งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Globalization and the Law

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Globalization and the Law"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Globalization and the Law
กฎหมายในโลกสมัยใหม่และ ความเคลื่อนไหวของสังคมที่เป็นพลวัตร 05/01/2013 10 Globalization and Law

2 ทบทวน กฎหมาย รัฐ จารีตประเพณี ความเชื่อ/ศาสนา เพศภาวะ 05/01/2013
10 Globalization and Law

3 ต่อไป กฎหมาย โลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรม เทคโนโลยี
05/01/2013 10 Globalization and Law

4 ภาพรวม กฎหมาย รัฐ ความเชื่อศาสนา โลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยี
กระบวนการยุติธรรม วัฒนธรรม เพศภาวะ จารีตประเพณ๊ 05/01/2013 10 Globalization and Law

5 อะไรคือGlobalization?
Count down around the world! เราดูหนัง ฟังเพลง บริโภคอะไรบ้าง? โลกาภิวัตน์ หมายความว่าอย่างไร? โลก + อภิวัฒน์ (อภิ + วัฒนา = การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่) Alvin Toffler: The Third Wave I Green Revolution II Industrial Revolution III Information Technology Revolution Green Revolution refers to a series of research, development, and technology transfer initiatives, occurring between the 1940s and the late 1960s, that increased agriculture production worldwide, particularly in the developing world, beginning most markedly in the late 1960s.[1] The initiatives, led by Norman Borlaug, the "Father of the Green Revolution" credited with saving over a billion people from starvation, involved the development of high-yielding varieties of cereal grains, expansion of irrigation infrastructure, modernization of management techniques, distribution of hybridized seeds, synthetic fertilizers, and pesticides to farmers. The term "Green Revolution" was first used in 1968 by former United States Agency for International Development (USAID) director William Gaud, who noted the spread of the new technologies: The Third Wave is a book published in 1980 by Alvin Toffler. It is the sequel to Future Shock, published in 1970, and the second in what was originally just a trilogy that was continued with Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century in A new addition Revolutionary Wealth was published, however, in 2006 and may be considered as a major expansion of The Third Wave. Toffler's book describes the transition in developed countries from Industrial Age society, which he calls the "Second Wave", to Information Age "Third Wave" society. 05/01/2013 10 Globalization and Law

6 http://www.youtube.com/watch?v=3oTLyPPrZE4 Globalization 05/01/2013
10 Globalization and Law

7 อะไรคือGlobalization?
ในปัจจุบันใช้ตัวสะกด โลกาภิวัตน์ การแผ่ถึงกันทั่วโลก การเข้าถึงโลก Globalization, localization, de-globalization! ระบบความสัมพันธ์ของคนในโลก (ข้ามพรมแดน) ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การติดต่อเชื่อมกัน นำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดี และดี เช่น โรคระบาด ยาเสพติด มาเฟียข้ามชาติ การค้า การเงินการลงทุน ทรัพยากร คุณค่าทางจริยธรรม 05/01/2013 10 Globalization and Law

8 AEC 2015 ASEAN เป็นใคร? มีขึ้นเพื่ออะไร? ผลกระทบเป็นอย่างไร?
การรวมตัวของ AEAN จะมีผลบังคับได้อย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่ ? อะไรคือปัญหาและอุปสรรคของ AEAN & AEC ? 05/01/2013 10 Globalization and Law

9 ทำไมต้องไขว้แขนจับมือกัน ?????

10 ข้อ 5 สิทธิและพันธกรณี ให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎบัตรนี้ ให้รัฐสมาชิกมีมาตรการที่จำเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตาม พันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก

11 กฏบัตรหมวด 8 การระงับข้อพิพาท ข้อ 22
หลักการทั่วไป 1. รัฐสมาชิกต้องพยายามที่จะระงับข้อพิพาททั้งปวงอย่างสันติให้ทันท่วงที โดยผ่านการสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา 2. ให้อาเซียนจัดตั้งและธำรงไว้ซึ่งกลไกการระงับข้อพิพาทในทุกสาขาความ ร่วมมือของอาเซียน

12 Indonesia Mediator: Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa- Indonesian Foreign Minnister

13 ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขาพระวิหาร ? เหตุการณ์และการขึ้นศาลโลก ทำไมไทยจึงต้องยอมในตอนแรกที่ฝรั่งเศสทำแผนที่? ผลบังคับของคำตัดสินของศาลโลกเป็นอย่างไร? หากตอนนี้ไทยจะไม่ยอมเชื่อคำตัดสินของศาลโลก จะทำได้หรือ? ทำไมเหตุการณ์ความรุนแรงที่ราชประสงค์ในปี 2553 จึงมีคนนำเรื่องไปฟ้องที่ศาลอาญาโลก? ศาลอาญาโลกจะรับเรื่องคำฟ้องนี้หรือไม่? 05/01/2013 10 Globalization and Law

14 ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
เกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นที่ทะเลจีนใต้ ? สาเหตุของความขัดแย้งคืออะไร ? ผลกระทบจากความขัดแย้งนี้เป็น/จะเป็นอย่างไร? จะเข้ามาจัดการกับความขัดแย้งนี้ได้อย่างไร? ปัญหาในเรื่องการจัดการทรัพยากร เช่น ทะเล-มหาสมุทร เมื่อน้ำทะเลร้อนขึ้น 1-2 องศา จะทำอย่างไร? เมื่อจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง แล้วลาว ไทย เวียตนาม กัมพูชา จะทำอย่างไร? 05/01/2013 10 Globalization and Law

15 05/01/2013 10 Globalization and Law

16 สังคมโลกกำหนดกลไกขึ้นมาเป็นเครื่องมือกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำไม?
จากคำถามทั้งสามเรื่องข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของสังคมสมัยใหม่ (สังคมโลก) ในการสร้างเครื่องมือในการจัดระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคม รวมไปถึงการจัดการสังคม และทรัพยากรในโลกสมัยใหม่ สังคมโลกกำหนดกลไกขึ้นมาเป็นเครื่องมือกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำไม? กลไกทางกฎหมายที่เป็นเครื่องมือนี้มีความเข้มแข็งแตกต่างกัน จบ ☃ 05/01/2013 10 Globalization and Law


ดาวน์โหลด ppt Globalization and the Law

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google