งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหภาพยุโรปในฐานะ มหาอำนาจ ระดับกลางและ บทบาทต่อการเมือง โลก กษิร ชีพเป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหภาพยุโรปในฐานะ มหาอำนาจ ระดับกลางและ บทบาทต่อการเมือง โลก กษิร ชีพเป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหภาพยุโรปในฐานะ มหาอำนาจ ระดับกลางและ บทบาทต่อการเมือง โลก กษิร ชีพเป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 โครงร่างการบรรยาย • ลักษณะและความหมายของมหาอำนาจ ระดับกลาง (middle power) • กิจกรรมของสหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจ ระดับกลาง

3 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ มหาอำนาจระดับกลางในยุคหลัง สงครามเย็น • บทบาทของมหาอำนาจระดับกลางในยุคก่อน สงครามเย็นสิ้นสุด • บทบาทของมหาอำนาจระดับกลางในยุคหลัง สงครามเย็น – เผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่างทาง นโยบายของมหาอำนาจ – การเพิ่มขึ้นของจำนวนและบทบาทองค์กรนอก ภาครัฐ

4 สรุปลักษณะของมหาอำนาจ ระดับกลาง • เป็นการจัดรูปแบบทางการเมืองที่มีความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและการเมืองพอสมควร และมีอิสระ ในการดำเนินนโยบาย แต่ไม่มีความเห็นพ้องใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าอยู่ในระดับ มหาอำนาจระดับโลก • เป็นผู้มีบทบาทเด่นชัดในทางการเมืองระหว่าง ประเทศ • บทบาทนั้นๆ มักเป็นไปในทางมีคุณค่าหรือศีลธรรม บางอย่างกำกับอยู่ และมักถือว่าบทบาทเหล่านี้เป็น แก่นของนโยบายต่างประเทศของตน • เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและองค์กรนอก ภาครัฐเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในอัตราสูง และ มีความสมัครใจร่วมมือกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ดังกล่าวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแนวนโยบายที่วาง ไว้

5 ความสำคัญของอัตลักษณ์ต่อ บทบาทมหาอำนาจระดับกลาง ของสหภาพยุโรป • ความหมายของอัตลักษณ์ ความผูกพันทางด้านการรับรู้ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และ ด้านอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้ระหว่างรัฐ สิ่งนี้ได้สร้างบทบาท ของรัฐเหล่านี้ต่อกันและกัน และทำให้รัฐมีแนวคิดหรือคำ จำกัดความให้แก่ตัวเองได้ (Ashmore and Jussim) • ประเภทของอัตลักษณ์ –Tangible: ความสามารถทางเศรษฐกิจ ทางกำลังทหาร สัญลักษณ์รูปธรรม –Intangible: คุณค่า วัฒนธรรม บรรทัดฐาน

6 อัตลักษณ์กับสหภาพยุโรป •Copenhagen Summit 1973 • การสร้างความชอบธรรมให้แก่การบูรณาการ • บรรทัดฐาน / คุณค่าร่วมกัน VS อัตลักษณ์ ประจำชาติ

7 อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สำคัญของ สหภาพยุโรป • ธงของสหภาพยุโรป

8 อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สำคัญของ สหภาพยุโรป ( ต่อ ) • เพลงประจำสหภาพยุโรป (European Anthem) • วันประจำยุโรป 9 พฤษภาคม • คำขวัญของสหภาพยุโรป : ‘United in Diversity’ • ประเด็นรัฐธรรมนูญยุโรป

9 อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สำคัญของ สหภาพยุโรป ( ต่อ ) • เงินยูโร

10 อัตลักษณ์เชิงคุณค่าที่สำคัญของ สหภาพยุโรป • สิทธิมนุษยชน • ประชาธิปไตย • หลักกฎหมาย • ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม • การให้ความช่วยเหลือ

11 กิจกรรมของสหภาพยุโรปในฐานะ มหาอำนาจระดับกลางภายใต้ กรอบนโยบายร่วมกัน •Enlightened self-interest –2003 European Security Strategy • ความรับผิดชอบของสหภาพยุโรปต่อโลก –2005 EU Strategy on Africa • ความสำคัญของการสร้างหุ้นส่วน (partnership)

12 บทบาทในการรักษาสันติภาพและ ความมั่นคง • การเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง • วิกฤตการณ์ยูโกสลาเวีย • กองกำลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพ • เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้าน รักษาสันติภาพและความมั่นคง –European Development Fund –Common Foreign and Security Policy – ความร่วมมือกับองค์กรนอกภาครัฐ –African Peace Facility

13 แนวนโยบายที่ถูกกำกับด้วยอัต ลักษณ์หรือคุณค่าของมหาอำนาจ ระดับกลาง • การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน – กรณีรณรงค์ต่อต้านโทษประหารชีวิต • การส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย – กรณี European Neighbourhood Policy – การขาดดุลทางประชาธิปไตย (Democratic Deficits) ภายในองค์กร

14 สรุป คำถาม...


ดาวน์โหลด ppt สหภาพยุโรปในฐานะ มหาอำนาจ ระดับกลางและ บทบาทต่อการเมือง โลก กษิร ชีพเป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google