเรื่องคำฟ้องนี้หรือไม่? 1305/01/201310 Globalization and Law

14 ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้  เกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นที่ทะเลจีนใต้ ?  สาเหตุของความขัดแย้งคืออะไร ?  ผลกระทบจากความขัดแย้งนี้เป็น/จะเป็น อย่างไร?  จะเข้ามาจัดการกับความขัดแย้งนี้ได้อย่างไร?  ปัญหาในเรื่องการจัดการทรัพยากร เช่น ทะเล- มหาสมุทร เมื่อน้ำทะเลร้อนขึ้น 1-2 องศา จะทำ อย่างไร?  เมื่อจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง แล้วลาว ไทย เวียตนาม กัมพูชา จะทำอย่างไร? 1405/01/201310 Globalization and Law

15 05/01/201310 Globalization and Law15 http://thelastcolumnist.com/world/china-prepares-for-war-over-south-china-sea-spratly-islands/

16  จากคำถามทั้งสามเรื่องข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง ความเคลื่อนไหวของสังคมสมัยใหม่ (สังคมโลก) ในการสร้างเครื่องมือในการจัดระบบความสัมพันธ์ ของคนในสังคม รวมไปถึงการจัดการสังคม และ ทรัพยากรในโลกสมัยใหม่  สังคมโลกกำหนดกลไกขึ้นมาเป็นเครื่องมือ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ทำไม?  กลไกทางกฎหมายที่เป็นเครื่องมือนี้มีความ เข้มแข็งแตกต่างกัน จบ ☃ 1605/01/201310 Globalization and Law


ดาวน์โหลด ppt Globalization and the Law กฎหมายในโลกสมัยใหม่และ ความเคลื่อนไหวของสังคมที่เป็นพลวัตร 105/01/201310 Globalization and Law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google