งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๒ พัฒนาการของ รัฐธรรมนูญนิยม (CONSTITUTIONALISM) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๒ พัฒนาการของ รัฐธรรมนูญนิยม (CONSTITUTIONALISM) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๒ พัฒนาการของ รัฐธรรมนูญนิยม (CONSTITUTIONALISM) 1

2 รัฐธรรมนูญนิยมเป็นกระแส ความคิดที่เน้นการจัดทำ รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร เพื่อจำกัดการใช้อำนาจ ผู้ปกครอง สร้างความเป็นธรรม ในสังคม และสร้างเสถียรภาพ และประสิทธิภาพให้รัฐบาล รัฐธรรมนูญนิยมเป็นกระแส ความคิดที่เน้นการจัดทำ รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร เพื่อจำกัดการใช้อำนาจ ผู้ปกครอง สร้างความเป็นธรรม ในสังคม และสร้างเสถียรภาพ และประสิทธิภาพให้รัฐบาล 2

3 ๑. การปกครองโดยจารีต ประเพณี และการฝ่าฝืนกับ ความพยายามจำกัดอำนาจ 1215 Magna Carta 1628 Petition of Rights 1688 Bill of Rights 3

4 ๒. ความพยายามจำกัดอำนาจ ผู้ปกครองโดยกฎหมาย ๒. ๑ ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ๒. ๒. ทฤษฎีประชาธิปไตย / เสรี นิยม ๒. ๒. ๑. สัญญาประชาคม Locke, Rousseau ๒. ๒. ๒. การแบ่งแยกการใช้ อำนาจอธิปไตย Montesquieu 4

5 ๓. การนำปรัชญามาบัญญัติเป็น กฎหมาย ๓. ๑. รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาปี 1787 ๓. ๒. การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร : สัญญาประชาคม การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, เสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย การปกครองโดยความยินยอมของผู้ใต้ปกครอง ( ประชาธิปไตย ) การปกครองโดยกฎหมาย ( นิติรัฐ ) 5

6 คำประกาศสิทธิมนุษยชน ( แต่ละคน ) และ พลเมือง ( แต่ละคน ) (Déclaration des droits des l’homme et du citoyen) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๗๘๙ ข้อ ๔ “ เสรีภาพ ก็คือ ความสามารถที่จะ กระทำการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวน ผู้อื่น ดังนั้น การใช้สิทธิตามธรรมชาติ ของมนุษย์แต่ละคนจะมีก็แต่เพียง ข้อจำกัดเฉพาะที่ต้องยอมให้สมาชิกอื่น ของสังคม สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ เช่นเดียวกัน ข้อจำกัดเช่นว่านี้ จะกำหนด ขึ้นได้ก็แต่โดยบทกฎหมายเท่านั้น ” 6

7 คำประกาศสิทธิมนุษยชน ( แต่ละคน ) และ พลเมือง ( แต่ละคน ) (Déclaration des droits des l’homme et du citoyen) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๗๘๙ ข้อ ๖ “ กฎหมาย คือ เจตนารมณ์ร่วมกันของ ประชาชน พลเมืองทุกคนมีสิทธิออกกฎหมาย โดยตนเองเข้ามีส่วนร่วมโดยตรง หรือโดย ผ่านผู้แทน กฎหมายต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกัน สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองหรือ ลงโทษ พลเมืองทุกคนย่อมเสมอภาคกันตาม กฎหมาย และในเกียรติยศศักดิ์ศรี ตลอดจน ฐานะและตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้ ตาม ความสามารถของแต่ละคน โดยปราศจากการ แบ่งแยกใดๆ ยกเว้นการแบ่งแยกด้วยความดี และความสามารถของแต่ละคน ” 7

8 คำประกาศสิทธิมนุษยชน ( แต่ละคน ) และ พลเมือง ( แต่ละคน ) (Déclaration des droits des l’homme et du citoyen) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๗๘๙ ข้อ ๑๖ “ สังคมใดไม่มีการให้หลักประกันในการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือไม่มีการแบ่งแยก การใช้อำนาจอธิปไตย จะถือว่ามี รัฐธรรมนูญไม่ได้ ” 8

