งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ o กo การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ o ปo ปัจจัยหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง o เo เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ o กo การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ o ปo ปัจจัยหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง o เo เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ

3 o กo การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ o ปo ปัจจัยหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง o เo เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ o ตo ตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 ผลประโยชน์แห่งชาติของทุกชาติมีดังนี้ 1. ความมั่นคงทางการทหาร 2. อำนาจ 3. เศรษฐกิจ 4. อุดมการณ์ 5. ศีลธรรมและหลักกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5 องค์การระหว่าประเทศ หน้าที่ขององค์การระหว่าง ประเทศ 1. เป็นเวทีความตกลงระหว่างประเทศสมาชิก 2. เป็นผู้รักษากฎระเบียบ 3. เป็นผู้กระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีค่า 4. อำนาจทางการทหาร 5. รักษาสันติภาพ 6. บทบาทในการเป็นองค์กรเหนือรัฐ

6 องค์การสหประชาชาติ ( The United Nations ) UN ประกอบด้วยองค์การหลักๆ 6 องค์การ ได้แก่ 1. สมัชชา 2. คณะมนตรีความมั่นคง 3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี 5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 6. สำนักเลขาธิการ

7 บรรษัทข้ามชาติ (Multi National Corporations) •อ•อะไรคือ MNCs •ค•ความสำคัญของ MNCs •ข•ข้อถกเถียงในเรื่องบทบาทของ MNCs

8 องค์การสนับสนุนเอกชน (Non-Governmental Organizations- NGOS) 1. องค์การปลดปล่อยเชื้อชาติ 2. ผู้ก่อการร้าย 3. กลุ่มศาสนาข้ามชาติ 4. องค์การพรรคการเมืองข้ามชาติ 5. องค์กรสนับสนุนเอกชน

9 The End


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ o กo การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ o ปo ปัจจัยหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง o เo เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google