งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511 2 ความหมาย กระบวนการค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้อยู่ใน พื้นที่พักพิงหรือรับมนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511 2 ความหมาย กระบวนการค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้อยู่ใน พื้นที่พักพิงหรือรับมนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

3 2 ความหมาย กระบวนการค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้อยู่ใน พื้นที่พักพิงหรือรับมนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่ คุกคามหรือใช้กำลัง หรือ ด้วยการบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการล่อลวง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจที่เหนือกว่าหรือจากความ อ่อนแอของผู้ถูกกระทำ หรือมีการให้หรือรับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ ประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้ได้ความยินยอมของมนุษย์หนึ่งผู้มีอำนาจ เหนือกว่าอีกมนุษย์หนึ่ง เพื่อนำเอามนุษย์ผู้ถูกกระทำไปแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือการ แสวงหาประโยชน์ทางกามารมณ์ในรูปแบบอื่น การบังคับแรงงานหรือ บริการ การเอาลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน “ เหยื่อ ” การค้ามนุษย์ หมายถึง ผู้ที่เข้าสู่การค้ามนุษย์ใน รูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือการแสวงหาประโยชน์ทาง กามารมณ์ในรูปแบบอื่น การบังคับแรงงานหรือบริการ การเอาลงเป็น ทาสหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งเพศชายและหญิง โดยที่ผู้ตกเป็นเหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

4 3 สถานการณ์ของประเทศไทยกับ การค้ามนุษย์ ประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและ หญิง ทั้ง 3 สถานะ คือเป็นทั้ง ประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง (1) ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็ก และหญิงไปค้าต่างประเทศ (2) ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็น เส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้าใน ประเทศอื่นๆ และ (3) ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำ เด็กและหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

5 4 นโยบายในการแก้ไข รัฐมีนโยบายในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและ หญิง ดังนี้ 1 ขจัดการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติโดยเด็ดขาด 2 ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการคุ้มครองป้องกัน ปราบปรามและ แก้ไข ปัญหาเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่าง ต่อเนื่อง 3 ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและ แก้ไขปัญหา การค้าเด็กและหญิงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวในฐานะที่ เป็นหน่วยของ สังคม รวมทั้งครอบครัวที่มีเด็กและหญิงได้รับความรู้ ทำความเข้าใจเจต คติที่เกี่ยวกับหญิงและมีความ ตระหนักในเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชน 5 ดำเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวด และขจัดผู้กระทำผิดที่เกี่ยวเนื่องกับ การค้าเด็ก และหญิงทั้งในรูปขององค์กรอาชญากรรม หรือในฐานะบุคคล และผู้ที่เอา รัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งผู้ละเมิดทางเพศแก่เด็กและหญิง นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

6 5 หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ในการแก้ไข

7 6 หน่วยงานภาครัฐ 1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงการต่างประเทศ 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา 4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ 5. กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

8 7 หน่วยงานภาคเอกชน  คณะกรรมการประสานงานเรื่องเด็กต่างชาติ  มูลนิธิผู้หญิง  มูลนิธิเพื่อนหญิง  มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ  องค์กรภาคเอกชนในจังหวัด  สภาทนายความ  มูลนิธิปวีณาหงสกุล เพื่อเด็กและสตรี  Child Workers in Asia (CWA) ฯลฯ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

9 8 องค์การและองค์กรระหว่าง ประเทศ 1. กองทุนพัฒนาสตรี (UNIFEM) 2. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 3. สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง สหประชาชาติ (UNHCR) 4. องค์การ แตร์ เด ซอม (Terre des Hommes) 5. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง สหประชาชาติ ( UNICEF) 6. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฯลฯ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

10 9 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

11 10 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

12 11 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

13 12 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511

14 13 ขอขอบ คุณ สวั สดี นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511


ดาวน์โหลด ppt 1 นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ 50. ค 5.2 50111511 2 ความหมาย กระบวนการค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้อยู่ใน พื้นที่พักพิงหรือรับมนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google