9 ๔. การสร้างความเป็นธรรม ความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม และความพยายาม แก้ไข โดยรัฐ เข้าไปคุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า รัฐสวัสดิการ (Welfare State) ดูคำปรารภรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐที่ ๔ ปี ๑๙๔๖ 9

10 10

11 กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law ปี 1949) ม.67 การไม่ไว้วางใจโดย สร้างสรรค์ (constructive motion of no confidence) ด้วยการเลือก นรม. ใหม่ด้วยคะแนนเกินครึ่ง 11

12 ม.68, ม.81 ม.68, ม.81 รัฐบาลขอความ ไว้วางใจ ถ้าได้คะแนนไม่ถึง ครึ่งหนึ่ง ( หลัง 48 ชั่วโมง ) นรม. อาจขอให้ 1. ประธานาธิบดียุบสภาได้ใน 21 วัน หรือ 2. นรม. ขอให้ประธานาธิบดี ด้วยความเห็นชอบของ วุฒิสภา ประกาศภาวะฉุกเฉินทางนิติ บัญญัติไม่เกิน 6 เดือน กฎหมายที่ รัฐบาลประกาศว่าจำเป็นรีบด่วนไม่ ผ่านสภาผู้แทนรัฐบาลเสนอเข้า วุฒิสภา ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบก็ใช้ บังคับได้ 12

13 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ปี 1958 ทำให้ฝ่ายบริหารเข็มแข็ง - ห้าม ส. ส. เป็น รมต. - การแยกอำนาจออกกฎหมาย กับ กฎเกณฑ์ฝ่ายบริหาร ( ม.34/37) - นรม. โดยความเห็นชอบ ครม. ขอ ความไว้วางใจในนโยบาย หรือ โครงการได้ ส. ส. ต้องเข้าชื่อกัน 1/10 เพื่อไม่ไว้วางใจและลงมติ ( 48 ชั่วโมง หลังจากนั้น ) ให้นับเฉพาะผู้ที่ไม่ ไว้วางใจ และจะยื่นญัตติอีกในสมัย ประชุมนั้นไม่ได้ 13

14 - นรม. โดยความ เห็นชอบ ครม. อาจถือว่า การลงมติในร่างกฎหมาย บางส่วน หรือ ทั้งฉบับ ถ้าไม่มีการยื่นญัตติไม่ ไว้วางใจ หรือ ยื่นแต่ลง มติไม่ได้คะแนนเสียงเกิน ครึ่ง ถือว่ากฎหมาย ผ่าน 14

15 ๖. รัฐธรรมนูญกับการรวมตัว ระดับภูมิภาค หลังการปรับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) เป็นสหภาพยุโรป (EU) ก็มีการ เสนอให้จัดทำรัฐธรรมนูญยุโรป (European Constitution หรือ Constitutional Treaty) ซึ่งรวม สนธิสัญญาทุกฉบับ ตั้งแต่แรกเข้าไว้ ด้วยกัน โดยจัดหมวดหมู่ใหม่ เพิ่ม บทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน ของประชาชน และใช้หลักเสียงข้าง มากเด็ดขาดแทนหลักเอกฉันท์ 15

16 มีการลงนามโดยผู้นำ ๒๕ ชาติ เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ มีการให้สัตยาบันโดย ๑๘ ชาติ ( สเปน, ลักเซมเบิร์ก ลงประชามติ ) แต่เดือน พ. ค. ๒๕๔๘ คนฝรั่งเศสลง ประชามติ ไม่รับ มิ. ย. ๒๕๔๘ คนเนเธอร์แลนด์ ลงประชามติ ไม่รับ กระบวนการจึงยุติ ต่อมาจึงมีการร่าง สนธิสัญญาลิสบอน (Treaty of Lisbon) และมีผลใช้บังคับแทนรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ 16


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๒ พัฒนาการของ รัฐธรรมนูญนิยม (CONSTITUTIONALISM) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google