งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่ง สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ ให้การรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่ง สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ ให้การรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่ง สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ ให้การรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ. ศ. 2509 และมีผลใช้ บังคับเมื่อ 23 มีนาคม พ. ศ. 2519

3 สนธิสัญญานี้ให้คำมั่นสัญญา ว่าภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและ สิทธิทางการเมืองของบุคคลซึ่ง รวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพใน ศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพ ในการรวมตัว สิทธิเลือกตั้ง

4 และสิทธิในการได้รับการ พิจารณาความอย่างยุติธรรม จนถึง เดือนตุลาคม พ. ศ. 2552 กติกา ระหว่างประเทศนี้มีประเทศลงนาม 72 แห่งและภาคี 165 แห่ง

5 ICCPR เป็นส่วนหนึ่งของ "International Bill of Human Rights" ร่วมกับปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ICCPR เป็นส่วนหนึ่ง ของ "International Bill of Human Rights" ร่วมกับปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) และกติกา ระหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR)

6 และกติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR)

7 กติการะหว่าง ประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิ ทางการเมืองนี้ติดตาม ตรวจสอบโดย คณะกรรมาธิการสิทธิ มนุษยชน (Human Rights Committee) ( หน่วยงานต่างหากจาก คณะมนตรีสิทธิ มนุษยชนแห่ง สหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council)

8 ซึ่งได้แทนที่ คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on Human Rights) ภายใต้กฎ บัตรสหประชาชาติใน พ. ศ. 2549) ซึ่งตั้งขึ้นอย่างถาวร

9 เพื่อพิจารณารายงานตาม กำหนดเวลา ที่ส่งเข้ามาโดยรัฐ สมาชิกตามข้อตกลงใน สนธิสัญญา สมาชิกของ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน นั้นจะคัดเลือกโดยรัฐสมาชิก แต่ ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐใด ๆ

10 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของ สนธิสัญญานี้โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ. ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ. ศ. 2540

11

12 1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีการรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ. ศ. 2509 แต่มีผลบังคับ ใช้เมื่อใด ก. 23 มีนาคม พ. ศ. 2519 ข. 23 ตุลาคม พ. ศ. 2509 ค. 14 ธันวาคม พ. ศ. 2550 ง. 12 ธันวาคม พ. ศ. 2555

13 กลับไปข้อ เดิม

14 ข้อ ถัดไป

15 2. ICCPR ย่อมาจาก คำว่าอะไร ค. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ง. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง การเมืองและเสรีภาพ ข. ข้อบังคับของการมีเสรีภาพ ก. ข้อบังคับของการมีสิทธิทางการเมือง และเสรีภาพ

16 กลับไปข้อเดิม

17 ข้อ ถัดไป

18 3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี้ ติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานใด ข. คณะกรรมาธิการสิทธิ มนุษยชน ก. กรมการขนส่งทางบก ค. คณะ สสร. ง. สมาชิกสภาแก้ไข สิทธิมนุษยชน

19 กลับไปข้อ เดิม

20 ข้อ ถัดไป

21 4. สมาชิกของ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน นั้นจะถูกคัดเลือกโดยใคร ก. รัฐสภา ข. ประธาน รัฐสภา ค. ประชาช น ง. นายยก รัฐมนตรี

22 กลับไปข้อ เดิม

23 ข้อถัดไป

24 5. ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของ สนธิสัญญานี้โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่เท่าใด ง. 29 ตุลาคม พ. ศ. 2539 ก. 25 ธันวาคม พ. ศ. 2436 ข. 2 มิถุนายน พ. ศ. 2543 ค. 14 สิงหาคม พ. ศ. 2537

25 กลับไปข้อเดิม

26 ผู้จัด ทำ

27 ผู้จัด ทำ นาย วุฒิภัทร เรืองศรี ม.6/2 เลขที่ 3 นาย ยศวรรธน์ สิงห์หา ม.6/2 เลขที่ 5 นาย พฤกษา ศรีทอง ม.6/2 เลขที่ 22 นาย ชรินทร์ นวลจันทร์ ม.6/2 เลขที่ 28 สิ้นสุดการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง เป็นสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่ง สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ ให้การรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google