งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

{ เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 18 พ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "{ เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 18 พ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 { เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 18 พ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy

2 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

3 การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ 3 ฝ่าย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับกล ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การระบุโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่

4 ฝ่ายตลาด / ขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ฝ่ายผลิต วางแผนกระบวนการผลิต ความคิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้า / บริการ ความต้องการ ลูกค้า

5 Revenues IntroductionGrowthDeclineMaturity + 0 - IntroductionGrowthDeclineMaturity Net Income + 0 - IntroductionGrowthDeclineMaturity Cash Flows Operations Investing Financing Life-Cycle Phases R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก

6 (Product- Market Portfolio) ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดที่มีอยู่เดิม ตลาดใหม่ การเจาะตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขยาย นวัตกรรม ตลาดใหม่

7

8 No Idea generation Final design Preliminary design Feasibility study Process planning Product feasible? Yes Prototype Manufacturing Design & Manufacturing Specifications The Design Process

9 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ คำนึงปรัชญาการออกแบบการผลิต ถูก เร็ว ดี ภายในเวลา ทบทวนปรับปรุงการออกแบบและการกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลคุณค่าทางวิศวกรรม ใช้ทีมจากหลายสาขา ให้ลูกค้าและ Supplier เข้ามามีส่วนร่วม

10 หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต 1. ลดจำนวนชิ้นส่วนให้เหลือน้อยที่สุด 2. พยายามใช้ชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตร่วมกัน 3. ใช้เครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เป็นมาตรฐาน 4. ใช้สายการประกอบที่ไม่ซับซ้อน 5. มุ่ง Batch /Lot มากกว่า Customize 6. ควรมีการกำหนด คุณลักษณะสินค้าที่ยืดหยุ่น 7. เหมาะสมต่อการใช้งาน

11

12 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนตลาดเปลี่ยน การบริหารเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมเปลี่ยน รู้เขา O/T รู้เรา s/ w Tows matrix เป้าหมายวิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวสินค้ากับตลาด กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ตลาดทั่วไป ตลาดเฉพาะ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้า เดิม ใหม่ ตลาด เดิม ใหม่ Me-too การพัฒนา สินค้า การขยาย ตลาด นวัตกรรม สินค้า Product Technology Process Technology ProcessInputoutput Process structure flow Make to order make to stock Assembly to order Process strategy Project Batch Assembly Continuous

13 Product life cycle Time ฿ Innovation Growth Mature Decline Product development ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Product Design Product Prototype เทคโนโลยีกระบวนการผลิต ความต้องการของลูกค้า Product Ideas แข่งขันได้ ตลาด สินค้า เดิมใหม่ เดิม ใหม่ เจาะ ตลาด พัฒนา ผลิตภั ณฑ์ ขยาย ตลาด นวัตกรร มสินค้า กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์กระบวนการผลิต Manufacturing

14 มอบหมายงานเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ไปค้นหัวข้อ 1. 1. กลยุทธ์กระบวนการผลิต จาก web ภาษาอังกฤษ พร้อมสรุปความเข้าใจมาเป็นภาษาไทย 2. 2. ตัวอย่างกระบวนการผลิต 1 อุตสาหกรรม / ธุรกิจ จาก Web ภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้ ไม่ต้องสรุปมา อ้างอิงที่มาของเว็บด้วย 3. จากตัวอย่างกระบวนการผลิต 1 อุตสาหกรรมที่ค้น มาแล้วให้ระบุว่าสินค้าหรือบริการนั้นจัดอยู่ในกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์แบบไหน และกระบวนการผลิตชนิดใด 4. 4. ใส่ชื่อ นามสกุล รหัส ส่งเป็นรายงานที่ช่องส่งงานอาจารย์ที่ภาควิชาการ จัดการ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ก่อน เวลา 16.00 น. หลังกำหนดหัก 1 คะแนน ไม่ส่งหัก 2 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt { เอกสารเรียน การบริหารการผลิต วันที่ 18 พ. ย.54 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ Product strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google