งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. สถาบันการเมืองการ ปกครอง เสนอครู นาตยา สุกจั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. สถาบันการเมืองการ ปกครอง เสนอครู นาตยา สุกจั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. สถาบันการเมืองการ ปกครอง เสนอครู นาตยา สุกจั่น

2 นาย ณัฐภัทร ปานศิริ ม.4/2 เลขที่ 11 นายสุวินัย สุนทรสถิตใจ ม.4/2 เลขที่ 12 นายชินกฤต พรหมธิรักษ์ ม.4/2 เลขที่ 13 นางสาว ปรางมาศ แสงนุ่ม ม.4/2 เลขที่ 24 นางสาว กษมา ธิติลกรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 26 นางสาว พัชรากร พรมมาลี ม.4/2 เลขที่ 27 นางสาว มารวย พิมพ์ประเสริฐ ม.4/2 เลขที่ 31 นางสาว วัลย์ลดา สุขสมโภชน์ ม.4/2 เลขที่ 38 นางสาว จิรภิญญา บุญศร ม.4/2 เลขที่ 46

3 ความหมายของสถาบันการเมืองการ ปกครอง – สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นสถาบันที่ กำหนดบทบาทในการจัดการทางสังคม ประกอบด้วยกลุ่มคนหรือองค์กรทางสังคมที่มี หน้าที่รักษาความสงบสุข และความมั่นคงของ ชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยป้องกันแบะ ปราบปราม ช่วยวางแผนและกำหนดนโยบาย ของส่วนรวม ให้หลักประกันคุ้มครองเสรีภาพ ของบุคคล และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

4 บทบาทของสมาชิก – สมาชิกของสถาบันการเมืองการปกครองมี บทบาท เช่น นายกรัฐมนตรีมีบทบาทในการ เป็นผู้นำฝ่ายรัฐบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลการ ทำงานของคณะรัฐมนตรี ส่วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทในการ ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล สำหรับ ประชาชนมีบทบาท คือ รักษาสิทธิเสรีภาพ ของตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด

5 หน้าที่ของสถาบันการเมืองการ ปกครอง

6 1) ให้หลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ แก่สมาชิกของสังคม เพื่อคุ้มครองสมาชิก ให้ปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข

7 2) ป้องกันและระงับข้อพิพาท สร้างความ ยุติธรรมระหว่างสมาชิก โดยการบังคับใช้ กฎหมายในการตัดสินกรณีพิพาทต่างๆ

8 3) รักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยของสังคม โดยการบัญญัติ กฎหมายขึ้นใช้และควบคุมให้มีการ ปฏิบัติตามกฎหมาย

9 4) ป้องกันสมาชิกไม่ให้ถูกรุกรานจาก ภายนอก โดยสร้างความร่วมมือ กับสังคมอื่นและความร่วมมือระหว่าง ประเทศ

10 การเมืองการปกครองของ ไทยปัจจุบัน

11 ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ การเมืองการปกครองของไทย ปัจจุบัน

12 สถาบัน การ ปกครอง สถาบัน การ ปกครอง ความหมาย สถาบันการเมืองการ ปกครอง เป็นสถาบันที่ กำหนดบทบาทในการ จัดการทางสังคม ประกอบด้วยกลุ่มคน หรือองค์กรทางสังคมที่ มีหน้าที่รักษาความ สงบสุข และความ มั่นคงของชาติเพื่อ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยป้องกันแบะ ปราบปราม ช่วย วางแผนและกำหนด นโยบายของส่วนรวม หน้าที่ของสถาบัน การเมืองการปกครอง 1) ให้หลักประกันในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพแก่สมาชิก ของสังคม 2) ป้องกันและระงับข้อ พิพาท 3) รักษาความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อยของ สังคม 4 ) ป้องกันสมาชิกไม่ให้ ถูกรุกรานจากภายนอก สมาชิกของ สถาบันการเมือง การปกครองมี บทบาท สำหรับ ประชาชนมี บทบาท คือ รักษาสิทธิ เสรีภาพของ ตนเอง และ ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบ รัฐสภา โดยมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ฐานะ และพระราช อำนาจของ พระมหากษัตริย์


ดาวน์โหลด ppt 4. สถาบันการเมืองการ ปกครอง เสนอครู นาตยา สุกจั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google